Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. V jakém stavu je řízení o převodu domu na nám. Svobody 74/10, 602 00 Brno na město Brno,
  2. zda a kdy dojde k prodeji bytů ve výše uvedeném domě a pozemků parcela č. 132/1 nájemníkům domu.

Odpověď:

Ve věcech spojených s likvidací státního podniku, který působí v režimu zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, je oprávněn jednat jménem podniku likvidátor, jmenovaný zakladatelem podniku. Jeho povinností je zpeněžit majetek podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem, případně s ním naložit jinak v souladu s příslušnými právními předpisy. Tuto povinnost pak konkrétně upravuje ustanovení § 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Úloha Ministerstva financí v dané oblasti spočívá v uplatnění zmíněného ustanovení zákona č. 92/1992 Sb., tedy v určité možnosti ovlivnit způsob převodu majetku státního podniku v likvidaci (formou vyjádření souhlasu či nesouhlasu), avšak pouze za předpokladu, že likvidátor ministerstvo požádá o souhlas s použitím jiné metody převodu majetku než veřejnou dražbou. Rozhodnutí o prodeji majetku ve veřejné dražbě náleží do pravomoci likvidátora.

K Vašim dotazům sdělujeme:

1) V jakém stavu je řízení o převodu domu na město Brno?

Řízení ve věci žádosti likvidátora o bezúplatný převod předmětného majetku do vlastnictví města Brna bylo ukončeno vydáním nesouhlasného stanoviska Ministerstva financí s bezúplatným převodem dne 2. listopadu. 2005 a potvrzením tohoto stanoviska ze strany ministerstva dne 17. května 2007.

2) Zda a kdy dojde k prodeji nájemníkům budovy č.p. 74 včetně pozemku parcela č. 132/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. město Brno?

Žádost o souhlas s prodejem nemovitostí likvidátor podniku Ministerstvu financí nepředložil. Ministerstvo nemá legitimní možnost do kompetence likvidátora zasahovat, nemůže se tudíž odpovědně vyjádřit k položené otázce. Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem přímo na likvidátora Správy nemovitostí města Brna, s.p. v likvidaci.

Doporučované

Nejčtenější