Novinky

2009

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: finanční arbitr ČR, fiskální souvislosti PPP projektů, zavedení jednotného účetnictví státu (od 1.1.2010), výhrady proti „porcování medvěda“ z právního pohledu,  změny trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti, nová úprava doručování písemností od finančních orgánů a vzrůstající vliv politiků na účetnictví.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku týkající se sankčních pravomocí sázkového monopolu, ocenění fair value v souvislosti s finanční krizí (studie), zdanění příjmů manželů faktorovou metodou a daňových a trestněprávních aspektů kolotočových podvodů. Z anglicky psaného tisku  jsou doporučeny stati o měření skutečné daňové zátěže v reálném světě, o daních a odměňování manažerů,  o budoucnosti financí,  o srovnání východní a západní části Německa před dvaceti lety a v současnosti a o reformě režimu DPH pro finanční služby v rámci EU. Článek zaměřený   na řízení likvidity v procesu plnění státního rozpočtu ve Francii je dostupný v  ruštině.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 15/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: tabuizace strategického plánování ve státní správě, změny v katastru nemovitostí, dopady finanční krize na francouzské obce, dopady novely RUD na hospodaření obcí, vývoj sporu mezi MF a společností Centrální depozitář cenných papírů ohledně převodu databáze SCP, daňové ráje, nové zákony o auditorech a o platebním styku, daňový řád a konečně Larosierova zpráva o dohledu nad finančními trhy v EU.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku týkající se daňového zvýhodnění bytových podniků, příjmů politických stran v  Německu (2009 a 2010) a argumentace v neprospěch tzv. krátké práce.  Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o stavu fiskální nouze ve Velké Británii, zranitelnosti rozvojových zemí poklesem remitencí migrantů, skrytých nákladech krize (USA), o vzniku maďarské Rady pro rozpočet a o využití panelových dat na testování fiskální udržitelnosti v rámci EU. Článek zaměřený na vývoj úvěrů pro soukromý sektor v Německu v průběhu globální finanční krize je dostupný v angličtině i němčině a příspěvek   k rozpočtové politice EU v ruštině.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2009

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly:  Dějiny daní a poplatků, Komparativní ekonomika EU,  Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě, Numismatika: peníze v českých zemích, Česká ekonomika v evropských integračních procesech, Rozpočet a politiky EU: příležitost pro změnu,  Vnitřní kontrolní systém, Den, kdy došly prachy: jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my, Evropská unie a hospodářské reformy, Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Návrat ekonomické krize a  Veřejné  finance v ČR.
 • Ze zahraničí byly zakoupeny nebo získány darem zajímavé knihy, např.:  Money laundering: a new international law enforcement model, Policy, finance & management for public-private partnerships, A world of chance: betting on religion, games, Wall Street, Local public finance in Central and Eastern Europe, The euro at 10: Europeanization, power, and convergence a Transfer pricing and customs valuation: two worlds to tax as one.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 13/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: determinanty půjček v cizí měně v nových členských zemích EU (v anglickém jazyce), zdaňování úspor v evropském kontextu, veřejná podpora v oblasti státních záruk, vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz, lichva jako morální, sociální a ekonomický problém, nepříspěvkové doby pojištění, MF a programové financování, příjmy a výdaje v cizí měně z hlediska daně z příjmů, nová úprava státní podpory stavebního spoření a minimální mzda - důsledky pro trh práce v ČR  (v anglickém jazyce).
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku týkající se ručení daňového poradce/advokáta za chybné poradenství, zvláštních daňových úprav  pro tzv. Bad Banks, zvýhodnění podnikového majetku novým zákonem o dani dědické, změn odvodového řádu na základě zákona o potírání daňového úniku, krátkodobých a střednědobých perspektiv veřejných rozpočtů v Německu a nemovitého majetku soukromých domácností v Rakousku. Z anglicky psaného tisku jsou např. vybrány stati o centrálním bankovnictví, nové podobě Wall Streetu, úloze daňového poradce v účetním procesu a o zjednodušení a harmonizaci pravidel EU pro fakturování a archivaci DPH.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 12/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: obec jako poplatník i jako příjemce daňového výnosu, forenzní audit v obci, právo na nahlížení do daňového spisu, aplikace komunitárních směrnic správcem daně, centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a úvěrové deriváty.
 • Ze zahraničních zdrojů se např. upozorňuje na články: zákon o rentě z vlastního bydlení, spolkový platový zákon, komunální finance v Německu (2005-2008), střední stav v Německu (posouzení na bázi úředních dat daňové statistiky), daň z obratu a bankovní služby, rozbor německého daňového systému z hlediska významu daní závislých a nezávislých na výnosu, Riestrův důchod, zákonná úprava manažerských platů v Německu, boj proti prodlení s platbou v obchodním styku (návrh reformy evropské směrnice),  ročenka bankovní statistiky v Rakousku za rok 2008, model kapitalismu praktikovaného v severských zemích, ochrana finančních trhů a aktualizace Vzorové smlouvy OECD  v r. 2008.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 11/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  sankce za porušení pravidel hospodaření s prostředky státu, klady a zápory smíšeného systému územní veřejné správy, zdaňování společností v EU, právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a mimořádně nízkých cen),  vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank, nové metody deflace HDP a výsledky zátěžových testů  (zpráva ČNB). Neméně zajímavé jsou rovněž články zaměřené na hodnocení přetrvávání inflace a determinanty rozpětí úrokových sazeb českých bank v anglickém jazyce a na finanční a hospodářskou krizi z pohledu finančního práva v rámci EU  ve slovenském jazyce. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z maďarského tisku (v anglickém jazyce) týkající se úvah o krizi jako zkoušce ohněm pro integrační systém EU a finanční krize ve vztahu k mezinárodnímu obchodu. Z anglického pak na články týkající se boje proti klimatickým změnám po roce 2012, penzí ve veřejném sektoru a veřejných financí v USA. Z německého tisku jsme zpracovali stati týkající se situace v bývalém východním Německu, vývoje faktorů určujících oběh hotových peněz v eurech v Německu, daně dědické, daňové povinnosti, pozitivní rendity zákonného důchodového pojištění a vedení elektronického účetnictví.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 10/2009

