Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 10. srpna 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a požaduje poskytnutí veškerých informací ve věci projektu zálohové a průběžné platby na údajně kontroverzní a prošetřovaný projekt OPD - D8.

Odpověď:

K Vašemu elektronickému podání ze dne 10. srpna 2009, ve kterém s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), žádáte o sdělení zálohových a průběžných plateb na údajně kontroverzní a prošetřovaný projekt OPD – D8 sdělujeme, že Ministerstvo financí - odbor Národní fond pověřený výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu (PCO) na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 spravuje v programovém období 2007 – 2013 prostředky z rozpočtu EU na účtech zřízených u České národní banky za jednotlivé operační programy jako celek.

Co se týče Operačního programu Doprava (OPD), PCO doposud obdržel z rozpočtu EU předběžné platby ve výši 105 339 928,50 EUR v případě ERDF a 483 381 943,06 EUR v případě CF. Celkové doručené evropské prostředky za oblast OPD na zdrojový účet PCO činí 588 721 871,56 EUR. Upozorňujeme, že se jedná o prostředky zaslané jako určité procento celkové alokace připadající na operační program, nikoliv na jednotlivé projekty.

Výběr konkrétních projektů určených ke spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU v případě OPD, stejně tak jako zajištění jejich finanční a věcné implementace je plně v gesci řídícího orgánu, kterým je v případě OPD Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Řídící orgán zajišťuje přijímání žádostí o platbu příjemců a zodpovídá za zajištění předfinancování konkrétních projektů z národních veřejných zdrojů.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona Ministerstvo financí tuto část Vaší žádost o poskytnutí informace odkládá.

 

Doporučované

Nejčtenější