Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací k následujícím dotazům.

  1. Zvažuje Ministerstvo financím převod Střediska cenných papírů na Centrální depozitář nebo jinou osobu? O jakou instituci se bude jednat (ptám se na: právní rámec, rozsah oboru a druhu činnosti)?
  2. Jaká je aktuální situace v dalších legislativních krocích k výše uvedené problematice? Tzn., v jakém časovém rámci bude změna provedena, nebo je plánována?
  3. Jak se případné plánované změny dotknou majitele účtu vedeného ve Středisku cenných papírů? Mám na mysli především tu skutečnost, že v nynější době je evidence cenných papírů pro fyzickou osobu na účtu majitele vedeného SCP zdarma, v případě změn se velmi obávám, že bude zpoplatněna. Můžete mou obavu nějak rozptýlit? 

Odpověď:

K Vašim třem dotazům ze dne 17. dubna 2009 týkajícím se převodu evidencí Střediska cenných papírů (dále též jen "Středisko") na centrální depozitář cenných papírů (dále též jen "centrální depozitář") si dovoluji uvést následující.

Centrální depozitář je podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZPKT"), akciová společnost, která by měla na základě povolení České národní banky (dále též jen "ČNB") vést evidenci zaknihovaných cenných papírů doposud vedenou Střediskem cenných papírů a zajišťovat vypořádání obchodů s nimi.

V okamžiku, kdy nějaký subjekt získá příslušné povolení ČNB, začne podle § 202 odst. 3 ZPKT běžet dvouměsíční lhůta, během níž má být mezi státem a centrálním depozitářem uzavřena smlouva o převodu evidencí. Poté mají být tyto evidence bez zbytečného odkladu na centrální depozitář převedeny.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, otázka převodu evidencí Střediska nezáleží na volné úvaze Ministerstva financí, ale je podmíněna tím, že nastane objektivní skutečnost v podobě vydání rozhodnutí ČNB o udělení povolení k činnosti centrálního depozitáře.

K Vašemu druhému dotazu si dovoluji uvést, že Ministerstvo financí v současné době nepřipravuje žádný legislativní návrh, který by se dotýkal převodu evidencí Střediska.

Co se týče Vašeho třetího dotazu ohledně možného zpoplatnění majitelů za vedení účtu cenných papírů, je třeba si uvědomit, že budoucí centrální depozitář bude soukromoprávní subjekt, v němž stát nebude mít žádnou majetkovou účast. Bude tedy především na centrálním depozitáři, jakým způsobem nastaví svou obchodní politiku a zda, popřípadě jakým způsobem, se rozhodne zpoplatnit některé poskytované služby.

Doporučované

Nejčtenější