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly:  Institucionální ekonomie, Veřejný a podnikatelský sektor,  Soustava veřejných rozpočtů, Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947, Globální válka o blahobyt: nové rozdělení světových finančních trhů,  Akciové trhy a investování, Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co dál, Postupy účtování podle IFRS,  Mezinárodní zdanění příjmů, Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje   a  Abeceda personalisty 2009.
 • Ze zahraničí byly nakoupeny nebo získány knihy,  např.:  Tax and the environment, Environmental taxes, European Court of Justice tax cases 2008,  The EU VAT system and the internal market, Current thinking on fiscal policy, The law of international finance, OECD private pensions outlook 2008, Banking regulation and globalization a  Stabilizing and unstable economy.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: závěr diskuse k přijetí společné evropské měny v ČR (časopis Euro), výpadek inkasa daní,  implementace evropského práva do české daňové legislativy (daň z příjmů), aktuální situace českého finančního sektoru, ústavnost daňových kontrol, opravné prostředky při zadávání veřejných zakázek, sankce za nerespektování rozsudku ESD o porušení práva ES, sestavení matic národního a sociálního účetnictví, změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní, problémy účetnictví ÚSC, projekt JIM (jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů).
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články z německého tisku týkající se  judikatury Nejvyššího soudu k ručení daňového poradce, zákona o zaručeném důchodu, rozšíření ochrany vkladů střadatelů, aktuálních podmínek refinancování  bank, reformy právní úpravy daně ze mzdy,  vývoje veřejných financí  roce 2008,  podvodů v oblasti daně z obratu v EU a mezinárodního bankovního dohledu. Z ostatního tisku jsme zdokumentovali problematiku nestandardních kroků centrálních bank,  partnerství veřejného a soukromého sektoru a akruálního rozpočtování z pohledu fiskální politiky. Dále pak zvláštní zprávu o eurozóně a analýzu nákladů na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz ve Švédsku.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  stav regulace finančního trhu (dokument EK), deset let eurozóny, testování skandinávského hospodářského modelu globální ekonomickou krizí, nový zákon o auditorech, návrh euronovely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, penzijní připojištění,  kořeny finanční krize a její vliv na rozvinutí globální ekonomické krize, aktuální ekonomický vývoj a územní rozpočty v roce 2009, analýza financování místní samosprávy, hospodaření krajských samospráv 2004-2007, obecní majetek,  změny zákona o dani z nemovitostí k 1.1.2009 a  regionální rozdělení příjmů v  západní Evropě (v angl. jaz.).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články z německého tisku vztahující se k podnikovým daním, k návrhu novely zákona o bankovních dozorčích radách, k jištění vkladů a odškodňování investorů,  k zvýšení mýtného, ke snížení ceny elektřiny, ke zpřísnění dozoru nad trhem s vodou, k recesi v historii Německa a ke konvergenci cen v eurozóně. Dále doporučujeme z rakouského tisku  články k efektivitě fiskálních opatření na podporu růstu a oživení konjunktury v době krize a k vyčleňování veřejného sektoru v Rakousku a z francouzského tisku článek k maržím zemědělsko-potravinářského průmyslu ve Francii. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: dlouhodobé a krátkodobé dopady fiskálních deficitů na ekonomický růst a blahobyt, vývoj cen ropy, mezinárodní bankovnictví a zátěžové testování bank v USA. Ze slovenského tisku  upozorňujeme na články zabývající se zjišťováním efektivnosti veřejných zakázek (v angl. jaz.) a  analýzou inflace a vstupu SR do EMU. 

