Novinky

2010

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová konkurence na úrovni kantonů ve Švýcarsku, lobbování v Evropské unii a v České republice, fiskální (ne)zodpovědnost zemí EU, nový katalog prací ve veřejných službách a správě, přehled mezinárodní úpravy účetnictví a výkaznictví PPP projektů, řetězové obchody a DPH,  hospodaření s obecním lesním majetkem a odstupné manažerů.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se problematiky státní politiky ve vztahu k obecním financím (opatření státu ve prospěch obcí), zvýšení tabákové daně versus snížení ekologických daní, bezpodmínečného základního příjmu, výsledků činnosti daňové policie v roce 2009, návrhu zákona k nové dani z letecké dopravy a vývoje cen domů a bytů. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k finanční krizi a úsporám domácností ve Francii, k praxi prognózování veřejných příjmů ve 12 státech OECD, k poučení z finanční krize pro plánování národních důchodových systémů, ke globálnímu měnovému systému, ke zdanění obytných nemovitostí v Evropě a k vývoji zemí střední   a východní Evropy po krizi. V ruštině je zajímavý článek o mezinárodních dohodách o zamezení dvojího zdanění.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 15/2010

 • Mezi českými novinkami  jsou uvedeny  např. : Euro (ano-ne?), Evropeizace veřejné sféry,  Investování pro začátečníky, Katalog prací  (uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1.10.2010),  Kontrola ve veřejné správě,  Ochrana a licencování počítačového programu, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  Finanční analýza  (komplexní průvodce s příklady), Globální problémy světa  v ekonomických souvislostech, Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora EU a  Pojišťovací právo.
 • Ze zahraničí  byly zakoupeny či získány např. tituly: EU VAT compass 2010/2011, The euro: the first decade, Making reform happen: lessons from OECD countries,  Model tax convention on income and on capital: condensed version 22 July 2010, OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010, Public finances in EMU, Stamp duty land tax a Sub-national governments in the European Union:  organisation, responsibilities and finance.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2010

 • Mezi českými novinkami  jsou uvedeny  např. : Euro (ano-ne?), Evropeizace veřejné sféry,  Investování pro začátečníky, Katalog prací  (uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1.10.2010),  Kontrola ve veřejné správě,  Ochrana a licencování počítačového programu, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  Finanční analýza  (komplexní průvodce s příklady), Globální problémy světa  v ekonomických souvislostech, Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora EU a  Pojišťovací právo. 
 • Ze zahraničí  byly zakoupeny či získány např. tituly: EU VAT compass 2010/2011, The euro: the first decade, Making reform happen: lessons from OECD countries,  Model tax convention on income and on capital: condensed version 22 July 2010, OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010, Public finances in EMU, Stamp duty land tax a Sub-national governments in the European Union:  organisation, responsibilities and finance.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 13/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: územní rozpočty a státní závěrečný účet v roce 2009, majetkové účasti ÚSC na obchodních společnostech, trendy ve výši státních důchodů v Německu, rozpočtový proces na příkladu Pardubického kraje, ručení za odvod DPH, seminář EIPA k aktuálním otázkám evropského a finančního práva,  česká daňová správa v roce 2011, dlouhodobé vazby na českém úvěrovém trhu a faktory ovlivňující spoření na důchod (v angličtině).
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se bankovního insolvenčního práva (rozšíření práva finančního dozoru), reformy zdanění pozemků a nemovitostí, podnikového důchodového zabezpečení, důvodů navržené daně z uhlí, znovuoživení hospodářství a hodnocení finanční situace domácností. Všechny uvedené články se týkají Německa. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o řeckých veřejných financích, o zdanění alkoholu, o italském daňovém systému, o mezinárodních programech proti praní špinavých peněz, o budoucnosti internetu a o výdajích na obranu (nepřiměřeně vysoké ceny zbraní).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 12/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: obecní rozpočty v roce ekonomické recese, porovnání daňové zátěže ve světě, přehled mezinárodní úpravy účetnictví a výkaznictví PPP projektů, sociální bydlení a jeho trendy, daňová (ne)diskriminace osob ze zemí EU/EHP, první krize eura (analýza možných cest) a sazby DPH v členských státech EU v období ekonomické krize.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se statistického šetření majetku domácností v eurozóně, problematiky fiskálního privilegia v Německu, faktorů konjunkturního oživení v Německu a fiskálního významu a právních aspektů příspěvku solidarity.   Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o  dopadu krize na země střední a východní Evropy, o efektivnosti fiskálních politik eurozóny, o daňové uznatelnosti úroků z půjček využívaných k financování distribuce dividend, o stavu  veřejných financí ve Francii a o hodnocení návrhu Evropské komise na změnu DPH u finančních služeb.  Ve slovenštině je psán zajímavý příspěvek k regulaci hazardních her v SR a v ruštině pak stať ke kapitálovým penzijním systémům v zahraničí a jejich zavádění v Rusku.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 11/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  podpora bydlení v ČR v letech 1991 až 2009, podněty ke zprůhlednění zadávání veřejných zakázek, reforma účetnictví ve veřejném sektoru, státní závěrečný účet za rok 2009, účetní informace elektronicky, změny ve správě  místních poplatků, zahájení činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů v ČR, celní řízení, aplikace CFC pravidel ve vybraných zemích EU,  mezinárodní pozice české ekonomiky v  dlouhodobém vývoji a změny vyvolané krizí a svědek v daňovém řízení.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na  články z německy psaného tisku, týkající se dědického řízení v Rakousku, moderní metody sčítání lidu ZENSUS 2011, maďarské bankovní daně, finanční osvěty a pozitivního efektu odmítnutí eura ve Švédsku. Z anglicky psaného tisku se doporučují stati o daňovém úniku, investicích a činnosti podniků, vlivu finanční krize na politiku centrálních bank, fondech obchodovaných na burze, zvláštní zprávě o sázení a o růstu ceny zlata.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 10/2010

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Regionální ekonomie: teorie a aplikace, Bankéř první republiky: život a dílo dr. Jaroslava Preisse,  Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy, Majetek státu v platné právní úpravě, Orientační průvodce novým daňovým řádem,  Peníze a zlato, Právo, ekonomie a politika, Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: praktický komentář, Úvod do evropského práva,  Základy oceňování nemovitostí, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o zaměstnanosti a Zákon o vyvlastnění.
 • Ze zahraničí byly zakoupeny či získány např.:  The black swan:  the impact of the highly improbable, Convergence report 2010, Governing financial services in the European Union:  banking, securities and post-trading, The handbook of West European pension politics, The law of payment services in the EU:  the EC Directive on payment services in the internal market, Personal provision of retirement income:  meeting the needs of older people?, The reality of budgetary reform in OECD nations:  trajectories and consequences a This time is different: eight centuries of financial folly.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  nepojmenované smlouvy a hospodářská praxe veřejné správy, územní samospráva v Sasku a institut finančního vyrovnání,  závazné posouzení u neziskových subjektů, změny v prováděcích vyhláškách MF, nová pravidla pro úřad finančního arbitra, zdaňování lihu z nadlimitního pálení, doporučení vládní komise pro přípravu penzijní reformy, polemika V. Špidly s návrhem důchodové reformy uvedené komise, hospodářská soutěž a státní podpora finančních institucí v době finanční krize (EU), nová právní úprava platebních služeb, nové prováděcí předpisy k zákonu o cenách, Lisabonská smlouva a ekonomická nezávislost České republiky a systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí. V anglickém jazyce je  dostupný  článek  týkající se  základních principů oceňování pojišťoven.
 • Ze zahraničních  zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se státního dluhu a úrokového zatížení, neperspektivního kapitalismu finančního trhu, nepořádku a plýtvání na německých úřadech (rozhovor s prezidentem Německého účetního dvora) a důsledků možného návratu k německé marce. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o boji s praním špinavých peněz ve Francii, o obraně bank proti mezinárodnímu souboru pravidel „Basilej 3“, o německém zákonu proti daňovým únikům a o reálných dopadech krize na domácnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Ve slovenštině je článek o aktuálním vývoji v oblasti evropské regulace finančního trhu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  NKÚ a kontrola hospodaření obcí, fiskální pravomoci obcí a koeficienty daně z nemovitostí, prováděcí vyhlášky MF ČR, regiony se soustředěnou podporou státu 2010-2013, EMCS (elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani), minimální mzda a trh práce, nemovitý majetek obcí, úprava spotřebitelských úvěrů, účetnictví na pomoc udržitelnému rozvoji, předpisy EU (příprava a sjednávání). V anglickém jazyce  jsou dostupné články týkající se mezigenerační solidarity v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě, penzijních reforem v posttranzitivních zemích a migrace a stárnutí obyvatelstva ČR a zemí EU.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se eura - měkké měny, Lisabonské smlouvy z pohledu finanční politiky, účtu za život na dluh a vnímání daňového zatížení. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o opatřeních vlád zemí eurozóny na podporu finančního sektoru, škrtech v sociálním zabezpečení ve V.B., daňových amnestiích z pohledu roku 2009 (63. kongres IFA), o korupci, finančních rizicích a zranitelnosti v rozvíjející se Evropě, úniku u zdanění úrokových příjmů, směrnici EU o úrocích z úspor a dopadu na kapitálový trh.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 7/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: evropská fiskální pravidla po 15 letech, nová právní úprava kolektivního investování v komunitárním právu, výše starobního důchodu v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, daňové povinnosti obcí, financování veřejných rozpočtů, Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu 2009 a veřejnoprávní smlouvy.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se názorových směrů a koncepce daňové reformy, informací o státních podílech v podnicích v Německu, kumulace bankovní moci, daňového  osvobození činnosti soukromých učitelů a rané historie národohospodářských účtů v Západním Německu. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati o dlouhodobých cílech z hlediska státního dluhu a vyjednávání o zamezení dvojího  zdanění v Německu, o bankovní regulaci v USA, o situaci evropského pojišťovnictví a znění  Směrnice Rady č. 2006/112/ES z 28.11.2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Ve slovenštině je příspěvek věnovaný analýze vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 6/2010

