Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 26. srpna 2009 doručeno podáníse žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme zaslat kopii dokumentu platného z hlediska EU, který dokládá, že DPH je uznatelný náklad při účtování nákladu v projektech financovaných

  • z Evropských fondů
  • z půjček EIB

Odpověď:

Daň z přidané hodnoty je uznatelným nákladem z pohledu evropských fondů pouze za předpokladu, že daňový subjekt nemá nárok na odpočet DPH anebo samotný daňový subjekt není plátcem DPH. K proplacení z prostředků ERDF tak jsou způsobilé jenom ty případy, kdy je DPH k tíži konečného příjemce. Toto pravidlo uznatelnosti je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj v čl. 7 odst. 1 písm. d). Nařízení je veřejně dostupné v Úředním věstníku Evropské unie pod www.eur-lex.europa.eu.

Z hlediska Evropské investiční banky není daň z přidané hodnoty uznatelným nákladem. Pokud není promotérem financovaného projektu subjekt vybírající daň (tj. stát), nevratná daň z přidané hodnoty může být zahrnuta do celkových nákladů projektu, nesmí však být financována z podílu EIB na projektu (tj. 50% celkových nákladů). V rámci hodnocení každého projektu posuzuje EIB tuto záležitost individuálně a řídí se relevantními interními předpisy.

 

Doporučované

Nejčtenější