Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dovoluji si požádat o poskytnutí informace o jakýchkoliv možnostech financování odborové organizace (sdružení) v ČR, zejména státní příspěvky, dotace, subvence, apod., na něž je zákonný nárok, příp.možnost na základě žádosti. Pro srovnání prosíme uvést konkrétní subjekt (např.ČMKOS, odborové svazy).

Odpověď:

k Vašemu elektronickému podání ze dne 23.2.2007, ve kterém jste se na Ministerstvo financí obrátil se žádostí o poskytnutí informací týkajících se financování odborových organizací v ČR, Vám posílám následující vyjádření odborného útvaru MF:

Financování nestátních neziskových organizací (mj. i občanských sdružení a odborových svazů) se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím (tvořící přílohu k usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001).

Dotace se poskytují na realizaci projektů nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývající především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok. Hlavní oblasti podpory NNO v roce 2007 vláda schválila svým usnesením č. 690 ze dne 7. června 2006 . Tímto usnesením jsou jednotlivá ministerstva vázána při formulování svých dotačních programů na rok 2007.

Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok.

Dotace poskytuje ten ústřední orgán, do jehož působnosti předkládaný projekt věcně patří. Prvním krokem, který musí uvedená odborová organizace učinit, je tudíž sestavení projektu, na jehož základě požádá příslušný ústřední orgán o dotaci. Současně s projektem je nutné předložit vyplněný formulář žádosti o dotaci (tvořící též přílohu k uvedenému usnesení vlády).

Podrobné informace o dotačních programech jednotlivých resortů v roce 2007 lze též získat z publikace, kterou vydala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu" (přístupná na internetových stránkách http://www.vlada.cz/ - Poradní a pracovní orgány vlády/Rada vlády pro NNO/Aktuality/Informace). Tato publikace obsahuje nejen dotační programy jednotlivých ministerstev, ale též dotační záměry krajů a procedury, které budou kraje při poskytování dotací používat. Soubor informací je též doplněn údaji o grantových řízeních nadací, které jsou příjemci příspěvku z Nadačního investičního fondu.

Vedle těchto "standardních" dotačních řízení ústředních orgánů státní správy jsou poskytovány dotace odborovým svazům, které vyplývají přímo z příslušného zákona, jako např. Ministerstvo financí poskytuje od roku 1991 z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotaci Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů na ozdravné pobyty dětí z dětských domovů a ústavů sociální péče, a to v souladu s článkem VIII. zákona č. 180/1990 Sb. V roce 2007 tato dotace činila 14 mil. Kč. Zákonem č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, byl tento zákonný nárok od r. 2008 zrušen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí hradí odborovým orgánům v souladu s § 322 odst. 4 zákoníku práce náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro rok 2007 je v rozpočtu kapitoly 313 - MPSV vyčleněna ve specifickém ukazateli "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" částka 44 550 tis. Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější