Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace týkající se interpretace § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Vzhledem k tomu, že 2.12.2008 vydal Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1611/07, ve kterém interpretoval toto ustanovení jinak, než jak jej interpretovala praxe do doby vynesení nálezu, vydalo následně Ministerstvo financí v této věci interní pokyn k aplikaci tohoto nálezu Ústavního soudu, ve kterém stanovilo finančním úřadům, jak mají při interpretaci tohoto ustanovení postupovat.

Žádám proto o zaslání tohoto pokynu/předpisu v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Žádám rovněž o výslovné sdělení, jaký konkrétní den byl tento pokyn vydán a jaký konkrétní den byl tento pokyn doručen finančním úřadům.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., elektronicky doručené dne 24. srpna 2009 Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku na poskytnutí „pokynu/předpisu k aplikaci nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07 vydaného Ministerstvem financí a stanovujícího finančním úřadům, jak při interpretaci tohoto ustanovení postupovat“.

Vámi požadované informace jsou poskytnuty v listinné podobě jako příloha tohoto sdělení.
S ohledem na ministerstvem již vyřízenou obdobnou žádost jiného žadatele je možno se s textem předmětného stanoviska Ministerstva financí seznámit i na jeho webových stránkách, kde je přístupný v elektronické podobě. Přístup ke zveřejněnému dokumentu je: www.mfcr.cz - Ministerstvo - Komunikace s MF - Informační kancelář - Informace poskytnuté na žádost - informace ze dne 6. dubna 2009.

Stanovisko Ministerstva financí k postupu územních finančních orgánů při výkladu prekluzivní lhůty podle ustanovení 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p., s ohledem na nález Ústavního soudu Č.j. I US 16 11/07 ze dne 2. prosince 2008 bylo vydáno dne 2. února 2009. Byt‘ požadavek týkající se expedice tohoto metodického stanoviska přesahuje rámec informací, které by ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. bylo Ministerstvo financí jako povinný subjekt povinováno poskytnout, přesto nad rámec sděluje, že ještě v den svého vydání bylo stanovisko elektronickou formou předáno na všechna finanční ředitelství. Následně bylo k rukám všech ředitelů finančních ředitelství zasláno i v listinné podobě, avšak obyčejnou poštou, tudíž není zjistitelné, kterého dne bylo doručeno. Ke kterému dni byly uvědomeny o stanovisku finanční úřady, není Ministerstvu financí známo, neboť ministerstvo v souladu s ustanovením § 11 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v aktuálním znění, řídí finanční ředitelství, a teprve ta jsou dle ustanovení § 9 písm. a) téhož zákona řídícím orgánem finančních úřadů.

 

Doporučované

Nejčtenější