 • Mezi českými novinkami jsou např. uvedeny tituly:  Národní účetnictví, Podnik v časech krize, Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU, Investiční horečka: iracionální nadšení na kapitálových trzích, Mezinárodní smlouvy v českém právu, Miliarda nejchudších: proč se některým zemím nedaří a co s tím, Řízení administrativních procesů v organizacích, Světová ekonomická krize, Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, Makroekonomie, Metodologie ekonomie,  Veřejné finance, Politický a právní rámec evropské integrace (včetně změn podle Lisabonské smlouvy).
 • Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.: Central banks in the age of the euro:  Europeanization, convergence, and power, Fundamentals of tax policy, Handbook of governmental accounting, International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2010: as issued at 1 January 2010,  Macroeconomics,  Revenue statistics 1965-2008 = Statistiques des recettes publiques 1965-2008, Tax expenditures in OECD countries a Time for a visible hand: lessons from the 2008 world financial crisis.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 5/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: financování veřejných rozpočtů (změny v legislativě), neplnohodnotné formy pracovních kontraktů, výhled jednotlivých obecních daňových příjmů v roce 2010, britská inspirace k možnostem úspor ve veřejné správě, predikce hospodaření územních rozpočtů na rok 2010, ztráta centrální banky (na příkladu ČNB), právní úprava hospodaření s majetkem státu v ČR a SR,  změny právní úpravy veřejných zakázek v ČR  a  novela zákona o loteriích. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se Německa, a to daňové úlevy a stimuly k podpoře výzkumu a vývoje v Německu a v Evropě, plán reformy komunálních financí a nedostatečný boj s praním špinavých peněz (zpráva FATF).  Z anglicky psaného tisku se doporučují stati o typologické studii praní špinavých peněz, prosazování opatření proti podvodům v EU, výkonnosti soukromých a státních bank v Rusku,  trendech  na trhu s bydlením ve Francii (studie), mezinárodním srovnání daňové politiky  a politiky sociálního zabezpečení a v zákonu proti daňovým únikům v Německu. Ve slovenštině je příspěvek věnovaný maastrichtským kritériím a ekonomické  teorii.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 4/2010

