Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

  1. V jaké výši byly v období 1993-2007 vynaloženy veřejné finanční prostředky České republiky na státní garance poskytnuté Komerční bance, České spořitelně, Investiční a poštovní bance, Československé obchodní bance, Agrobance a dalším bankám působícím na území České republiky.
  2. Jaký byl v letech 1995-2003 řádný způsob pro udělení státní podpory bance ze strany Ministerstva financí. Jakým způsobem probíhala komunikace mezi příslušnou bankou, Ministerstvem financí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při rozhodování o udělení veřejné podpory.
  3. Jakým způsobem se měnil přístup Ministerstva financí ČR k udělování státní podpory bankám v rozmezí let 1995-2003.

Odpověď:

K Vašim dotazům ze dne 27. srpna 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytování státních garancí bankám, uvádíme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí.

ad 1) V průběhu 90. let bylo nutné transformovat, restrukturalizovat a podpořit českou ekonomiku. Proto jednotlivé vlády realizovaly řadu programů. Zvláštní pozornost byla věnována bankovnictví. Řešení problémů z období centrálního plánování si spolu se zajišťováním stability vznikajícího nezralého finančního sektoru vyžádalo opakované vlny konsolidačních a záchranných kroků. Vedle přímého rozpočtového financování, poskytování rozpočtových výpomocí byly používány i různé quasi-fiskální operace realizované mimo rozpočtovou soustavu zvláštními institucemi. Tyto transformační instituce byly zakládány mimo sféru státního rozpočtu (privatizační mimorozpočtové fondy), jiné dokonce i mimo rozpočtovou soustavu vůbec (Konsolidační banka/ČKA, Česká inkasní, Česká finanční, Konpo apod.). Kvantifikace nákladů byla analyzována v materiálu "Analýza transformačních nákladů v letech 1991 - 2005", který byl jako informační předložen vládě pod čj. 699/06 dne 10. května 2006 a je přístupný na webových stránkách MF.

Zvlášť pro Vaši informaci uvádíme přehled realizovaných státních záruk ze státního rozpočtu do bankovního sektoru v letech 1993 - 2007 v tis. Kč:

v tis. Kč
Rok realizace Banka - určení garance Záruka z roku Úhrada ze SR
1998 Česká spořitelna a.s. (úhrada za AB banku) 1995 4 063 408
2003 ČNB - záruka za IPB - ČSOB 2000 2 000 000
ČSOB, a.s. - záruka za Slovenskou inkasní 1997 568 538
ČSOB, a.s. - záruka za IPB 2000 99
2004 ČNB - záruka za konsolidaci bank 1997 500 000
ČNB - záruka za IPB - ČSOB *) 2000 781 738
ČSOB, a.s. - záruka za IPB **) 2000 4 764
ČSOB, a.s. - záruka za Slovenskou inkasní 1997 576 116
2005 ČNB - záruka za konsolidaci bank 1997 5 000 000
ČNB - záruka za IPB - ČSOB 2000 26 000
ČSOB, a.s. - záruka za Slovenskou inkasní 1997 5 053 145
2006 ČNB - záruka za konsolidaci bank 1997 17 000 000
ČNB - záruka za IPB - ČSOB 2000 522 256
2007 ČNB - záruka za IPB - ČSOB 2000 13 313

36 109 376


*)Plnění na základě dokumentu "Smlouva a slib odškodnění" podepsaného mezi MF a ČNB.
Jednostranné závazné prohlášení ČSOB zahrnuje maximální objem 160 mld. Kč státní podpory a čas. limit do 31.12.2016
**)Plnění na základě dokumentu "Smlouva a státní záruka" podepsaného mezi MF a ČSOB.

 

 

ad 2) Státní záruky byly od roku 1993 poskytovány na základě rozhodnutí vlády, podle zákona č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech, v pozdějších zněních. S účinností od roku 2001 je v platnosti nový zákon o rozpočtových pravidlech, č. 218/2000 Sb., na základě kterého je možné poskytnout státní záruku jen na základě zvláštního zákona (tj. jedna státní záruka na základě jednoho zvláštního zákona). Nepostačí tedy rozhodnutí vlády, ale je nutný souhlas i Poslanecké sněmovny Parlamentu. Za platnosti zákona č. 218/2000 Sb. nebyla poskytnuta žádná státní záruka do bankovního sektoru.

Ministerstvo financí při podání žádosti o výjimku ze zákazu veřejné podpory ve věci státní záruky ve prospěch ČSOB "Smlouva a státní záruka" a ve prospěch ČNB "Smlouva a slib odškodnění" Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, postupovalo podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře v pozdějších znění.

ad 3) Způsob přístupu MF k udělování státní podpory, resp. státních záruk jakémukoliv subjektu nespočívá v libovůli jeho pracovníků či ministra. Je třeba vidět, že podpora bankám byla vždy, resp. do roku 2001 především poskytována na základě rozhodnutí vlády. Ministerstvo financí je pouze výkonným orgánem, který se řídí zákony a vládními usneseními.

Doporučované

Nejčtenější