Novinky

2008

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  finanční krize, diskriminační zdanění zahraničních penzijních fondů v EU, poštovní bankovnictví v ČR a ve světě,  klimatické změny (studie McKinsey & Company), daňová reforma v ČR (rozpory mezi návrhy a skutečností),  pravidla a postupy pro zavedení eura, evropské právo v aplikační praxi správních orgánů a soudů, nová právní úprava aktivního zajištění, postavení ručitele v zákoně o správě daní a poplatků, proměny vlivu    zájmových skupin na české veřejné finance, prominutí     daně a jejího příslušenství,    dohody   o srážkách z platu ve veřejné správě, podnikání zaměstnanců územních samosprávných celků a slučování celní a daňové správy v některých zemích. Rozhovor s ministrem financí je věnován řadě aktuálních témat (finanční krizi, státním zásahům do tržní ekonomiky, českému předsednictví v EU   i přijetí eura).
 • Ze zahraničních zdrojů  pak upozorňujeme např. na  články týkající  se  podpory rizikového kapitálu, daňových nedoplatků v roce 2007 v SRN, souvislostí mezi daněmi a růstem v Rakousku,  podvodů u DPH v rámci EU,  vlivu finanční krize na předsednictví ČR v EU, deregulace finančního systému,  modelové  analýzy vývoje státního rozpočtu SR, státní pomoci Commerzbank, oceňování rezerv  a  odměňovacího systému pracovníků bank v Německu a dále zadlužení vázaného na úvěrové karty v USA.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 15/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  nejvýznamnější úpravy Mezinárodních účetních standardů (převážně s účinností od 1. ledna 2009),  zvláštní právní úprava úpadku finančních institucí v kontextu evropského práva, přezkum daňových rozhodnutí, skupinová registrace (DPH), daňová ztráta z hlediska daně z příjmů, nový zákon o praní špinavých peněz, posuzování ekonomické situace ČR pomocí systému národních účtů, příčiny a řešení současné finanční krize v EU, česká zkušenost s modelováním politických cyklů (v angl. jazyce),  konkurenceschopnost českého zemědělství (v angl. jazyce),  datové schránky ve veřejné správě, dopad reformy veřejných rozpočtů na objem sociálních výdajů, finanční a rozpočtové řízení na obecní a regionální úrovni, reálné příjmy zaměstnanců státní správy v ČR, vliv krajů na ekonomiku v ČR, vývoj modernizace veřejné správy v ČR  a rostoucí zadluženost českých domácností.
 • Ze  zahraničních  zdrojů  pak  upozorňujeme např. na  články týkající  se srážkové daně (zdanění kapitálových výnosů  v Německu), názorů renomovaného ekonoma Jagdishe Bhagwattiho - obhájce globalizace, boje proti praní špinavých peněz a daňovému úniku v EU (operace Athéna), daně dědické v Německu v souvislosti s podniky, analýzy skandinávského sociálně ekonomického modelu, výsledků daňového pátrání v Německu v letech 2005 až 2007, vztahu mezi informačními  technologiemi a produktivitou v USA, úspěšnosti zavedení eura a vztahů mezi EU a EMU a daňových sporů a praxe jejich řešení v Německu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2008

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Ekonomická diplomacie ČR, Monitoring evropské legislativy 2007,  Služební poměr státních zaměstnanců, Teorie peněz, Základy směnečného práva, eGovernment bezpečně, Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance, Síťová ekonomika, Teorie a praxe státních úvěrových podpor, Deflace: utajené nebezpečí, Fiskální decentralizace, teorie a empirie,  Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice a Veřejná správa a finance veřejného sektoru.
 • Ze zahraničí byly nakoupeny či získány darem např.:  The economics of social protection, The euro: its origins, development and prospects, Uncertain demographics and fiscal sustainability, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Economic growth: new directions in theory and policy, Frontiers in pension finance, The geography of finance: corporate governance in the global marketplace, Government and not-for-profit accounting: concepts and practices a Macroeconomic policy in the European Monetary Union: from the old to the new Stability and Growth Pact. 
 • produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast - Czech Republic.  V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: říjen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně. Dále MF  připravilo Dokumentaci k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 a Výroční zprávu české daňové správy 2007 .

