Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

  1. Jsou stanoviska MFČR právně závazná?
  2. Řídí se právní úkon - návrh na uzavření smlouvy dvěma nebo více osobám, stanovených závazným náhradně nouzovým postupem pro způsob rozúčtování vodného a stočného § 44 odst. 3 občanského zákoníku?
  3. Nedomnívá se MFČR, že je náhradní nouzový postup založen na §11 odst. 6 vyhlášky č. 176/1993 Sb., která byla zrušena jako neústavní?
  4. Nedomnívá se MFČR, že v případě "nouze" má být smluvní projev nahrazen soudním rozhodnutím dle §161 odst.3 o.s.ř. na místo náhradního a nouzového řešení cenového orgánu?

Odpověď:

ad 1) Stanoviska Ministerstva financí nejsou obecně právně závazná, neboť nejsou právním předpisem. V případě vrchnostenského postavení jsou jeho stanoviska závazná pro níže postavené orgány státní správy ve věcech v oboru jeho působnosti.

ad 2) Ustanovení § 44 odst. 3 občanského zákoníku se na jednání odběratele s konečnými spotřebiteli o volbě způsobu rozúčtování vodného a stočného nepoužije, neboť v daném případě zjišťování většinového názoru nejde o smlouvy s jednotlivými konečnými spotřebiteli, ale právě jenom o specifický způsob zjištění podkladu pro volbu alternativy pro tento úkon.

ad 3) Nedomnívá, neboť rozúčtování vodného a stočného jako služby spojené s užíváním bytu se řídilo podle ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 176/1993 Sb. zvláštním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu (poznámka pod čarou č. 11 a 12, kde byly pouze příkladné výčty těchto předpisů), které však zrušením uvedené vyhlášky č. 176/1993 Sb. zrušeny nebyly (zde se jedná o rozhodnutí - výměr MF č. 01/2007).

ad 4) Nedomnívá, neboť v případě, že se většina konečných spotřebitelů nevyjádří pro alternativu, která dává přednost jejich dohodě o způsobu rozúčtování, nastupuje stanovený postup rozúčtování podle směrných čísel roční potřeby vody. Pro naznačený postup podle § 161 odst. 3 o.s.ř. není v tomto případě důvod.

 

Doporučované

Nejčtenější