Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 17. února 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací:

  • Rozpočty Národního fondu na roky 2007, 2008 a 2009.
  • Závěrečný účet Národního fondu za rok 2007.

Odpověď:

Na základě § 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je Národní fond souhrnem peněžních prostředků, které svěřila Evropská společenství České republice k realizaci programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (projekty financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti), prostředků přechodového nástroje (tzv. nástroj Transition Facility) a prostředků svěřených na základě mezinárodních smluv na financování finančních mechanismů (Finanční mechanismus EHP/Norsko a Program švýcarsko-české spolupráce). Výkonem funkce Národního fondu byl v rámci organizační struktury Ministerstva financí pověřen odbor Národní fond.

Jak vyplývá z výše uvedené definice, Národní fond pouze spravuje prostředky vyžádané a přijaté od Evropské unie/správců finančních mechanismů a dále je podle stanovených pravidel a v souladu s platnou legislativou převádí příslušným subjektům v rámci vytvořené implementační struktury daných programů a projektů. Zároveň vydává metodiky pro efektivní čerpání svěřených prostředků. Z titulu svého věcného zaměření Národní fond nedisponuje žádnými vlastními prostředky (ať již veřejnými či soukromými).

Případné výdaje týkající se zajištění činnosti Národního fondu jsou integrovány a plně vázány na rozpočet kapitoly 312 - Ministerstvo financí ČR nebo kapitolu 398 - Všeobecná pokladní správa.

Z výše uvedených důvodů Národní fond nedisponuje vlastním rozpočtem a nevyhotovuje tedy žádný závěrečný účet.

Doporučované

Nejčtenější