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 13/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňové příjmy a veřejné finance, daňový systém a veřejná správa, penzijní reforma v ČR, programové rozpočtování v SR,  makroekonomický vývoj ČR v l. čtvrtletí 2008, novela  Celního kodexu EU, novela zákona o správě daní a poplatků, rozhodnutí vlády USA a hypoteční krize, ekonomika ČR a SR 15 let po rozdělení, daňová kontrola, prominutí daňového nedoplatku, rozpočtová pravidla a rozpočtový proces, daň z elektřiny,  šestý manuál platební bilance MMF a kontrolní potenciál státu nad zprivatizovanými podniky.
 • Ze  zahraničních  zdrojů pak  upozorňujeme např. na  články týkající  zásady veřejnosti a jejího vyloučení ze soudního daňového procesu, kontroly státních financí členských států EU, prolomení bankovního tajemství a daňového úniku, trhu sázek, loterií a hazardních her v Německu, bankovní krize v USA, státní regulace ceny energií v SR, trestných činů a evropských pravidel pro státní zakázky,  výkonového rozpočtování ve Velké Británii, „elektronické“ vlády v Kanadě, srovnání  britské, švýcarské a německé legislativy proti praní špinavých peněz, odkazu Richarda Musgraveho, daňových pobídek pro obecně prospěšnou angažovanost soukromých osob v Německu a teorie měnových kurzů (Mundell-Fleming).
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Wifo (Rakouský ústav pro hospodářský výzkum)  požaduje šestimiliardovou úlevu pro daňové poplatníky a Kapitalismus žije (finanční krize).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 12/2008

 • Z českých titulů  jsou podchycena např. témata: novela zákona o dani silniční, změny u daně z nemovitostí od roku 2009,  soustava veřejných rozpočtů, ukončení členství v EU, cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu, vybrané aspekty zákona o DPH v souvislosti s právem EU a změny v právní úpravě finančního zajištění.
 • Ze zahraničních  zdrojů pak upozorňujeme např. na  články týkající  se koncepce zaměstnaneckého bonusu,  přechodu na euro a přístupu k veřejným informacím  v SR,  dále úspěšnosti při pátrání po daňových únicích, zákona proti nekalé soutěži, činnosti zjišťovatelů  cen  a zpoplatnění silnic v SRN, finančních služeb v rámci EU a globálního mezinárodního srovnání HDP za 146 zemí světa.  Neméně zajímavé jsou stati o prezidentských volbách v USA, o úloze americké centrální banky  a o výsledcích šetření Rakouské národní banky  ohledně držení eura v evropských zemích.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Nové daňové identifikační  číslo přichází! (SRN) a  Oživení prostřednictvím finančních hybridů nefunguje.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 11/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata:  rozpočtové hospodaření krajů a obcí, plnění Strategie vlády v boji proti korupci, přijetí eura v ČR, příprava nového zákona o penzijním připojištění, soulad české daňové legislativy s komunitárním právem upravujícím volný pohyb pracovních sil, vzestup cen zemědělských produktů, česká ekonomika po vstupu do EU, priority předsednictví ČR v EU v ekonomické oblasti, místní šetření správce daně, vystoupení z EU z právního hlediska a vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články týkající se reformy daně dědické a jejího významu pro rozštěpení podniku, usnadnění daňového přiznání,  právní ochrany v řízení enforcement, zvýšení mýtného a strukturálního projektu celní správy (vše se týká Německa). Dále doporučujeme statě vztahující se k typologii daňových úniků a vyhýbání se placení daní (USA, Kanada, V.  Británie), k metodám odhadu daně v mezinárodním srovnání (vybrané státy OECD), k boji s korupcí ve spojitosti s mezinárodními organizacemi, k zápasu o hospodářský, finanční a politický vliv ve světě, k veřejným financím a měnové politice v eurozóně,  k dopadům aktuálních turbulencí na globálních finančních trzích, k modelu globální ekonomiky a k počtu zaměstnanců v místní správě ve Francii.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Čekání na nového Keynese (problém globalizace), Posílení kompetencí (názor ministra financí Peera Steinbrücka na průběh reforem v Německu)  a Francie chce zdanit zdravotní pojišťovny, aby se snížily nadměrné rozpočtové výdaje.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 10/2008

 • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Daňové teorie s praktickou aplikací, Do poslední pence: československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982, Ekonomika v prostoru: svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, Globální oteplování: realita nebo bublina?, Hospodářská politika 1900-2007, Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009,  Mezinárodní měnový fond ve 21. století a Peníze v proměnách moderní doby: tvorba československých bankovek v letech 1945-1989.
 • Ze zahraničí byly nakoupeny nebo získány např.:  Menová  politika: stratégie, inštitúcie a nástroje, The evolution of economic institutions: a critical reader, Risk management techniques: their use and applicability in the banking sector of the Czech Republic, Developments in collateralized debt obligations: new products and insights, Fragmented power: Europe and the global economy, Reforming European welfare states: Germany and the United Kingdom compared, Tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis, nové publikace OECD (např. Going for growth 2008) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z  produkce  Ministerstva  financí  se upozorňuje na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: červenec 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech Republic.  V Odborné knihovně MF je připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: květen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  působení Mezinárodního měnového fondu od jeho založení v roce 1944, vytýkací  řízení v daních (problémy a novinky), navrácení veřejné (protiprávní a neslučitelné) podpory v EU, posečkání daně a povolení splátek daňovému subjektu, ECB jako koordinátor měnové politiky a financování církví a náboženských společností v ČR a SR.
 • Ze  zahraničních  zdrojů pak  upozorňujeme např. na  články týkající se  opatření k posílení finanční stability EU, otázek uskutečněného i potenciálního rozšíření Evropské unie, zkušeností s pokladním plněním rozpočtu ve Velké Británii, 60 let německé sociální tržní ekonomiky, změn v právu investičních fondů (v SRN), německého daňového systému v mezinárodním srovnání, spolupráce centrálních bank eurozóny  při přípravě rozhodnutí měnové politiky a jejich realizaci, aktualizovaných programů stability a konvergence členských zemí EU pro rok 2007 a  problematiky zdravotnictví z ekonomického hlediska.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlad: Rozšíření eurozóny nepřivede euro do úzkých (problematika rotace v Radě ECB po vstupu Slovenska do eurozóny).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata:  postup při stanovení výše pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zavedení integrovaného rozpočtového systému Státní pokladny v ČR, církevní restituce, ekonomický přínos přímých investičních pobídek v ČR,  změny účetních předpisů od 1.1.2008, daňové příjmy po stabilizaci veřejných rozpočtů,  kvalita odhadů daňového inkasa z hlediska obecních rozpočtů, ekonomická transformace ČR (rozpočtové důsledky), udržitelnost veřejných financí,  Lisabonská smlouva, rozhodnutí Ústavního soudu  o zákoníku práce a financování zdravotnictví (v anglickém jazyce).
 • Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se  finančního vyrovnání mezi spolkovými zeměmi v roce 2007, mezinárodní daňové konsolidace v EU,  kompetencí a moci ministrů financí členských zemí EU, situace v mezinárodním bankovnictví, růstu cen potravin ve Francii v souvislosti s inflací a nasazení externích zaměstnanců na německých ministerstvech z hlediska účetnictví. Řada článků se týká daňové problematiky v Německu, např. federálního uspořádání daňové správy, daňových úniků,  daní z příjmu a  novelizovaného zákona   o daňových poradcích. 
 • V další části  Informací Vám nabízíme překlady: Nájemné se bude řídit podle inflace (změna ve švýcarském nájemním právu), Ohrožuje inflace náš blahobyt? (vývoj inflace v Rakousku) a Nechte je být (dopad ekologických daní).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF - č. 7/2008

