Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

V rámci průzkumu chování veřejné správy v případě povinnosti uhradit náklady soudního řízení si dovolujeme požádat vás o poskytnutí dále uvedené stručné informace.

Podle našich informací z veřejných zdrojů uložil soud v roce 2006 vašemu povinnému subjektu rozsudkem č. A 2/2003-73 uhradit náklady řízení ve výši 4 725,00 Kč.

Podle našeho hodnocení, v němž jsme rozdělili 150 hodnocených rozsudků do 3 skupin, lze uvedený rozsudek zařadit do skupiny č. 3 (1=možnost různého právního výkladu při neexistenci judikatury a obavě z porušení jiných práv, 2=chybný právní výklad při neexistenci judikatury - bez rizika porušení jiných práv, 3=nečinnost, hrubá právní chyba, např. nedostatek odůvodnění, postup mimo proces, výklad v rozporu s judikaturou, zneužití zákona v rozporu s principy dobré správy). Domníváme se, že šlo o případ, kdy k neúspěchu u soudu došlo především chybným postupem povinného subjektu, resp. pracovníka, který za něj jednal.

Dovolujeme si v této souvislosti požádat ve smyslu InfZ o informaci:

 1. zda byly náklady řízení dle výše uvedeného rozsudku vaším povinným subjektem uhrazeny, pokud ne, proč (např. zrušeno vyšším soudem, dohoda s protistranou, spor trvá atd.)
 2. zda jste byli jako povinný subjekt ve sporu zastoupeni advokátem, a pokud ano, kolik mu bylo vyplaceno na odměně,
 3. zda byla dále zjišťována a vyvozována pracovněprávní odpovědnost konkrétního vašeho pracovníka za tuto škodu - pokud ne, proč ne, a pokud ano, o jakou sankci se jednalo,
 4. zda byla přijata nějaká opatření k tomu, aby se podobná situace neopakovala.

Jelikož není naším cílem zbytečně vás zatěžovat, nabízíme pro snadné poskytnutí požadovaných informací následující tabulku, kterou prosíme vyplnit označením platné hodnoty (ANO, NE) písmenem „x“, anebo dle smyslu otázky slovním popisem. Tabulku přikládáme také v příloze.

Odpověď:

Na základě Vašeho dotazu týkajícího se právní věci o zpřístupnění textu Smlouvy o odkoupení pohledávky České republiky v Ruské federaci Vám sděluji následující:

 1. Částka ve výši 4.725,- Kč byla na účet právního zástupce žalobce zaslána dne 20.9.2006
 2. Ministerstvo financí bylo zastoupeno advokátem na základě paušálu, který je hrazen AK na základě Smlouvy o právní pomoci
 3. Pracovněprávní odpovědnost nebyla vyvozována, otázkou zpřístupnění textu Smlouvy se zabývala rozkladová komise Ministerstva financí.
 4. V mezidobí byla přijata různá opatření, mimo jiné byla dle směrnic Ministerstva financí zavedena vícestupňová kontrola.

Doporučované

Nejčtenější