Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Obci Jedovnice, IČ 000 280 283, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, (kraj Jihomoravský) byla schválena a poskytnuta dotace 2 mil. Kč na stavbu „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice“ uplatněné v rámci pozměňovacích návrhů poslanců Parlamentu ČR ke státnímu rozpočtu na rok 2004.

Požaduji poskytnutí následujících údajů:

  1. Která osoba, poslanec apod., byl předkladatelem návrhu ve sněmovně na poskytnutí této dotace?
  2. V jakém poměru hlasů byl tento návrh schválen? Jednalo se o samostatné hlasování nebo v rámci balíků více pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu (tzv. „porcování medvěda“)?
  3. Jaké jsou konkrétní podmínky pro udělení a čerpání této dotace? Například zda příjemce dotace musí dodržet právní předpisy ČR, technické normy ČR, podmínky stanovené poskytovatelem dotace, podmínky stavebního povolení, platné územní a stavební řízení, podmínky kolaudačního rozhodnutí – odstranění zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, platné kolaudační rozhodnutí, platné výběrové řízení na zhotovitele stavby, platné výběrové řízení na financování celé investiční akce, limitní lhůta pro zahájení investice, limitní lhůta pro čerpání (vyúčtování) dotace, tzv. uznatelné/způsobilé výdaje dotace – objekt hasičské zbrojnice, příjezdové komunikace k objektu/areálu apod., splnění limitů na emise, tepelné ztráty – zda závazné nebo doporučené v technické normě, čerpání více dotací na tutéž investici, neposkytování informací občanům ČR (dotace ze státního rozpočtu) a občanům obce o udělené dotaci a investiční akci, požádají-li o informaci, poskytování nepravdivých údajů občanům obce v dané kauze aj.
  4. Kdo je poskytovatelem této dotace, kdo vyplácí dotaci (např. u operačních programů je platební a certifikační orgán a auditní orgán Ministerstvo financí), kdo je přezkumným orgánem pro udělenou dotaci, jaké jsou řádné a mimořádné opravné prostředky? A v jakých lhůtách?
  5. Kdy a jakým způsobem byla uvedená dotace čerpána?

Žádost je podávána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď požaduji poskytnout i v těch případech, že některý údaj byl již uveřejněn.

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 3. května 2009, ve které jste se na Ministerstvo financí obrátil se žádostí o poskytnutí informací týkajících se schválené a poskytnuté dotace na stavbu “Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice” obci Jedovice, Vám posílám následující vyjádření odborného útvaru MF:

Po vyhledání všech nám dostupných materiálů k výše zmíněné akci Vám sdělujeme:

K otázce č. 1 a 2
Ministerstvo financí tyto informace nemá, z Poslanecké sněmovny jsme je neobdrželi.

K otázce č. 3 až 5:
Ministerstvo financí nemá konkrétní informace ani o podmínkách ani o způsobu využití. Doporučujeme Vám obrátit se v této věci přímo na Ministerstvo vnitra. www.mvcr.cz

Doporučované

Nejčtenější