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 7/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  zaměstnanecké benefity v daňových podmínkách roku 2009, implementace práva EU do českého právního řádu, mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek, ekonomické sankce, výroční zpráva NKÚ 2008, neziskové subjekty a DPH, PPP v oblasti vězeňství, EU a federalismus, úvěrová podpora investování v ČR, přímé zahraniční investice (země SVE), emise občanských dluhopisů v ČR a dále dva články v anglickém jazyce: cenová bublina rezidenčních nemovitostí v ČR a rozdělení české a slovenské ekonomiky.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články  vztahující se k rostoucí odpovědnosti orgánů finančního dohledu a k zablokovanému úvěrování v Maďarsku, k rizikům veřejných financí a cenám léků v SR, z německého tisku pak k bankovnímu tajemství v souvislosti s daňovými úniky, dani dědické, požadavku  Němců používat eurobankovky německého původu, znevýhodnění veřejnoprávních spořitelen a konečně z britských pramenů: přehled daní z obratu ve světě ,  informace o evropské DPH a analýza  integrační politiky v  EU.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 6/2009

 • Mezi českými knižními novinkami jsou např. Centrální bankovnictví v Českých zemích, Peněžní ekonomie (finanční trhy), Veřejná ekonomie, Základy finančního práva, Evropská integrace a ČR, Finanční analýza, Finanční ekonometrie, Rozpočtová skladba v  roce 2009, Základní principy bankovnictví, Zákon o účetnictví v praxi, Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza), Mezinárodní dvojí zdanění, Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů a Příručka mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor 2008.
 • Ze zahraničí bylo zakoupeny či získány např. tyto knihy:  A guide to the European VAT directives, Critical issues in environmental taxation: international and comparative perspectives, EC securities regulation, Euro area: OECD economic surveys 2009, International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2009,  Model tax convention on income and on capital (2008),  Structured finance and collateralized debt obligations: new developments in cash and synthetic securitization a Understanding economic statistics (OECD).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 5/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  spolupráce při vymáhání daňových pohledávek v EU, modelová smlouva OECD a její revize, selekce důkazů prováděná správcem daně, sociální stát a jeho konkurenceschopnost v globálním světě, rizika oddalování vstupu ČR do eurozóny, změny daňových předpisů od  1.1.2009, přístup na finanční trh a nerovnost kapitálových příjmů (v angl. jaz.), interpretace ukazatelů makroekonomické statistiky, mimořádný summit zemí EU ke sjednocení postojů k řešení krize, navrhované nařízení EU o ratingových agenturách,  rozpočtová pravidla (změny územních rozpočtů), zadluženost obcí, zdanění nemovitostí ve vybraných zemích (srovnání), příjmy obcí podle velikostních skupin (porovnání), vládní dluhopisy.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články z německého tisku týkající se zákona o novém uspořádání a modernizaci zákona o státní službě, nařízení o profesních kariérách ve státní správě, vytváření webové databáze informačních povinností ze zákona, podnikových penzijních fondů, navrhovaného zvýšení daní u vysokých příjmů, dopadu finanční krize na účetnictví, plánu na zestátnění  banky Hypo Real Estate,  zdanění zemního plynu,  zákona o vyvlastnění a nového oceňování nemovitostí. Z anglicky psaného tisku doporučujeme články o dopadu globalizace a integrace rozvíjejících se ekonomik na nabídku pracovních sil ve světě, o trestných činech spojených s daní z příjmu a o reakci vlády ve Spojených státech v letech 1998-2007,  o britské spolupráci veřejného a soukromého sektoru a o vývoji nezaměstnanosti ve světě.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 4/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  cílování inflace v ČR (v angl. jazyce), územní rozpočty (změny v pravidlech), veřejný rozpočet 2009, státní dluh v ČR a jeho financování, oprávněnost pomoci státu odvětvím národního hospodářství (bankovnictví a pojišťovnictví v letech 1990-2006), finanční vzdělávání, burzy (BCPP a RM –Systém) v ČR,  právní úprava boje proti korupci, výsledky auditu hospodaření EU v roce 2007 a  nový zákon o pojišťovnictví (prováděcí předpisy).
 • Ze zahraničních  zdrojů  pak  upozorňujeme např. na  články v angličtině, týkající se  nové podoby hospodářských ukazatelů (zlepšení standardního HDP), příčin nestabilnosti financí a její nápravy, fiskální reformy ve střední a východní Evropě z pohledu  politické ekonomie, dále světové hospodářské situace (2009) a dopadů velkých demografických změn v NSR na místní správu.  Z německy psaného tisku pak  doporučujeme statě k  hospodářské etice a terciárnímu  sektoru, záchranným balíčkům  německé spolkové vlády,  investičním fondům a investorům, hodnocení 10 let měnové unie a zavedení eura, podpoře obnovitelných energií, nové dani dědické v Německu a  mzdové politice (minimální mzda). Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku týkající se ekonomiky obrany státu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 3/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  investiční dotazník po novele, vyřazení  z obchodování na regulovaném trhu, odvolání v daňovém řízení, implementace práva ES/EU, systémy důchodového zabezpečení, výběr pojistného na sociální zabezpečení v ČR, zdroje moci členských států v Radě EU, nevládní neziskové organizace,  budoucnost eurozóny, Lisabonská smlouva (změny v kostce), dopady finanční krize na českou ekonomiku, obnova úvěrové aktivity a stabilizace situace na finančních trzích (TARP a jiné), obce a DPH, podvody s DPH (řešení), financování územních samosprávných celků a analýza Doing Business 2009 od  Světové banky, IFC a PricewaterhouseCoopers (celosvětový rozsah reformních změn v daňových systémech v letech 2007-2008).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se oceňování podniku v daňovém právu v SRN, negativního vývoje hodnoty britské libry, regulace hedžových fondů, nové úpravy DPH v Německu, desátého výročí zavedení eura v Německu, poskytování úvěrů domácnostem v Rakousku,  úlohy státu a veřejných financí a evropských zákonů o úpadku.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 2/2009

