Novinky

2014

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 12/2014

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Vánoce a daně: daň z vánočních stromků v USA. Na první pohled poněkud odlehčené téma s vánoční tématikou v sobě skrývá zajímavý příklad kontroverzních daňových opatření, která si kladou za cíl ochranu domácích producentů ve vybraném odvětví, navíc mimo prostor EU, který je obvykle středem našeho zájmu.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 11/2014

Z tohoto čísla bychom k Vaší pozornosti doporučili zejména několik článků týkajících se změn v regulaci hazardních her

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Zátěžové testy v eurozóně: reakce na zveřejněné výsledky a názory na metodiku.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 10/2014

Z tohoto čísla bychom k Vaší pozornosti doporučili zejména několik článků k různým aspektům problematiky výběru daní.

Ve fondu Odborné knihovny jsou též dostupná letošní vydání každoročních přehledových publikací IBFD k daňovým systémům vybraných zemí světa.

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti korupci v celní správě.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 9/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchyceny např. články věnující se přesnosti makroekonomických predikcí Ministerstva financí v období let 1995-2012, zdanění veřejných a soukromých penzí, poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné správy, limitaci veřejného zadlužení v zemích Visegrádské čtyřky a právním aspektům ochrany osobních údajů u dat ukládaných v cloudu.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované změnám v právu veřejných zakázek na úrovni EU, platové kultuře v Německu a v EU, boji německé celní správy s organizovanými podvody, důvodům tlaku Bundesbanky na zvýšení mezd, boji s podvody v oblasti daně z obratu v německém prostředí, nižšímu růstu v zemích střední a východní Evropy.
 •  Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma měnící se role státu při financování zdravotní péče, ceny a oceňování aktiv, zhoršujícího se stavu státních financí Ukrajiny, metodologického zlepšení v oblasti generačního účetnictví a srovnávací analýzy environmentálních daňových reforem.
 • Z francouzského tisku upozorňujeme na článek na téma daňového zvýhodnění soukromého důchodového spoření.
 • Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované postupnému zvyšování odvodové zátěže živnostníků v SR a činnosti slovenské státní správy v oblasti prevence daňových úniků.
 • Z knižní produkce upozorňujeme zejména na Průvodce evropskými finančními trhy a institucemi.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Spotřební daně a nezdravé potraviny: teoretická východiska a příklady ze světa.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 7-8/2014

 • V letním dvojčísle ulletinu Finanční a ekonomické informace jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena témata např. novelizace zákona o daních z příjmů, nový zákon o kontrole, směrnice EK o systémech pojištění vkladů, zadávání veřejných zakázek, vzdělávání zaměstnanců ve státní správě, změny oceňování nemovitostí v novém občanském zákoníku, stínové bankovnictví, podíl sociálních výdajů na HDP v zemích EU, připravovaná novelizace zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, dopad změn v oblasti DPH na chování spotřebitelů a otázka ustanovení nezávislého fiskálního orgánu.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované boji s daňovými úniky, cloud-computingu ve veřejných správách, návrhu zákona o zavedení trestněprávní odpovědnosti podniků, nehospodárnosti PPP projektů a vedlejším účinkům nestandardních monetárních operací Eurosystému prováděných v době finanční krize.
  Z anglického tisku jsme zařadili např. články na téma uhlíková daň, úhrady za poskytování zdravotní péče v USA, faktura v celním právu EU a legislativě o DPH, dopady krize na evropský trh práce, rizika držení virtuálních měn finančními institucemi a úloha veřejného sektoru v přizpůsobování se klimatickým změnám.
  Ve francouzštině jsou články na téma hazardní hry ve Francii, hranice deficitu veřejných financí a přemisťování sídel firem z důvodu daňové optimalizace.
  Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný boji s lichvou.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti vyhýbání se dani: aktuální aktivity v mezinárodním měřítku.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci, nová pravidla pro odměňování bankéřů, nová éra mezinárodní spolupráce při výměně daňových informací, trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce, evropský systém pojištění vkladů, změny v zatížení z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR, aspekty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, vnější ekonomická rovnováha ČR, daňová politika v zemích OECD, 20 let české ekonomiky ve srovnání se Slovenskem, pojišťovací zprostředkovatelé a DPH, subjektivní blahobyt v ČR a střední Evropě, DPH ve zdravotnictví a veřejné zakázky.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované legální možnosti snížení daňové povinnosti, daňové optimalizaci formou cum-ex (trade), srážkové dani z kapitálových příjmů, obavám z nového porušení Paktu stability a deflaci v Řecku a Itálii. Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma budoucnost EU, směrnice MiFID2, daňové pobídky na výzkum, vývoj a inovace v EU a pravidla státní pomoci, zdanění majetku bohatých jako způsob snižování veřejného dluhu, určující faktory volatility fiskální diskrece a ekonomický význam finanční gramotnosti a dále článek o knize Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století (o sociální nerovnosti). Ve francouzštině jsou články na téma přehodnocení mezinárodního daňového systému, hlavní trendy v oblasti úspor ve Francii, posouzení nevyhnutelnosti úsporných opatření a systém tvorby cen léků ve Francii.
 • Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný prvním výsledkům identifikace daňových podvodů v oblasti DPH (daňové vratky) prostřednictvím kontrolních daňových výkazů a z rusky psaného pak článek k evropským institucím finanční stabilizace.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Vyhýbání se dani a společenská odpovědnost firem.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 5/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nadační právo v Evropě, obchodní tajemství v novém občanském zákoníku, návrh strukturální reformy bankovnictví, celní audity, oprávněný hospodářský subjekt, pojištění vkladů, měnová intervence ČNB, zvláštní požadavky na úředníky ÚSC, rozsah mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, účetní a daňové oceňování investic, změna ve výpočtu obratu pro účely DPH, vývoj v oblasti přípravy Solventnosti II, měnová politika (krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika), efektivnější výběr daní v ČR, vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR, dotace v ČR a publikace Hospodářské přehledy OECD – ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované světové krizi, riskantnímu nástupu Janet Yellenové, předsedkyně Fedu, nové úpravě penzijního fondu z pohledu dohledového, pracovního a daňového práva, dále změnám v daňové podpoře podnikových důchodů od 1.1.2014, plánované důchodové reformě, daňovým únikům (případ Hoeness) a přehledu průměrných platů a jejich úprav v Německu. Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma optimální daňová a výdajová politika za předpokladu agregátní nejistoty, krize, které utvářely moderní finance, Úřad pro finanční etiku, snížení daní v některých evropských zemích a zaměření daňových úřadů na služby a plnění daňové povinnosti. Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný vývoji trestné zodpovědnosti právnických osob.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Deflace v eurozóně.

