Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Zasílám žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999.

Předpokládám, že jste (Ministerstvo financí) kompetentním orgánem pro povolení soutěžní hry o 100 aut značky BMV, kterou pořádala v minulých dnech společnost O2 (mobilní operátor).

Zajímá mě:

 • Jaké konkrétní podmínky soutěžení jste této společnosti povolili?
  • Důvodem mé žádosti je to, že mám podezření, že společnost ve skutečnosti postupovala v rozporu s podmínkami, které inzerovala např. v TV. Z reklamy jsem pochopila, že je možno poslat jednu (slovy „jednu“) SMS na příslušné číslo a že společnost denně ze všech přijatých SMS vylosuje jednu, jejíž odesílatel obdrží auto.
  • Skutečnost však byla jiná. Po zaslání 1 SMS (za 60 Kč!!!) byl odesílatel ihned automaticky (přístrojem) požádán o další a další SMS formou odpovědi na položenou otázku, přičemž odesílateli SMS byly připočítávány průběžně body. Ze sdělení operátora potom vyplynulo, že auto vyhraje ten, kdo pošle nejvíc SMS a kdo tudíž získá nejvíce bodů. Takový postup se mi jeví klamavý, jelikož takto ta soutěž nebyla v TV prezentována, a zejména neprůhledný. Případný účastník soutěže vůbec nebyl předem (před zasláním první SMS) seznámen s tím, že vítězí ten, kdo pošle nejvíce SMS. Minimálně tak byl každý účastník soutěže „okraden“ o 60 Kč, jelikož až po odeslání první SMS za 60 Kč zjistil, že se nechal napálit, a že vůbec nebyl do soutěže zařazen. Když spočtu všechny jedince v ČR, kteří se stejně jako já nechali napálit, tak by to mohla být za 100 dní docela pěkná suma.
 • Zda někdo kompetentní z Vašeho ministerstva zkontroloval, zda soutěž probíhala a také nakonec proběhla podle schválených podmínek? Byly pořízeny záznamy o losování za účasti notářů apod.? Minimálně mě zajímá, zda byly reklamní spoty v TV v souladu s povolenými podmínkami soutěže?
 • Zda bylo 100 aut opravdu předáno vítězům? Jsou o tom nějaké konkrétní důkazy?

Odpověď:

Odpovídáme na Vaše elektronické podání ze dne 11. února 2009, v němž žádáte o zodpovězení několika dotazů týkajících se povolení a kontroly provozování SMS soutěže „Hrajte s O2 a 100 BMW" pořádaná společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. a sděluji následující stanovisko.

Ministerstvo financí nevydalo povolení k provozování předmětné hry a o povolení ani nebylo nikým žádáno. Z tohoto důvodu také Ministerstvo financí, resp. orgány státního dozoru nevykonávaly na průběh této akce státní dozor.

V této souvislosti třeba upřesnit, že podle platné právní úpravy, tj. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není k pořádání soutěží, anket a jiných akcí o ceny definovaných v ustanovením § 1 odst. 4 zákona třeba povolení příslušného orgánu. To však pod podmínkou, že není účastníkem hrazen vklad (sázka), jejíž návratnost se nezaručuje. V opačném případě se jedná o „klasickou“ loterii nebo jinou podobnou hru upravenou v ustanovení § 1 odst. 1 zákona, k jejímuž provozování je třeba povolení.

Vzhledem k tomu, že v případě soutěže „Hrajte s 02 o 100 BMW“ existuje vklad, neboť ke komunikaci ze strany hráče musí být používány Premium SMS, což jsou nestandardně zpoplatněné SMS zprávy, podalo Ministerstvo financí orgánům činným v trestním řízení oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a jiné podobné hry podle § 118a trestního zákona.

Orgány činné v trestním řízení neshledaly v jednání naplnění znaků trestného činu neoprávněného provozování loterie a jiné podobné hry ani žádného jiného trestného činu dle platného trestního zákona.

Záležitost následně posuzoval rovněž příslušný finanční úřad jakožto orgán státního dozoru, a to z pohledu, zda se nejedná o správní delikt ve smyslu § 48 zákona. Po detailním prostudování pravidel soutěže však konstatoval, že sice existuje vklad (cena premium SMS), tj. jeden ze znaků loterie a jiné podobné hry ve smyslu definice v § 1 odst. 1 zákona, chybí však další podstatný znak loterie a jiné podobné hry, a to prvek náhody.

Z výše uvedeného vyplývá, že akce „Hrajte s 02 o 100 BMW“ není loterií nebo jinou podobnou hrou podle § 1 odst. 1 zákona, která by podléhala povolení Ministerstva financí, a tudíž ani neoprávněnou loterií ve smyslu § 118a trestního zákona.

Doporučované

Nejčtenější