Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací týkajících se způsobu stanovení výše nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 22. září 2007, Vám sdělujeme:

  1. V úvodu chceme zdůraznit, že výše nájemného se zásadně sjednává vzájemnou dohodou vlastníka pozemku (pronajímatele) s jeho uživatelem (nájemcem) podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Proto změna maximálního nájemného podle položky č. 5 části I. oddílu A výměru Ministerstva financí č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (zveřejněn v Cenovém věstníku částka 15/2006), automaticky nezakládá pro žádnou ze stran nájemní smlouvy (pro pronajímatele ani nájemce) důvod, resp. povinnost, k úpravě nájemného, které bylo sjednáno v nájemní smlouvě.
  2. Výměr MF č. 01/2007 stanoví pro sjednávání nájemného pouze jeho horní limit (maximální nájemné), který nelze překročit bez porušení cenových předpisů (§ 15 zákona o cenách) a z toho případně plynoucích důsledků (§ 16-18 zákona o cenách). Z toho je zřejmé, že pronajímatel a nájemce pozemku si mohou sjednat nájemné v libovolné výši, avšak jen do jeho maxima stanoveného výměrem MF č. 01/2007, včetně toho, že nájemné mohou dál ponechat v nezměněné, původně sjednané výši. Nájemce rozhodně nemusí souhlasit s návrhem pronajímatele na změnu nájemní smlouvy a má-li pro své stanovisko objektivní důvody (argumenty) nemusí na ni přistoupit. V každém konkrétním případě však záleží na obsahu a jednotlivých podmínkách původního textu sjednané nájemní smlouvy.
  3. Sazby nájemného v Kč/m2/rok, uvedené v položce 5 výměru MF jsou odvozeny jako procento z vážených průměrů cen pozemků v daných lokalitách podle cenových map stavebních pozemků a navíc potom i diferencovány jak podle atraktivnosti lokalit (Praha, významná města, lázně apod.), tak podle počtu obyvatel v obcích. Vychází se z toho, že sjednané nájemné by vždy mělo být přiměřeným podílem z obvyklé ceny pronajaté věci. Tento podíl v konkrétních případech může být ve velmi širokém rozmezí (např. 3 - 15 %). Proto se sazby nájemného ve výměru pro rok 2007 zvýšily zejména v Praze a ve velkých městech. V malých obcích, které uvádíte ve svém podání jako příklad, se nájemné zvýšilo minimálně.
  4. Regulované nájemné k pozemkům nesloužícím k podnikání nájemce, bylo udržováno v minulosti na velmi nízké úrovni a jak v roce 1997, tak ani v roce 2006, neodpovídalo především reálnému vývoji na trhu s nemovitostmi. Např. u obcí do 1000 obyvatel, tj. nájemné, které ve svém podání zmiňujete, bylo v roce 1997 stanoveno ve výši 1,- Kč/m2/rok a zvýšilo se na 3,- Kč/m2/rok v roce 1998 a zůstalo nezměněno v této výši až do roku 2006. Z právního hlediska představovalo pro stát nepřizpůsobení se reálnému vývoji cen obdobnou hrozbu jako dlouhodobě neřešená regulace nájemného z bytů.

Doporučované

Nejčtenější