Novinky

Historie publikační činnosti

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Historie
  • Publikace

Bulletin Výzkumného ústavu ministerstva financí

Vycházel měsíčně od ledna 1957 s cílem, aby čtenáři měli možnost získat širší a hlubší pohled na vývoj zahraničních financí a na teoretické a praktické problémy finanční a úvěrové politiky. Zvláštní pozornost měla být věnována vývoji inflace, cen, oběživa, zásob zlata, státního dluhu, daňové politiky, mezinárodních finančních institucí.
Forma: finančně hospodářské přehledy, statistické trendy s rozborem, komentáře, rozbory a úvahy k důležitým zahraničně finančním otázkám, zprávy o činnosti VÚMF.

Bibliografický zpravodaj

V počátcích jako příloha Bulletinu VÚMF s měsíční periodicitou pod názvem Bibliografický přehled, později již samostatně jako Bibliografický zpravodaj.
Náplň: krátké důležité dokumentační záznamy, výběr knižních novinek, přehled finančně-ekonomického zákonodárství ze zahraničí, přehled pořízených překladů.
Byly dokumentovány např. tyto tituly: Deutsche Finanzwirtschaft, Finance a úvěr, Finansy SSSR, Finanse (pol.), Politická ekonomie, Voprosy ekonomiki, Buchgalterskij učet, Účetní evidence, Statistický obzor, Vestnik statistiki a další stěžejní ekonomické časopisy z bývalých socialistických zemí, ale i z vyspělých zemí.
Odběratelé: ministr a náměstci, vedoucí odd., spolupracující výzkumné ústavy včetně pobočky VÚFÚS v Bratislavě, VŠE, vedoucí pracovníci SBČS, SPK a další.

 

Dokumentační zprávy VÚMF

Vycházely od konce roku 1957, každý měsíc v rozsahu cca dvanácti stran, za jejich vydání zodpovídalo dokumentační středisko. Při vydávání byla zajištěna spolupráce s ministerstvem financí. Jejich vydání je doloženo ještě v 60. letech.
Okruh odběratelů: odborní pracovníci výzkumného ústavu, vedoucí pracovníci ministerstva financí, ČSAV, vysoké školy, resortní výzkumné ústavy, některé ústřední orgány. Dokumentační zprávy byly zasílány též vybraným pracovníkům Státní banky československé a od ledna 1960 dokonce do celé sítě banky, která přispívala na úhradu vydávání čtvrtletně paušálem 1750 Kčs. Dokumentační zprávy byly také vyžádány k zasílání všem vedoucím finančních odborů rad národních výborů (říjen 1959).
Náplň: odborné informační zprávy - souhrn o určitém úseku financí za stanovené období, vzhledem k novým nebo zajímavým faktům obsaženým v článcích, jež přináší odborný periodický tisk a jiné publikace; bibliografie z úseku informačních zpráv, přehledy dokumentovaných právních norem.
Za vypracování zpráv byli odpovědni vědečtí a odborní pracovníci VÚMF. Rozvrh témat: národní důchod a společenský produkt, zisk, jeho použití a ceny, státní rozpočet, daň z obratu (finanční plány podniků a odvětví), vlastní náklady, oběžné prostředky, úvěr/úrok/oběh peněz, daně, investice a technický rozvoj, národní výbory a kontrola. Později došlo k rozšíření a dopracování sledovaných témat.