Aktualizováno

Finanční a ekonomické informace 4/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata implementace unijní legislativy v oblasti přímých daní v České republice, změna daňového řádu od 1. ledna 2014, svěřenské fondy z pohledu ochrany majetku před věřiteli a z hlediska jejich zdanění, změny zákona o DPH, přeshraniční spolupráce identifikovaných osob a DPH, stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice, nezaměstnanost ve světě a opatření EU k omezení nezaměstnanosti mladých osob, přísnější fiskální pravidla pro EU a eurozónu, podmínka kvalitní státní správy a nové změny v investování fondu kvalifikovaných investorů.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma situace v Německu na přelomu let 2013/2014 v oblasti veřejných financí, komentář k sankcím za nedovolené cenové dohody mezi firmami výtahového a eskalátorového kartelu, boj s daňovým únikem v Německu (krátce uvedeny postihy a tresty pro úředníky), stínové bankovnictví, přehled o činnosti skupiny GE Zig, zaměřené na ilegální obchod s cigaretami v Berlíně a jeho okolí, zpřísnění regulačních opatření, týkajících se velkých zahraničních bank v USA, jednotný mechanismus dohledu Evropské centrální banky na významné banky. Z anglického tisku jsme vybrali články empirická analýza vztahu mezi fiskální decentralizací a velikostí státní správy, smlouva o volném obchodu mezi EU a Kanadou, optimální zdanění osob s nejvyššími příjmy, hodnocení opatření G20 proti daňovým rájům, nové směry vývoje v boji s úniky v oblasti antidumpingových a vyrovnávacích cel, testování bank v Itálii, inflace a deflace v eurozóně a zdanění podniků přenášejících své sídlo do zahraničí v rámci EU. Nedostatečná konkurenceschopnost ve Francii je obsahem článku ve francouzštině. Články s názvem Čínu dohání vlastní dluh a Ekonomické otázky spojené s transatlantickým partnerstvím jsou rovněž ve francouzštině.
  Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný změnám v daních SR od roku 2014 a boji s daňovými podvody v oblasti DPH v SR.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Finanční policie a Daňová Kobra.