 • Z českých titulů   jsou např. podchycena témata:  jak čelit rizikům na finančním trhu, ekologické daně, ruské soutěžní právo, ztráty bankovního sektoru způsobené americkou hypoteční krizí, jmenování a odvolání úředníků ÚSC, Public Sector Information, rozvoj e-governmentu, nedostatky a slabá místa externích ratingů, financování realitních projektů z pohledu zákona o daních z příjmů, statistický systém INTRASTAT, správa daní a insolvenční zákon, postavení územních rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy ČR, likvidace zbytkových státních podniků, zaměstnanecké benefity podle nových právních předpisů, novela zákona o finanční kontrole, obcházení zákona ve věcech daňových, drobné podnikání a šedá ekonomika (v anglickém jazyce).
 • Ze    zahraničních      zdrojů     se např. upozorňuje na  články týkající se  rozpočtového procesu v Rakousku, analýzy kvality regulatorního a dozorčího rámce finančního trhu v Evropské unii, finanční vzdělanosti v USA, nárůstu nerovnosti mezd v Německu, daňové koordinace v rozšířené EU, dopadů zavedení společného konsolidovaného základu korporační daně v EU, finančních a bankovních aspektů zadluženosti maďarských domácností, regionální nerovnosti příjmů v Číně, předpisů upravujících institut závazné informace v Německu a povinností daňového poradce v Německu vůči klientovi.
 • V další části  Informací je zařazen překlad z  německého zdroje: Správné zacházení s rizikem (bankovnictví).

Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno 4.6.2008, ke stažení ve formátu pdf

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2008

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňové systémy v globálním světě, Analýza pro ekonomy, Mystérium kapitálu : proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě, Papírové peníze 1759-1918: od Marie Terezie po Karla I., Makroekonomická fakta české transformace, Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, Ekonomie evropské integrace, Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář, Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Accounting best practices, Growth and cohesion in the European Union, Black finance: the economics of money laundering, Taxing reforms: the politics of the consumption tax in Japan, the United States, Canada and Australia, International monetary policy after the euro, Global corporate tax handbook 2007, Global individual tax handbook 2007, Précis de fiscalité 2008, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007, nové publikace OECD (např. Taxing wages 2006-2007, Czech Republic: OECD economic surveys 2008) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: duben 2008, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 5/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: zdaňování korporací v Evropské unii, insolvenční řízení, výnosy a náklady brzkého a pozdějšího přijetí eura, daňová optimalizace nadnárodních společností prostřednictvím vnitřních cen (hlavní teoretická východiska a možné makroekonomické dopady), ekologické daně, centrální registr účtů, hypoteční krize USA a hodnocení zavádění e-governmentu v české veřejné správě.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se novelizace systému DPH v rámci EU, právního řádu v ekonomii, krize Wall Streetu, metody
  generačních bilancí, povinnosti zdanění fiktivního zisku v Německu (případ zkrachovalé společnosti Phoenix), boje s daňovým únikem v Německu, konverzního kurzu při přechodu SR na euro, německého zákona o reformě podnikových daní (2008), zdanění přesunů podnikových činností v SRN, mezinárodního srovnání daňové podpory výdajů na zabezpečení ve stáří a jejich zdanění při odchodu do zahraničí a suverénních majetkových fondů.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z rakouských a německých zdrojů: Je měnová politika se svým uměním v koncích, Zákon o ohlašování darů: zrušení daně dědické a darovací (Rakousko), Co se skrývá za inflační mírou (problematika propočtu cenové stability), Proč vlastně klesající státní kvóta příliš nevypovídá o kvalitě německé politiky (komentář k vývoji státní kvóty) a Inflace půlí důchod (úvaha o výši a reálné hodnotě budoucích zákonných důchodů).
 • Navíc jsme pro Vás připravili upozornění na nové zajímavé periodikum a na nový Knihovní a výpůjční řád Odborné knihovny Ministerstva financí. Dále připojujeme návod, jak hledat informace v databázi Eurostat Statistics (dostupné ve vašich počítačích) a jak postupovat při objednávání překladu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: reforma daní 2008 (seriál článků), rozpočtová reforma (vliv změn příjmů a výdajů na deficit), vytvoření účetnictví státu, osobní bankrot, pozice zlata na současných finančních trzích, Národní plán zavedení eura, mandatorní sociální výdaje v ČR, komunikace ČNB (v anglickém jazyce). Klasickému pozitivizmu dnes je věnováno nové monotematické číslo Acta oeconomica pragensia. Zajímavé články přináší nový časopis Poradce veřejné správy: Rozpočtová pravidla a prostředky Národního fondu, Finanční hospodaření samospráv v roce 2008, Příplatky k platu ve veřejné správě, Rozpočtová skladba, Zdaňování neziskových organizací a další.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se přínosů moderních technologií pro poskytování veřejných služeb, vyrovnávání podniků s reálnými náklady na penze, nových hráčů na globálních trzích, konkurenceschopnosti zemí EU v mezinárodním obchodě a daně z obratu u obecně prospěšných sportovních spolků v SRN.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Zvyšuje silný stát daňovou morálku (vliv potírání daňového úniku na daňovou morálku), Ekonomové požadují konjukturální politiku, Bohatí platí nejvyšší daně (komentář ke studiím DIW - Německý institut ekonomického výzkumu), Řízení inflace podle Evropské centrální banky a Budoucnost bankovního dohledu. Z britského tisku byla vybrána stať Hrubě zkreslený obraz (použití HDP na hlavu jako měřítka životní úrovně obyvatelstva).
 • Navíc jsme pro Vás připravili upozornění na nová periodika.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 3/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: důvody proti přijetí eura v ČR, daňová exekuce podle zákona o správě daní a poplatků, institut skupinové registrace (DPH), přímý účinek směrnic ES a jeho současné meze, regionální účetní komory v Polsku, editační povinnost v roce 2008 (zákon č. 261/2007 Sb.), účast ČR v sedmém rámcovém programu EU pro vědu a výzkum, možné zrušení stavebního spoření, ekonomická moc suverénních fondů a Česká republika a eurozóna.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se uplatňování UMAGu (zákona k podnikové integritě a modernizaci odpůrčího práva), návrhu zákona k reformě daně dědické, mezinárodního daňového plánování po reformě podnikových daní, kartelových dohod a reformy starobního pojištění nemajetných (vše se týká Německa), dále dopadu recese na trhu nemovitostí v USA na spotřebu, trendů veřejných výdajů ve Francii, důsledků daňových systémů bez daňového přiznání na strukturu individuální příjmové daně v USA, rostoucích cen potravin a boomu biopaliv, lidského kapitálu v Evropě (konference), investic státních fondů z Asie a
  Středního východu do světových bank, výkonového rozpočtování a akruálního rozpočtování a radikální změny britského bankovního systému.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Darling požaduje systém včasného varování (k prevenci finančních krizí), Brusel nepřistoupí na rozsáhlou reformu měnové politiky, Menší zlo (předpokládaný vývoj celosvětové inflace v roce 2008 vzhledem k nekončící úvěrové krizi) a Ztráty, důvěra a odpovědnost (postoj bank k riziku). Z britského tisku byla vybrána stať Náprava začíná doma: finanční regulace.
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o vybraných elektronických zdrojích a novém tištěném periodiku.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 2/2008