 

Bulletin VÚFÚS

Vycházel od r. 1978 (?) do roku 1983 a vydávala ho pobočka VÚFÚS v Bratislavě.
Náplň: informace, knižní novinky, přírůstky v knihovně (přírůstky výzkumných prací, rešerší aj.), titulová bibliografie.
Dokumentované tituly: např. Voprosy ekonomiki, Planovoje chozjajstvo, Ekonomičeskaja gazeta, Finansy i kredit, Közgazdasági Szemle, Finanse, Bank i kredyt, Deńgi i kredit, Ekonomista, Gospodarka planowa, Mechanizace a automatizace administrativy, Statisztikai Szemle, Informatyka, Ekonomičeskije nauki, Účetnictví, Plánované hospodářství, Ekonomický časopis, Statistika, Politická ekonomie, Technická práce, Moderní řízení, Finance a úvěr, Ceny, Práce a mzda, Hlas banky, Podniková organizace, Wirtschaftswissenschaft, Buchgalterskij učet

 

Informační materiály a studie

Vydával: Výzkumný ústav financí (později VÚFÚS) v letech 1964 - 1982.
Náplň: překladové materiály. Ve fondu knihovny celkem 260 publikací. Navazuje edice Informační studie.

 

Výzkumné úkoly (Výzkumné práce)

Vydával: Výzkumný ústav financí (později VÚFÚS) v letech 1965 - 1983.
Náplň: původní studie výzkumných pracovníků. Ve fondu knihovny celkem 95 publikací. Navazuje edice Výzkumné studie.

 

Informační studie

Vydávalo: FMF - Studijně výzkumný odbor v letech 1984-1993. (V roce 1993 již vydavatel: Ministerstvo financí ČR - Oddělení odborné knihovny a informačních služeb.)
Náplň: překlady materiálů. Ve fondu knihovny 44 publikací.

 

Výzkumné studie

Vydávalo: FMF - Studijně výzkumný odbor v letech 1984-1991.
Náplň: původní studie výzkumných pracovníků. Ve fondu knihovny 41 publikací.

 

Studijní materiály SVC

Vydávalo: Federální ministerstvo financí - Studijně výzkumné centrum v letech 1990-1991.
Náplň: překlady.

 

Informace FMF

Vydávalo: Federální ministerstvo financí - Studijně výzkumný odbor, oddělení vědeckých, technických a ekonomických informací od r. 1984 do března r. 1993.
Náplň: překlady a překladové výtahy z článků a materiálů ze zahraniční literatury. Zařazovány novinky z oblasti finančních a úvěrově měnových kategorií a nástrojů.

 

Zpravodaj

Vydávalo: Federální ministerstvo financí - Studijně výzkumné centrum (v r. 1993 již jako Ministerstvo financí ČR - Oddělení odborné knihovny a informačních služeb).
Náplň: přírůstky odborné knihovny (knihy a elaboráty), v prvním čísle na počátku roku vždy informace o službách knihovny, přehled docházejících časopisů, přehled materiálů studijně výzkumného centra (výzkumné studie, informační studie, seznam rešerší), statistika výpůjček.

 

Informační materiály (Informační a výzkumné materiály)

Vydávalo: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací od roku 1994 do roku 1999.
Náplň: překlady, soubory příspěvků k vybraným aktuálním tématům (př. derivativy, harmonizace daní, financování zemědělství, koncerny, bankovnictví v ČR a ve světě, ČR a SR po rozdělení, inf. zdroje o EU aj.). Ve fondu knihovny celkem 16 publikací.

 

Informace odborné knihovny MF

Vydávalo: MF - Oddělení odborné knihovny a informačních služeb (později Odd. finančních a ekonomických informací) a v současné době Oddělení 303 – Finanční a ekonomické informace.
První číslo vyšlo v červnu 1993. Navazuje na bulletin "Aktuální výběr z našeho a zahraničního tisku".
Původní náplň: výběr ze zahraničního tisku, výběr z domácího tisku, přehled dokumentace českého odborného tisku, na začátku roku též přehledy odebíraných titulů časopisů.
Poznámka: Informace Odborné knihovny MF vycházejí dosud, i když již v trochu jiné podobě s přehledem dokumentace z českých a zahraničních časopisů a knižních titulů. Uspořádány jsou tematicky. Viz aktuální webové stránky knihovny - část Bulletin Informace.

Doporučované

Nejčtenější