Aktualizováno

Finanční a ekonomické informace 3/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata dopady dotačních a daňových politik na podporu obnovitelných zdrojů, možnosti hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika, současné systémy financování zdravotní péče v OECD a východní Evropě, hospodaření s majetkem obcí, obhajoba osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu ve světle aktuální judikatury, klíčové ukazatele výkonu ve státní správě, rozsah korupce v EU, navrhované nařízení o fondech peněžního trhu, smlouvy podle zákona o obchodních korporacích a nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. V anglickém jazyce je příspěvek týkající se českých domácností v letech krize.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma úspěšný boj s daňovým únikem v Německu, zjednodušení daní v Německu a přeshraniční zdanění starobních příjmů v Německu.
  Z anglického tisku jsme vybrali články týkající se makroekonomických důsledků fiskální konsolidace, daní z příjmů v USA z hlediska sezdaných nebo nesezdaných párů, vlivů EITC (tzv. daňový kredit k příjmu, forma daňového bonusu) na nabídku práce, vyšetřování údajných tajných dohod a manipulace mezi obchodníky se zahraničními měnami a s tím souvisejících problémů velkých bank, dále vztahů mezi státy a podniky a nakonec zdanění digitální ekonomiky.
  Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované novým standardům FATF (finanční akční skupina) a návrhu směrnice EU v oblasti prevence legalizace příjmů z trestní činnosti a financování terorismu, dále rozpočtovému hospodaření obcí na Slovensku a hodnocení stavu a vývoje cen nemovitostí na bydlení v SR.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti korupci.

Aktualizováno

Finanční a ekonomické informace 2/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata daňové aspekty leasingových smluv, evropské právo veřejných podpor v daňové oblasti, právní úprava veřejné služby ve Francii, regulace lobbingu v EU, rozklad a rozkladová komise podle daňového řádu, příjmy nepodnikajících osob z prodeje cenných papírů po 1.1.2014, systémová rizika trhu bydlení v ČR, legislativní změny z oblasti trhu s lihovinami, sdílené zprostředkování práce, novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce, plánovaná novela zákoníku práce, solidární daň, daň z finančních transakcí v EU a právní úprava lichvy.
  Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma tvrdší postup v boji s daňovým únikem v Německu, posouzení efektu případného zavedení daně z majetku v Německu, chudoba a sociální vyloučení v Německu a EU, důchodová politika v Německu, dopady studené progrese na příjmy zaměstnanců v Německu v roce 2014 a studie EU zabývající se ziskovostí pošt v Evropě.
 • Z anglického tisku jsme vybrali články týkající se dynamiky korupce (efekt zlaté husy), století centrálního bankovnictví v USA, proveditelnosti a dopadu společného režimu vracení DPH v EU, restrukturalizace státního dluhu, privatizační aktivity v zemích OECD, politiky v oblasti školného na německých školách, cyklické a strukturální nezaměstnanosti. Ve francouzštině je zajímavý článek věnovaný přímým zahraničním investicím v roce 2012 a příčinám vysokých cen benzínu v USA. Vybrané ruské stati k daňové regulaci tvorby převodních cen ve Velké Británii a zdanění kontrolovaných zahraničních podniků v zahraniční praxi jsou neméně zajímavé. Stejně tak slovenské články zaměřené na pět let eura ve SR, predikce finančních krizí s využitím metod finanční ekonometrie a problematiku záměrného oslabení měny v případě eura, české koruny, polského zlotého, maďarského forintu, švýcarského franku a japonského jenu.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Daňové úniky: kolotočové podvody.

Aktualizováno

Finanční a ekonomické informace 1/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata zákon č.307/2013 Sb. o povinném značení lihu a prováděcí vyhláška, ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě, komparace systémů fungování a řízení ekonomické diplomacie ve vybraných evropských státech, novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014, vznik pracovního poměru podle nového občanského zákoníku, změny v daních z příjmů fyzických osob v EU v období ekonomické krize, stížnost dle daňového řádu v průběhu daňové kontroly, prominutí úhrady daně z příjmů z titulu povodní v roce 2013, meze legitimního očekávání a ustálená praxe správce daně, devizové intervence ČNB, vybrané daňové novinky 2014, leasing a jeho význam v IFRS, dopady ekonomické krize a placení pojistného na zdravotní pojištění a sankce v daňovém řízení.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma národohospodářské dopady fiskálních impulsů (výsledky simulačních propočtů za Německo), povinnost objasnění a součinnosti při daňové kontrole a problematika řetězových obchodů se zaměřením na podnikatele uvnitř řetězu. Z anglického tisku byly např. vybrány články týkající se otázky reakce agregátních investic v USA na ekonomické šoky, averze investorů k riziku jako příčině dlouhotrvajícího ekonomického poklesu, reakce na studii ECB k rozdělení bohatství domácností v zemích eurozóny, rozpočtu pro eurozónu, fiskálních multiplikátorů, finančních cyklů, měnové politiky a makroprudenční politiky v eurozóně, nového regulačního rámce v EU a úlohy nezávislého fiskálního úřadu a tvorby převodních cen ve skandinávských zemích s přihlédnutím k břemenu daně z příjmu právnických osob ve 34 členských zemích OECD. Ve francouzštině je článek zabývající se otázkou finanční solidarity států EU vůči zemím postiženým ekonomickou krizí. Dva zajímavé slovenské články se vztahují k transatlantickým ekonomickým vztahům a zavedení daňové licence v SR.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Vybrané příspěvky k debatě o devizových intervencích.