Novinky

2011

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 12/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v ČR po vstupu do EU, směrnice o správcích alternativních investičních fondů, spotřebitelské úvěry (nově v pravomoci finančního arbitra), místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury, evropská společnost v ČR, DPH ve zdravotnictví a sociálních službách, deformace trhu práce prostřednictvím systému zdaňování fyzických osob, pojistný trh ČR 1991-2010, nová regulace finančních institucí FATCA, (Foreign account tax compliance Act), poskytování informací  o platech zaměstnanců obcí a Švarc systém. V angličtině vyšly články vztahující se k vlivu šrotovného na chování spotřebitele a na agregátní spotřebu a dále k měření spokojenosti se životem napříč ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se změn německého investičního práva, elektronických mzdových karet, nového německého indexu konjunktury, plánu zpoplatnění vodních cest v Německu a novelizace institutu sebeudání. Z anglicky psaného tisku byla vybrána  témata: optimální daňový systém, měnové a finanční krize v období 1990 – 2010, studentské půjčky v Americe, vliv krize eurozóny na východoevropské měny, efektivnost režimu DPH pro charity v EU a odezvy fiskální politiky zemí eurozóny na hospodářskou krizi. Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku k regulaci nelegálního online hazardu podle návrhu slovenského MF.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 11/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata rozpočtové určení daní, financování bytových potřeb (daňové úlevy), obce a změny v účetnictví od roku 2012, přístup k nadnárodním informacím, identifikace a kvantifikace daňových úlev v ČR v roce 2008, novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, laureáti Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2011, rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií, kvantitativní přehled české legislativy v roce 2010, návrh novelizace zákoníku práce a problematika nájemní smlouvy.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se povinnosti uhrazení poplatku za poskytnutí závazné informace v Německu, příspěvku k důchodům pro dlouhodobě pojištěné, soukromého připojištění k důchodu v Německu a jednorázového odpisu nákladů spojených s profesním vzděláváním či pomaturitním studiem v prvním roce zaměstnání. Z anglicky psaného tisku byla vybrána témata:  změny  týkající se bankovního tajemství ve Švýcarsku, boj proti podvodným obchodům, návrh EK na směrnici pro společný konsolidovaný základ korporační daně,  solární energie, přenos měnových šoků z eurozóny do ČR, Polska a Maďarska (údaje z modelu FAVAR),  zákonné sazby korporační daně a smlouvy o dvojím zdanění a přechodně kolísavý státní dluh a inflace.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 10/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, stanovení místního koeficientu pro rok 2012 (daň z nemovitosti), aktuální problémy institutu oddlužení a oddlužení manželů, zdanění příjmů z prodeje akcií, historie vykazování rozvahové položky goodwill, ratingové agentury v hledáčku orgánů a institucí EU, vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení, účtování derivátů, nová pravidla pro ekonomické řízení v EU a  speciální žaloby EK vůči ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se státní podpory a ceny  vlastního bydlení v Německu, předstihových indikátorů (Německo, Velká Británie, Japonsko a USA), nákladů Německa, spojených se zavedením eurobondů a zvyšování daní z vysokých příjmů v evropských zemích. Z anglicky psaného tisku jsou vybrána témata: horké peníze a sériové finanční krize, implicitní daňová sazba na příjem právnických osob ve Francii,  devizové rezervy rozvíjejících se zemí a strategie hromadění, mezinárodní pravidla regulace kapitálu Bazilej III, zneužívání práva EU pro DPH, směrnice Rady č.2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti zdanění, budoucnost bankovního průmyslu, zdanění nehmotného majetku v severských zemích a Evropský stabilizační mechanismus. Ve slovenštině je pak příspěvek k problematice hmotné zodpovědnosti veřejných činitelů SR.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 9/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata právní úprava cenných papírů v návrhu nového občanského zákoníku, odhad ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku, cizoměnové úvěry v účetnictví, strategie pro jednotný trh práv duševního vlastnictví v EU, dlouhodobý majetek v zákoně o DPH, fotovoltaika a DPH,  novela zákona o daních z příjmů od 15.7.2011, osobní účast na jednání se správcem daně, zdanění příjmů z provozu fotovoltaických elektráren, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH,  zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí, zdanění výdělečné činnosti starobního důchodce, režim zdaňování společností ve Švédsku a Velké Británii, vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU,  vývoj, struktura  a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953 a hospodářská krize 2008-2009 (analýza příčin). V anglickém jazyce je psán příspěvek věnovaný efektivitě kontroly spojování podniků v EU v období 1990-2008.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se studie o efektech konsolidační fiskální politiky,  porovnání zásady objektivity v HGB a IFRS, konsolidované DPH ve Francii a  ideálního daňového systému.  Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: financování projektů na budování infrastruktury z peněz soukromého  sektoru,  ratingové agentury,  státní pomoc a fiskální protekcionismus v EU, finanční krize a posílení globální spolupráce v hospodářské a finanční oblasti, použití společného konsolidovaného základu korporační daně k určení zdanitelného příjmu v členských státech EU, sektorový model jádrové inflace a daňový režim mezigeneračních převodů majetku.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 8/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata Index OCA - aplikace na země EU 10 (teorie optimální měnové oblasti), konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí (nové členské země EU), koncept flexicurity vedoucí ke snížení bariér na trhu práce a doporučení pro politiku zaměstnanosti, vliv vládních výdajů a daní na ekonomický růst, české právo proti nekalé soutěži, duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu, nová kolizní ustanovení o cenných papírech, efektivita výběru a vymáhání peněžitých plnění dělené správy, návrh novely rozpočtového určení daní a dopady zvyšování sazeb DPH na rozpočty, resp. daňové příjmy samospráv. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články
