Novinky

Rámcová politika MF pro finanční trh

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

  • Ministerstvo financí

Rámcová politika MF

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za tím účelem připravilo dokument s označením „Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu (.PDF, 92 kB)“, který vymezuje koncepční záměry Ministerstva ve vztahu k finančnímu trhu. Rámcová politika vychází ze zkušeností Ministerstva z národního legislativního procesu, následné aplikace legislativy v praxi, řešení dopadů celosvětové finanční situace a poznatků získaných v průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Materiál zohledňuje požadavky na pokračování v aktivní účasti na tvorbě evropských předpisů, jejich efektivní implementaci do tuzemského právního řádu a podpoře rozvoje finančního trhu. Pro oblast regulace finančního trhu je ústřední determinantou komunitární úprava, k jejíž implementaci je Česká republika jakožto členský stát Evropské unie zavázána.

Cílem Rámcové politiky je lepší zprostředkování záměrů Ministerstva všem dotčeným subjektům a podpora transparentního prostředí pro podnikání a investování na finančním trhu. Rámcová politika je proto rozvržena do hlavních tématických okruhů vymezujících činnosti Ministerstva v oblasti finančního trhu ve střednědobém horizontu (5 let) jak ve vztahu k tuzemsku, tak i k Evropské unii jako takové (část IV). Součástí Rámcové politiky je také vymezení základních principů uplatňovaných při řešení konkrétních témat (část II) a způsoby komunikace s odbornou veřejností (část III).

Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové politiky bude probíhat postupně dle akčních plánů pro jednotlivé roky. V současné době je připraven Akční plán pro rok 2010 s přesahem do roku 2011 (.PDF, 52 kB). Jednotlivá opatření jsou rozdělena na legislativní práce (část A), aktivity související s vyjednáváním v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady či v národních pracovních skupinách (část B) a přípravu analýz či koncepčních materiálů (část C).

Dokumenty MF - Rámcová politika pro finanční trh

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Obsah

  1. Úvod
  2. Základní cíle a principy činnosti Ministerstva v oblasti finančního trhu
  3. Zásady komunikace Ministerstva v oblasti finančního trhu
  4. Hlavní témata pro činnost Ministerstva v oblasti finančního trhu

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I: Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu, publikováno 06/2010, ke stažení ve formátu PDF

Akční plán 2010 - Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

 

Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu (.PDF, 92 kB)

Do tohoto přehledu jsou zahrnuty pouze aktivity, které jsou Ministerstvem plánované pro období roku 2010 s případným přesahem do roku 2011, které mají vazbu na hlavní témata vymezená v části IV Rámcové politiky. Ministerstvo bude nad rámec níže uvedených aktivity vykonávat řadu dalších činností v rámci svých zákonných kompetencí.

Obsah

  1. Legislativní práce s přímou vazbou na Rámcovou politiku
  2. Vyjednání v pracovních skupinách (PS) a výborech Evropské komise (EK) a Rady, vyjednávání v národních pracovních skupinách s přímou vazbou na Rámcovou politiku
  3. Příprava analýz a koncepčních materiálů s přímou vazbou na Rámcovou politiku

Zdroj: MF - odbor Finannčí trhy I: Příloha Rámcové politiky Ministerstva financí v oblasti finančního trhu – Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011. publikováno 06/2010, ke stažení ve formátu PDF

Nejčtenější