Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:

  • kolik pracovníků je aktuálně zaměstnáno v odděleních daňové kontroly a v odděleních specializované kontroly na jednotlivých finančních úřadech v České republice;
  • ke kolika daňovým subjektům provozujícím podnikatelskou nebo obdobnou činnost ve smyslu §§ 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a daňovým subjektům uvedeným v § 17 téhož zákona vykonává každý jednotlivý finanční úřad funkci správce daně (resp. postačí informace o počtu subjektů - fyzických a právnických osob podávajících daňové přiznání);
  • kolik pravomocně uzavřených daňových kontrol bylo v období od 01.01.2007 do 31.12.2007 dokončeno na jednotlivých finančních úřadech v ČR

Výše uvedenou informaci požaduji na základě objednávky vydavatele periodického tisku, jehož jméno musí být z důvodu smluvní povinnosti zachovat obchodní tajemství ponecháno v tajnosti.

K požadované informaci žádám o sdělení, zda taková informace již byla zveřejněna ve smyslu § 6 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nikoliv, žádám ve smyslu § 17 odst. 2 téhož zákona, aby mi byla potvrzena a případně odůvodněna předpokládaná výše nákladů v souvislosti s poskytnutím požadované informace.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji následující:

Ad 1) V příloze zasíláme přehled o počtu zaměstnanců na požadovaných odděleních finančních úřadů ke dni 31. 12. 2008 členěný podle jednotlivých finančních ředitelství .

Ad 2) Počet daňových přiznání za zdaňovací období roku 2007 činil celkem u právnických osob 320 059 a u fyzických osob 2 341 648. V příloze zasíláme informační sestavy s údaji za jednotlivé finanční úřady.

Ad 3) K Vašemu třetímu dotazu uvádíme, že údaje, které požadujete, jsou obsaženy ve zprávě „Informace o výsledcích české daňové správy za rok 2007“, která je veřejnosti zpřístupněna na internetu Ministerstva financí. V roce 2007 bylo provedeno a dokončeno finančními úřady celkem 90 991 daňových kontrol (včetně daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí – 33 kontrol), přičemž se za jednu kontrolu považuje kontrola jedné daně za jeden rok. Rovněž k tomuto dotazu přikládáme v příloze informační sestavy po jednotlivých finančních úřadech.

Doporučované

Nejčtenější