Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dovoluji si obrátit se na Vás se zdvořilou prosbou související s mou diplomovanou prací.

Jsem studentem PrF MUNI v Brně a tématem mé práce je Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor). Dle mého tato problematika skýtá široké spektrum možností, jak ji pojmout. Abych mohl přistoupit k selekci, které z „podtémat“ by mohlo být dostatečně nosné, rád bych získal informace z praxe.

Pojměte, prosím, tento dopis jako žádost o informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb. Jsem si vědom skutečnosti, že žádosti o informace se poskytují na základě citovaného zákona a v jeho mezích a že některé mnou kladené otázky mohou směřovat mimo jeho působnost – tedy není na ně žádný právní nárok. Proto velmi ocením, získám –li i přesto na ně odpověď.

Věřím, že mi Vaše odpovědi pomohou pohybovat se v uvedeném tématu v mezích objektivity a k získání hlubších a erudovanějších poznatků.

  1. Do jaké míry jsou příjmy z výroby a distribuce alkoholu zásadním rozpočtovým příjmem? Jakou stát, prostřednictvím MF, přikládá této oblasti prioritu?
  2. Které odbory MF jsou v této problematice dotčenými? Je možné alespoň přibližně sdělit, kolik pracovníků se bezprostředně zabývá touto problematikou? Jaký je jejich poměr k absolutnímu počtu zaměstnanců?
  3. Plánuje MF zpřísnění nebo naopak zmírnění legislativního rámce této problematiky?

Pokud shledáte, že v rámci Vašeho pracoviště působí kompetentnější orgány nebo osoby, které jsou přizpůsobeny k zodpovězení mých otázek lépe nebo mají detailnější informace, prosím o repost tohoto e-mailu. Obdobně se spokojím i s odkazem na Vámi vydané publikace nebo Vaše webové stránky, je –li v nich předmětná problematika zpracována.

Odpověď:

K Vaší žádosti, která byla na Ministerstvo financí doručena dne 22. června 2009, Vám ve výše uvedené věci sdělujeme následující.

Spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů jsou spravovány a vybírány celními orgány na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Nelze exaktně říci, kolik pracovníků celních orgánů se zabývá správou těchto spotřebních daní, neboť nejsou jedinými spotřebními daněmi vybíranými celními orgány (dále jsou to spotřební daně z minerálních olejů, z tabákových výrobků, energetické daně – daň z elektřiny, pevných paliv a zemního plynu).

Příjmy ze spotřebních daní plynou do státního rozpočtu, nejsou sdíleny místními samosprávami a nejsou ani nijak jinak účelově vázány (například na zdravotní politiku apod.), s výjimkou spotřební daně z minerálních olejů, kde 9,1 % výnosu je určeno pro státní fond dopravní infrastruktury. V roce 2008 byl celkový výnos spotřebních daní (tj. spotřební daň z minerálních olejů, tabákových výrobků, elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv, piva, lihu, vína a meziproduktů) plynoucí do státního rozpočtu 125,5 mld. Kč. Z této částky činilo inkaso spotřební daně z piva 3,6 mld. Kč, z vína a meziproduktů 0,3 mld. Kč a z lihu 7,1 mld. Kč. Uvedené výnosy spotřební daně z piva, lihu, vína a meziproduktů nevykazují výrazné meziroční výkyvy.

Údaje o spotřebě uvedených komodit vykazuje Český statistický úřad, vzhledem k použité metodice však nemusí uvedená spotřeba odpovídat výši inkasa daně.

Ministerstvo financí se nezabývá problematikou alkoholismu, ani zmírněním či zpřísněním jejího legislativního rámce. V tomto případě je příslušným ministerstvem Ministerstvo zdravotnictví.

 

Doporučované

Nejčtenější