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly:  Harmonizace daňových systémů zemí EU,  Mezinárodní ekonomie II, Abeceda účetních znalosti pro každého,  Prognóza finančních trhů: psychologie úspěšného investování, Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize, Daňová kontrola v širších souvislostech, Historie evropské měnové integrace, Veřejné finance: úvod do problematiky,  Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, Finanční trhy a investování,    Fiskální politika,  Peněžní ekonomie (finanční trhy) a  Základy finančního práva.
 • Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:  Doppelbesteuerung und EU-recht, European Union law, EMU@10: successes and challenges  after 10 years of Economic and Monetary Union, The theory of taxation and public economics, Economic policy and performance in industrial democracies, Credit union regulation and supervision technical quide, Model regulations for credit unions, Financial services in Europe a nové publikace  mezinárodních organizací.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 1/2009

 • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  archivace účetních dokladů, důkazní břemeno v daňovém řízení z hlediska judikatury, novela zákona  o podnikání na kapitálovém trhu, zkreslování údajů v daňovém řízení, závazná posouzení, změny zákona o účetnictví od roku 2009 a 2010, finanční krize a opatření Evropské komise, regionální rozdělení poslaneckých dotací v ČR a role Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve financování zemědělských aktivit v ČR (v anglickém jazyce).
 • Ze zahraničních zdrojů  pak pozorňujeme  např. na články týkající se změn institucionálního systému EU v souvislosti se zavedením víceúrovňového výkonu vládnutí, fiskálních dopadů reforem místní správy v devadesátých letech, ukazatelů k hodnocení výkonnosti veřejných rozpočtů,   reformních návrhů na modernizaci státního účetnictví (vše se týká SRN), evropského výzkumu v oblasti hospodářské etiky, manévrovacího prostoru zákonodárce a zajištění daňových příjmů v EU, zhodnocení zkušeností se zavedením eura (desetileté výročí), hodnocení evropských ministrů financí, podvodů s úvěrovými kartami v USA, finančního zabezpečení penzijních systémů v zemích ES a v Rusku a vlivu globálního hospodářského prostředí na poptávku po zdrojích MMF.