  • z německy psaného tisku, týkající se výjimek a snížení u DPH,  měření a rozsahu materiální a značně materiální deprivace v EU (výsledky Německa v evropském porovnání);
  • z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata:  hospodářský přenos šoků fiskální politiky ze západní do východní Evropy,  teoretické poznámky k bublinám a současné krizi, fondy obchodované na burze, podíl rozvíjejících se  trhů na světovém HDP,  podnikání v ČR a  daňová rezidence a mobilita firem.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 7/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata srovnávací analýza financování udržitelného sociálního systému v ČR a vybraných členských státech EU, novelizace daňového řádu zákonem č. 30/2011 Sb., přínosy, náklady a podmínky udržitelnosti jednotné evropské měny, návrh na nové zdroje financování rozpočtu EU, faktury zasílané e-mailem a daňové doklady po novele zákona o DPH, hospodaření ÚSC, novela zákona o spotřebních daních, povinnost mlčenlivosti příslušníků celní správy ČR, smluvní nájemné a mapy nájemného, silniční daň, jednotný trh EU,  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a daň z příjmů právnických osob.  V angličtině je zajímavý  článek  vztahující se  k úloze oceňování reálnou hodnotou v nedávné finanční krizi a k úloze oficiální statistiky v souvislosti s celosvětovou krizí.
 • Ze zahraničních zdrojů  se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se podílu bank na krizi  v eurozóně, státní pomoci podnikům v Německu, důvodů rostoucího renomé odborů v Německu, nejdůležitějších daní v mezinárodním porovnání za rok 2010 a návrhu účelového schématu členění v rozvaze.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 6/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena  např. témata nájemní bydlení, platební služby a smlouvy o účtech, ochrana daňového subjektu proti nezákonným  či nesprávným postupům správce daně, kontrola dotací u neziskových subjektů, novela zákona o spotřebních daních od 1.5.2011, přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, přípustnost namátkové daňové kontroly prováděné finančními orgány (judikatura Ústavního soudu), dopady vládního nařízení o platových poměrech a nemocenská a náhrada mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-2011. V angličtině je zajímavý  článek  vztahující se k regionální analýze bublin ceny bydlení a jejich určujících faktorů v ČR. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se  problematiky mezinárodních zúčtovacích cen (mezinárodní judikatura), církevní daně v Německu, DPH v případě prodeje/výdeje jídel k okamžité konzumaci a přehledu právních, regulatorních, účetních a daňových aspektů (restrukturalizační zákon).
  • Z anglicky psaného tisku byla vybrána témata:  přehodnocení zdaňování finančního odvětví, veřejné investice za fiskálních omezení, bankovnictví a finance v středoevropském regionu, změny v mezinárodním bankovnictví a konečně eurozóna jako optimální měnová oblast.  Ve  slovenštině je článek zaměřený na moderní aktuárské modely v pojišťovnictví.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 5/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata novela zákona o účetnictví, zjišťování finanční kondice obce, daň z přidané hodnoty a její vliv na rozpočty obcí,  uplatňování odpočtu DPH (změna pravidel od 1.4.2011), vymáhání daní podle daňového řádu, působení soukromého a veřejného práva v oblasti práva obchodních společností, novinky v podnikání českých speciálních fondů a českých standardních fondů, soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace v sektoru finančních služeb, dohled nad pojišťovnictvím v EU, změna v odpočtu hodnoty darů v dani z příjmů v EU a  regulace bankovního sektoru. V angličtině vyšly zajímavé články vztahující se k hodnocení souladu českého daňového práva s právem EU se zaměřením na zdaňování nerezidentů a k dlouhodobé udržitelnosti penzijních systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se  povinnosti uchovávání digitálních podkladů k hotovostním obchodům, srážkové daně, rakouské daňové struktury v mezinárodním porovnání, systému důchodového zabezpečení pro úředníky v Německu a zásad sociální tržní ekonomiky.  Z anglicky psaného tisku jsou vybrána témata:  působení krize na půjčky v zahraniční měně v zemích střední, východní a jihovýchodní  Evropy, vliv krize na zaměstnanost a mzdy ve Francii, praxe a vyhlídky střednědobého ekonomického prognózování, dluhová krize evropských států,  EU a účinnější daňové kontroly, nová daňová strategie pro EU, důchodové zabezpečení a potřeba jeho reforem, rating  a eurozóna. V ruštině je článek k vývoji rozpočtové politiky Ruska v první dekádě 3. tisíciletí.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 4/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata  změny v zákoně o rezervách, DPH u nemovitostí, novela zákona o daních z příjmů z pohledu evropského práva, ručení za nezaplacenou daň v novele zákona o DPH, zkušenosti s místním koeficientem u daně z nemovitosti, návrh nařízení o požadavcích  pro úhrady a inkasa v eurech, novela zákoníku práce, změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2011, daňová kontrola transferových cen, aktuální judikatura Nejvyššího soudu ve věcech pojištění, zákon proti praní špinavých peněz v pojišťovnictví a změny v zákonu o DPH pro rok 2011. V angličtině vyšel článek vztahující se ke generačnímu účetnictví v evropských systémech zdravotní péče.
