Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Obracím se na Vás touto cestou se žádosti o právních nástupcích a přechodech práv a povinností zaniklých státních podniků, které byly převedeny do Fondu národního majetku, proto se obracím na MFČR, do jehož působnosti přešla i agenda FNM.

Podání závazné informace ve věci již zaniklého s.p. KOVOLIS n.p. Třemošnice-Hedvikov, IČ - 00152269 ev. 13583093 (starý závod-slévárna šedé litiny).Žádám o specifikování odpovědných právních nástupců uvedeného s.p., zejména v předmětu podnikání-staré slévárny šedé litiny, kteří ze zákona převzali i závazky k bývalým pracovníkům slévárny ve finančním odškodnění, která jim byla dodatečně přiznána tj. nemoc z povolání (uvedení podniku a jeho adresy , kam zaslat požadavek o finanční odškodnění). Pokud by se jednalo o právního nástupce, který zanikl v konkursním řízení, kdo je tedy za něj povinován bývalým zaměstnancům tyto případné finanční požadavky uhradit ( zda tyto požadavky přešly na stát ev. na jinou organizaci ).

Na přímém poskytnutí informace trvám, pro eventuální další použití z hlediska přiznaných finančních nároků.

Odpověď:

FNM ČR (od 1. 1. 2006 odbor 45 MF) privatizoval státní podnik KOVOLIS Hedvikov dle schváleného privatizačního projektu č 03182/1001, a to formou veřejné dražby. Vydražitelem zmíněného podniku se dne 26.8.1992 stala firma METAL PRODUCTION s.r.o., 538 43 Třemošnice - Hedvikov, IČ 46968610.

K 30. 10. 1992 byla vydražitelem provedena úhrada vydražené ceny. Od tohoto data nejsou FNM ČR známy jakékoliv další aktivity soukromé společnosti METAL PRODUCTION s.r.o..

Náhledem do OR bylo zjištěno, že zmíněná společnost skončila svoji činnost v konkursním řízení, které dle údajů OR, mělo být ukončeno k 8. 2. 1999. Jaké by měly být další kroky žadatele v uplatňování svého nároku na odškodnění z důvodu nemoci z povolání, není odboru 45 známo. Lze se pouze domnívat, že event. odškodnění by mělo spadat do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučované

Nejčtenější