Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání seznamu všech směrnic a výnosů vydaných Ministerstvem financí od 9. 5. 1945 do 25. 2. 1948, které se týkaly upřesnění či výkladů zákonů č. 5/1945 Sb. 12/1945 Sb. 33/1945 Sb. a 108/1945 Sb. tedy dekretů prezidenta republiky řešících konfiskaci nepřátelského majetku či majetku zrádců a kolaborantů, či upravujících neplatnost majetkoprávního jednání z doby nesvobody, případně řešících otázku státního občanství.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 19. května 2009 podané elektronickou cestou ve věci zaslání seznamu všech směrnic a výnosů vydaných Ministerstvem financí od 9. 5. 1945 do 25. 2. 1948, které se týkaly upřesnění či výkladů zákonů č. 5/1945 Sb., č. 12/1945 Sb., 33/1945 Sb. a 108/1945 Sb., tedy dekretů prezidenta republiky řešících konfiskaci nepřátelského majetku či majetku zrádců a kolaborantů, či upravujících neplatnost majetkoprávního jednání z doby nesvobody, příp. řešících otázku státního občanství, Vám Ministerstvo financí sděluje:

Resortní seznamy vyhlášek, nařízení a výnosů z období od 9. 5. 1945 do 25. 2. 1948 jsou uveřejněny v Úředním listu příslušného roku, kde lze nalézt také jejich plné znění. Ve Vašem případě jde např. o vyhlášku Ministerstva financí č. 82 z roku 1945 o zajištění majetku zrádců a kolaborantů, vyhlášku Ministerstva financí č. 83 z roku 1945 o zajištění německého majetku, které se váží k dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů. Rovněž je možno zmínit vyhlášku Ministerstva financí č. 256/1951 Sb., o nové úpravě správy a realizace konfiskovaných movitých věcí, majetkových podstat podniků, nehmotných práv v oboru výroby a práv z licenčních smluv, která byla vydána mimo Vámi uvedené období, tj. jde o vyhlášku ze dne 26. 6. 1951 zrušenou k 7. 7. 1951, která se však vztahuje mimo jiné i k dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

Dále je možno uvést vyhlášku Ministerstva financí č. 124 z roku 1945 o zajištění majetku státně nespolehlivých osob, která byla vydána ve Vámi uvedeném období a týká se obdobné problematiky, ale váže se k Vámi nezmíněnému dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinů, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Nejsou k dispozici informace, že by Ministerstvo financí v označeném období vydalo právní normu v oblasti dekretů č. 12/1945 Sb., č. 33/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

Nebylo dohledáno ani zjištěno, že by Ministerstvo financí vydávalo v uvedené době právní normy ve věci upřesnění nebo výkladu dekretů prezidenta republiky z roku 1945. Zmíněné vyhlášky byly vydávány pouze k provedení dekretů. Velký počet vyhlášek vydalo např. Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo výživy, dále také Osidlovací úřad a Fond národní obnovy, a to v roce 1945 a později k provedení Vámi uvedených dekretů prezidenta republiky a rovněž i znárodňovacích dekretů prezidenta republiky z roku 1945 č. 100 a dalších. Všechny tyto prováděcí předpisy lze nalézt v plném znění v Úředním listě z příslušného roku.

Doporučované

Nejčtenější