 • Ze zahraničních zdrojů  se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se  problémů srážkové daně, nové formy spolupráce v daňovém řízení v Nizozemsku, daně ze psů v Německu a statistiky příspěvku na bydlení vypláceného domácnostem v Německu. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: penze veřejného sektoru, sbližování a rozbíhavost životní úrovně v nových členských státech EU, konsolidace korporační daně a posílená spolupráce v EU, změny v klimatu a měnová politika, tunelování ve vyspělé tržní ekonomice a rakouská rozpočtová reforma.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 3/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata trendy v oblasti právní ochrany spotřebitele,  zahraniční rozvojová spolupráce v kontextu fiskální konsolidace v ČR, ekonomie obnovitelných zdrojů energie, evropská dluhová krize a snahy o její překonání, novely zákona     o daních z příjmů, statut evropské společnosti, internetové sázení (konzistentnost národních právních úprav ve světle judikatury ESD), novela zákona o platebním styku, vliv úsporných opatření státu na hospodaření obcí, rozdíly v systémech pojištění vkladů v USA a v EU, přerozdělení výnosů sdílených daní v Sasku, státní rozpočet na rok 2011 a veřejné dotace do železniční dopravy.  V angličtině vyšly články vztahující se k  výnosové křivce českých státních dluhopisů od roku 1999 do současnosti a k daňovému klínu z nákladů na pracovní sílu.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   z německy psaného tisku, týkající se koncepce daňové reformy odloženého zdanění příjmů vypracované Joachimem Mitschkem, úřední statistiky korporační daně v Německu, registračních pokladen, reformy daně z nemovitostí, plánovaného švýcarského zákona o refundaci neoprávněně nabytých majetků politicky exponovaných osob a reformy daně z nemovitostí. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k evropské a mezinárodní daňové spolupráci, k postavení centrálních bank a fúzím burz.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 2/2011

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata daňové změny v roce 2011, mezinárodní výměna daňových informací, daňový řád, fotovoltaika a její daňové řešení, soustava veřejných fondů ve vybraných státech střední Evropy, práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru, náhrada mzdy za pracovní neschopnost, hrubý disponibilní důchod domácností v ČR a změny v jeho struktuře v letech 2000-2009 a hlavní výzvy reformy rozpočtu EU (postoje členských států a institucí EU včetně pravděpodobných scénářů vývoje).
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se zákona ke zlepšení boje s praním špinavých peněz a s daňovým únikem, problematiky minimálních mezd (studie americké univerzity v Berkeley),  příznivých efektů státních zásahů do hospodářství a trhu, dopadů absolutního přechodu k bezhotovostnímu platebnímu styku, nejstarší dosud platné vkladní knížky v Německu, nouzových programů německé vlády a zákona o podpoře individuálního vzdělávání. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k inflaci, zvláštním daním v Maďarsku, k novým pravidlům EU pro DPH,  k podvodům s emisemi, ke změnám v přídavcích na děti a účasti žen na trhu práce, k horizontální spravedlnosti v německém systému daní a dávek a dopadu zdanění fyzických a právnických osob na volbu kapitálové struktury.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 1/2011

 • Z českých titulů odborných časopisů jsou podchycena např. témata: termín „stálá provozovna“, korupce v ČR, zavedení daně z finančních transakcí či finančních aktivit, novela zákona o DPH k 1.1.2011, porušování povinností při správě daně (srovnání daňového řádu a zákona o správě daní a poplatků), specializovaný finanční úřad, zadluženost měst a obcí, registrace k DPH a obce, česká a slovenská úprava prekluzivní lhůty v daňovém řízení, účetnictví obce (podrozvahové účty), zdaňování příjmů sportovců v ČR, penzijní reforma, spotřebitelský úvěr, příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti z hlediska daně z příjmů a změny v sazbách  DPH v ČR (článek je v angličtině).
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na  články z německy psaného tisku, týkající se problematiky snížení sazby DPH, obnovení obecní daně a reformy daňového financování obcí. Ve slovenštině je článek vztahující se k rovné dani a zdanění práce v ČR a SR. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k financování sociálního zabezpečení prostřednictvím zdanění kapitálových příjmů, k veřejným financím v eurozóně, k výsledkům šetření v oblasti strukturálních fondů EU a k vyrovnávacímu hraničnímu mechanismu u daně z uhlíku a nákladům povolenek pro emise CO2. V ruštině je zajímavý článek o zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatelstva v Ruské federaci.