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Národní šampioni a hospodářská soutěž, Reforma veřejné správy: sborník příspěvků, Stínová ekonomika a práce na černo, Marketing management, Instituce státní moci v ČR, Korupce v ekonomické teorii a praxi, Metody oceňování podniku, Statistická ročenka ČR 2007, Trestní právo daňové: sborník příspěvků, Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2007.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Pension security in the 21st century: redrawing the public-private debate, Anti-money laundering: international law and practice, World economic outlook. October 2007, Economic and monetary union: legal and political texts, The long-term sustainability of public finances in the European Union, The external dimensions of the euro area: assessing the linkages, The structure of financial regulation, Setting EU priorities 2007 a nové publikace OECD (např. Revenue statistics 1965-2006) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: leden 2008, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic. Elektronická prezentace.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 1/2008

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: vývoj veřejného zadlužení v zemích EU, harmonizace zdanění tabákových výrobků v Evropské unii, česká daňová politika, ekologické daně v EU a v ČR, evropské insolvenční právo, možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a strukturované produkty na kapitálovém trhu.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se nevyrovnaných běžných účtů v členských zemích eurozóny, srážkové daně v Německu a daňových režimů evropských holdingových společností.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Dočasná hra (příspěvek ke státní smlouvě o loteriích a sázkách), Nové překážky pro zahraniční investory (plány na ochranu domácího průmyslu) a Steinbrück dává přednost dluhové normě EU.
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o novinkách v nabídce nových tištěných periodik ve fondu knihovny a také elektronických periodik na stránkách odborné knihovny. Zařazeny jsou seznamy českých a zahraničních časopisů odebíraných odbornou knihovnou v roce 2008.