Novinky

Služby knihovny a statistika

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

 • Knihovna MF
 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby
Aktualizováno 6. 3. 2017
 • Aktualizace nabízených služeb
 • Aktualizace statistik
 • Oprava statistik
 • Aktualizace statistik za rok 2014
 • Aktualizace statistik za rok 2015
 • Aktualizace statistik za rok 2016

Knihovnické a referenční služby

 • Knihovnické služby - knihovnický servis, objednávky, rezervace a prolongace dokumentů i s pomocí online katalogu, doplňování knihovního fondu, archivace v depozitářích, provoz čítárny a studovny.
 • Ostatní služby - všeobecné referenční služby, tj. zajišťování jakýchkoli informací, o které jsou pracovníci oddělení požádáni. Jedná se o paletu dotazů od zcela běžných (např. informace o dopravě) po vysoce teoretické dotazy z ekonomické vědy či nalezení informací z legislativ zemí EU apod. Pro vyhledávání v databázích typu Factiva, Olisnet, IBFD atd. má pracoviště speciálně vyškolené pracovníky.

Rešeršní a dokumentační služby

 • Rešeršní a dokumentační služby- tvorba rešerší z interních a externích zdrojů (v elektronické i tištěné formě), budování vlastní knižní a článkové databáze, dokumentace odborné článkové literatury (v současné době je oddělení 3004 jediným pracovištěm tohoto typu v okruhu informačních pracovišť ekonomického zaměření) s měsíčním přírůstkem cca 500 analytických záznamů, monitoring denního tisku a asi 50 speciálních monitoringů připravovaných pracovníky odd. 3004 dle požadavků zaměstnanců MF. Práce spojené s vlastní databází knih a článků, rešerše z databází, zaměřených i na informace z EU (často adresné periodické rešerše pro vybraná pracoviště dle vlastního uvážení nebo požadavku uživatele), práce se statistickými informačními zdroji. Oddělení je garantem a spolutvůrcem informačního produktu "elektronické noviny", které se najdou pod názvem „Aktivní noviny“ na intranetu MF. Jedná se o první databázový zdroj plných textů denního tisku, rozhlasu a televize a stále se rozšiřujícího počtu titulů odborných periodik.

Expertní služby

 • Vyhodnocování informací - příprava podkladů pro odbornou práci jiných útvarů MF a celého resortu na vyžádání a s tím spojená rešeršní činnost a schopnost správně vyhodnotit relevantní informace, což předpokládá znalost vyhledání, zhodnocení a zpřístupnění relevantních informací z finanční a ekonomické oblasti. Signální informace k novým jevům v ekonomice, schopnost okamžitého reagování na tyto jevy při získávání nových informačních zdrojů či informací a jejich využívání a pomoc při mapování odborné literatury v zahraničí.
 • Konzultační a poradenské služby - odborné poradenství, konzultace k informačním zdrojům, zaškolování zájemců do práce s informačními databázemi, poradenství při tvorbě diplomových prací, pomoc při vyhledávání informačních zdrojů na Internetu, vyhledávání statistických dat na všech nosičích dat apod. S poradenstvím úzce souvisí otázka napojení celého resortu (po informační linii) do národních a nadnárodních systémů - tj. EU, WB, OECD, IMF a jiných. Aktivní využití jejich informačních produktů - tj. databází, různých druhů statistických dat, oficiální publikační činnosti, a to všemi možnými tradičními a netradičními prostředky. S tím např. souvisí mezinárodní výměna periodických publikací mezinárodních organizací, jejich nákup, stahování dostupných pramenů přímo z Internetu a nákup cenově příznivých elektronických nosičů.

Propagační služby

 • Distribuce informací - přímý informační servis pracovníkům MF a jeho resortu - informace podávané pracovníkům telefonicky a ve formě dalších výstupů oddělení (tvorba vlastního bulletinu "Informace Odborné knihovny MF"), tvorba vlastní home page (propagace vlastní činnosti oddělení a navigace na další informační zdroje), zasílání adresných informací z elektronických zdrojů e-mailem.
 • Informačně-osvětová - příležitostné vydávání informačních studií k aktuálním tématům, distribuce buletinu do několika desítek spolupracujících institucí, příprava informačních materiálů o informačních zdrojích v oddělení 3004, školení pracovníků MF (školení nových pracovníků a dle individuálních požadavků zaměstnanců), prezentace práce oddělení v dalších orgánech státní správy.

Doplňkové služby

 • Překladatelská činnost - činnost spojená s dokumentační prací ze zahraničních zdrojů.
 • Agenda překladů - činnost spojená se zajištěním překladů pro pracovníky MF.
 • Vydavatelská činnost MF - realizace směrnice ministra Vydavatelská činnost MF (zajištění všech povinností vydavatele vyplývajících z platné legislativy)
 • Reprografické služby - běžně se zřizují fotokopie vyžádaných materiálů uveřejněných v Informacích Odborné knihovny MF. Ve studovně je vzhledem k absenčnímu půjčování běžných časopisů k dispozici kopírovací stroj.
 • Správa systémů - provozování, údržba a aktualizace bází dat, poradenská činnost pro uživatele.
 • Tvorba interních katalogizačních instrukcí v návaznosti na platná česká a mezinárodní katalogizační pravidla.
 • Tvorba tezauru Finthes a příručky Předmětové skupiny

Statistiky Odborné knihovny MF

 • Fond Odborné knihovny MF tvoří cca 37 000 svazků, 149 aktuálně odebíraných titulů časopisů, CD-ROMy a placené elektronické informační zdroje. V katalogu je podchyceno 65 459 záznamů článků z odborných českých a zahraničních časopisů.
 • K 31.12. 2016 knihovna evidovala 472 aktivních čtenářů, za rok 2016 měla odborná knihovna 4569 návštěvníků (interních i externích).
 • V roce 2016 bylo realizováno 8011 absenčních výpůjček.
 • V roce 2016 pracovníci oddělení 3804 pravidelně zpracovávali 48 adresných monitoringů v různé periodicitě (denní, týdenní, měsíční), pro více než 300 odběratelů.
 • Realizována byla též individuálních školení.

Nejčtenější