 •  V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: imigrace pracovní síly do ČR ze zemí Visegrádské čtyřky, veřejné rozpočty pro rok 2010, organizace mobilního dohledu celních úřadů ČR, účetní reforma ČR a vznik účetnictví státu, nová struktura evropského dohledu nad finančními institucemi, novela zákona o cenách, mezinárodní financování ochrany klimatu z pohledu ČR a nařízení ES o přeshraničních platbách. Články o vlivu u vybraných typů veřejných výdajů na hospodářský růst a o měření daňové zátěže pomocí daňové kvóty jsou v anglickém jazyce.
 • Ze zahraničních zdrojů se např. upozorňuje  na  články z německy psaného tisku týkající se Německa, a to  plánovaná reforma DPH, dopady změn daně dědické a darovací,   nejdůležitější opatření na podporu rodin, daňové úniky a cenové pohyby. Z anglicky psaného tisku jsou doporučeny stati o snižování podnikového zadlužení ve Francii, o francouzském pohledu na německý pracovní trh, zdravotním pojištění v zemích OECD, o společném základu korporační daně v zemích EU, energetické politice v EU a trendech v evropském bankovnictví. Na změny  v Mezinárodním měnovém fondu jsou zaměřeny příspěvky ve slovenštině.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 3/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena  např. témata: deficit státního rozpočtu, účetní závěrka   u organizačních složek státu, vývoj státního   rozpočtu a rozpočtu obcí v roce 2010, granty a dotace na podporu životního prostředí, trestní právo daňové, Účetní dvůr Spolkové republiky Rakousko, novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a  porovnání dotací do zemědělství v ČR a vybraných státech EU (v anglickém jazyce).
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku týkající se nových předpisů k odměňovacím systémům ve finančních institucích, hospodaření vatikánské banky, rakouského skupinového zdanění, daně z příjmu při převzetí softwaru, tarifních mezd online, podílu rakouských soukromých domácností na podnikání, vyhlídek německého hospodářství  (makroekonomických předpovědí pro roky 2010 a 2011).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 2/2010

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly:  Euro v ČR z pohledu ekonomů,  Peníze, banky, finanční trhy, Slovník pojmů IFRS, Trestní právo daňové: sborník příspěvků   z 2. mezinárodní konference, Veřejný majetek,  Datové schránky v právním řádu ČR, Ekonomické a finanční řízení firmy,  Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku (OECD),  Rozpočtová skladba v roce 2010 a praktické příklady,  Sporné otázky daňového řízení,  Světová ekonomika,  Investiční controlling, Manažerské výpočty a ekonomická analýza,  Nový pohled na velkou hospodářskou krizi, Průvodce pro interní audit a risk management,  Svoboda jménem zlato a  Trades licensing act (Czech Republic).
 • Ze zahraničí byly zakoupeny  či získány např.: Engaging with high net worth individuals on tax compliance, The financial crisis: reform and exit strategies (OECD), Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses,  Pensions at a glance 2009: retirement-income systems in OECD countries, Pension schemes and projections in the EU-27 member states, Cross-border consumption taxation of digital supplies, Legal remedies in European tax law, Economic theory and global warming a konečně Macroeconomic policy:  demystifying monetary and fiscal policy.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 1/2010

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: podpora výstavby sociálních bytů v ČR, postup daňového subjektu v případě porušení rozpočtové kázně, ekonomie životního prostředí, řešení problematických aktiv komerčních bank, regulace evropského finančního sektoru (rozhovor s viceguvernérem ČNB), sankce v daňovém řízení a paralelní měnové systémy v evropských zemích.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na  články z německy psaného tisku týkající se dědické daně, reformy zdanění koncernů, veřejného kodexu řízení a správy státních podniků, posunu odchodu do důchodu z hlediska reálné práceschopnosti, historie a činnosti státní francouzské banky CDC a fiskálních dopadů klimatických změn a vývoje v boji s prací na černo a nelegální zaměstnaností. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o slabém dolaru, evropských veřejných financích a měření hospodářské výkonnosti a sociálního pokroku (závěry Stiglitzovy komise).  Článek zaměřený   na  analýzu akruálního účetnictví ve veřejné správě SR je ve slovenštině.