Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 5.1.2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí seznamu pokynů řady DS vydávaných Ministerstvem financí a platných ke dni 1.1.2009, který má obsahovat:

 • označení příslušného pokynu (např. DS-999)
 • datum vydání příslušného pokynu
 • vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), doručené dne 5. ledna 2009, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací ve formě seznamu pokynů řady DS platných ke dni 1. ledna 2009, včetně jejich číselného označení a data vydání. Okruh otázek jednotlivými pokyny řešených je seznatelný z jejich názvu, který je rámcovým vymezením předmětné problematiky.

 • Pokyn DS - 36 Hlavní principy spolupráce finančních a celních orgánů - ze dne 12. 1. 1995
 • Pokyn DS - 42 Stanovisko k 1 odst. 1 ZSDP po novele provedené zákonem č. 255/1 994 Sb. ze dne 3. 3. 1995
 • Pokyn DS - 43 O součinnosti bank v daňovém řízení - ze dne 7. 3. 1995
 • Pokyn DS - 60 K zavedení a provozování nové části aplikačního programového vybavení ADISu pro automatizované předávání a přijímání informací o písemnostech účinný ode dne 1. 1. 1997 ‚
 • Pokyn DS - 71 Kontrolní řád pro provádění vnitřní kontroly v soustavě UFO - účinný ode dne 1. 6. 1997
 • Pokyn DS - 100 K aplikaci zástavního práva v daňovém řízení po novele provedené zákonem č. 317/2001 Sb. - ze dne 8. 4. 2002
 • Pokyn DS - 103 K obecným problémům správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 28. 5. 2002
 • Pokyn DS -104 Ke správě odvodů za porušení rozpočtové kázně - prostředky poskytované ze státního rozpočtu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti - ze dne 7. 5. 2002
 • Pokyn DS - 107 Účtování exekučních nákladů a pokut- ze dne 16. 5. 2002
 • Pokyn DS -112 Postup ÚFO při vyřizování žádostí soudních exekutorů o součinnosti podle § 33 a § 34 zákona č. 120/2001 Sb.- ze dne 13. 12. 2002
 • Pokyn DS - 113 Pokyn k postupu při správě odvodů za porušení ustanovení 4 odst. 1 písm.b) nařízení vlády č. 148/1997 Sb. nebo za porušení ustanovení § 10 odst. 1 písm.b) nařízení vlády č. 190/1997 Sb. - ze dne 11. 10. 2002
 • Pokyn DS -116 K zabezpečení jednotného postupu při vzájemné komunikaci mezi FÚ a orgány ochrany životního prostředí - ze dne 27. 2. 2003
 • Pokyn DS - 119 K zajištění kontrolní činnosti v oblasti stánkového prodeje ze dne 5. 11. 2003
 • Pokyn DS - 126 Metodický výklad k zákonu č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. - ze dne 31. 5. 2004
 • Pokyn DS - 127 K postupu při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých z Fondu solidarity EU - ze dne 18. 6. 2004
 • Pokyn DS - 131 K problematice financování akcí výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, na něž byly poskytnuty prostředky MMR a SFRB - ze dne 11.11.2004
 • Pokyn DS - 132 K uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) UFO - ze dne 12.8.2005
 • Pokyn DS - 133 Metodický výklad k vybraným ustanovením zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - ze dne 18.2. 2005
 • Pokyn DS - 145 K zajištění daňové kontroly velkých daňových subjektů - ze dne 11.1.2006
 • Pokyn DS - 146 Stanovení postupu ÚFO při vydávání rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami dle § 38nc ZDP ze dne 18.1.2006
 • Pokyn DS - 149 O postupu při vyřizování stížností, petic, podnětů a ostatních podání na územních finančních orgánech - ze dne 3.3. 2006
 • Pokyn DS - 150 K postupu při projednávání žádostí o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - ze dne 25.7. 2006
 • Pokyn DS - 151 Ke stanovení daně paušální částkou - ze dne 30.3. 2006
 • Pokyn DS - 152 K prominutí penále z důvodu úpravy základu daně za ZO roku 2004 při přechodu na uplatňování výdajů procentem z příjmů - ze dne 31.3. 2006
 • Pokyn DS - 153 Pravomoc k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 27.6. 2006
 • Pokyn DS - 154 K postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení - ze dne 30.5.2006
 • Pokyn DS - 155 Postup správce daně v případě subjektem namítaných neslučitelností českého daňového zákona s právem ES- ze dne 20.7. 2006
 • Pokyn DS - 156 Pokyn k postupu pracovníků UFO dle 16 odst. 9 až 11 ZSDP ze dne 1.9.2006
 • Pokyn DS - 157 K některým výzvám v daňovém řízení - ze dne 3.11.2006
 • Pokyn DS - 158 K vymezení délky trvání daňové kontroly - ze dne 19.3.2007
 • Pokyn DS - 161 Způsob využití zjištění od FŘ podle § 10 odst. 4 zákona č. 61/1996 Sb. ze dne 22.1.2007
 • Pokyn DS -165 Pokyn k hospodárnému postupu finančních úřadů v řízení o vymáhání nedoplatků ze dne 10. 5. 2007
 • Pokyn DS - 167 Pokyn k postupu při evidenci vracení a převodu poplatků zaplacených kolkovou známkou - ze dne 10. 9. 2007
 • Pokyn DS - 168 Pokyn ke zpracování údajů v tiskopisu Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2007
 • Pokyn DS - 169 Pravomoc a postup Ministerstva financí při rozhodování o posečkání, povolení splátek nebo prominutí daní, jakož i odvodů, penále a pokut uložených podle rozpočtových pravidel ze dne 17. 12. 2008
 • Pokyn DS - 170 Pokyn k postupu správců daně při souběhu řízení o některých opravných prostředcích a o prominutí daně ze dne 17. 12. 2008

Doporučované

Nejčtenější