Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda jsou městu Jičín poskytovány finanční prostředky na vykonání činností spojených s Úřadem územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon na pořizování územních plánů, územně analytických podkladů a zejména konkrétně o jakou částku se měsíčně jedná.

Odpověď:

K Vašemu dotazu ze dne 2. července 2007, zda jsou městu Jičínu poskytovány finanční prostředky na zabezpečení činnosti úřadu územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změny provedené zákonem č. 68/2007 Sb., sdělujeme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí:

Na plnění úkolů, které vykonávají obecní úřady na úseku státní správy v přenesené působnosti, obdrží ze státního rozpočtu příspěvek podle stupně pověření tímto výkonem, viz ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek je obcím stanovován každoročně v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Pro rok 2007 to byl zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. V příloze č. 9 zákona je uveden "Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze". Metodiku stanovení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra.

Celkový objem příspěvku byl pro rok 2007 valorizován v úhrnu o 5 %. Navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně výkonu státní správy, což by mělo přispět ke zmírňování rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy zejména mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi. Příspěvek na výkon státní správy pro obce a hl. m. Prahu byl navýšen rovněž o finanční dopady vyplývající z přijetí nových zákonů, v celkovém objemu o 570,3 mil. Kč, z toho pro obce o 524,5 mil. Kč, pro hl. m. Prahu o 45,8 mil. Kč.

Těmito novými zákony konkrétně jsou:

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
 • zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
 • zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Vyčíslení dopadů jednotlivých zákonů na výši příspěvku na výkon státní správy je uvedeno v tabulkové příloze č. 4., v části - Dotace ze státního rozpočtu rozpočtované pro územní samosprávné celky. Pro obce je zde uvedena částka 176 300 tis. Kč, v důsledku plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. Rozdělení této částky do rozpočtů jednotlivých obcí provedlo, v souladu s metodikou, Ministerstvo vnitra. Z tohoto důvodu je třeba obrátit se s dotazem na Ministerstvo vnitra, a to na níže uvedenou adresu:

 • Ministerstvo vnitra - odbor územní veřejné správy
  ředitel Ing. Jaroslav Maršík, CSc.
  náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4

Doporučované

Nejčtenější