Novinky

2006

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 9/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: plnění maastrichtských kritérií v zemích V4, optimální měnové oblasti a Slovensko, přínos členství v EMU z hlediska obchodu, význam finančního vzdělávání spotřebitelů, sekuritizace duševního vlastnictví, 50. výročí existence Pařížského klubu, banky a udržitelný rozvoj, původ pojmů a výrazů užívaných ve vzorové smlouvě OECD, státní dluh Francie, průmyslová politika Evropy a USA (srovnání) aj.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek T. Prouzy o přípravě nové právní úpravy pravidel finančního zprostředkování, na analýzu zprávy ČNB o finanční stabilitě (přeshraniční poskytování finančních služeb) a dále na příspěvky o čerpání prostředků ze strukturálních fondů v ČR, o efektech státních dotací podnikům, o soudní ochraně daňových subjektů v průběhu daňové kontroly a o pojmu investice z hlediska mezinárodně–právní ochrany.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlad příspěvku o plánovaném zavedení měnové unie podle vzoru eura ve státech Perského zálivu a analytického článku o rizicích světové inflace.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 8/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: podvody s DPH a mechanismy DPH v EU, fiskální disciplína na jednotlivých úrovních vlády v Německu, trendy veřejných výdajů v eurozóně (Monthly bulletin ECB), daňové smlouvy zvláště uvnitř EU, vývoj státních dotací a dotační politiky v Německu, mezinárodní bankovnictví (fúze a akvizice) aj.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na obsáhlý komentář k insolvenčnímu zákonu, na příspěvky o mimořádné revizi národních účtů ČR (Statistika), o vlivu Šesté směrnice a judikatury ESD na český zákon o DPH, o vývoji daňových úniků v ČR (Finance a úvěr) a o změnách ve struktuře úspor českých domácností 1995-2004 (Statistika). Dále informujeme o zvláštním čísle časopisu Jurisprudence věnovaném vývoji judikatury v Evropské unii a v České republice.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku a to o problematice daně dědické (reforma daně, převody v rodinných firmách) a informaci o knize K. Tipkeho k principům úspěšné reformy daně z příjmů. Dále Vám prostřednictvím překladů připomeneme dvě význačné postavy ekonomické vědy v příspěvcích: Friedmanův monetarismus : zůstává stále živý a Keynesova teorie je v průběhu času zkreslována.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 16/2006

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová správa v EU (vzájemná spolupráce), rozhodovací praxe ESD při zdaňování výnosů protiprávních ekonomických aktivit, nová evropská pravidla pro audit účetních závěrek, fiskální politika ČR v hodnocení mezinárodních organizací (z nového časopisu Scientia et Societas), konvergenční program ČR, rozpočtové náklady PGRLF, současné problémy oceňování podniků (Acta oeconomica pragensia).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se deseti let fungování statistických standardů MMF (SDDS), činnosti zprostředkovatele finančních produktů, hodnocení Evropské centrální banky po 7 letech, světových burz (fúze, regulace), odkazu Miltona Friedmana, deregulace finančních trhů a schopnosti soutěže překvapovat, složení daně dědické a darovací (Německo), zdroje příjmu v globalizovaných ekonomikách z daňového hlediska, francouzské daňové legislativy v oblasti zamezení zneužívání daní, koexistence národních daňových systémů, trhu služeb v Evropě.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Těžké loučení s německou markou, Jádrová inflace zavádí na falešnou stopu, Velkým problémem střední Evropy je ekonomika, ne politika.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 11/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: optimální přístup k praktickému zdanění finančního kapitálu, vlivy různých faktorů na hosp. růst (přehled 100 studií), změny v daňové struktuře a příjmech v Německu, reforma správy veřejných financí na Slovensku versus systém řízení veřejných financí v Belgii, rozpočtová politika státu ve vztahu k místním financím (Německo), změna přístupu ECB k vládním obligacím, spotřebitelské úvěry ve Francii, prezentace služeb a databází Eurostatu.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek V. Kameníčkové o hospodaření místních rozpočtů v r. 2005 a dále na příspěvky o daňové exekuci v Čechách a na Slovensku, o úloze mezinárodních organizací v daňové harmonizaci, o finančních pohledávkách ČR u rozvojových zemí, o povinnosti orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska, o oběhu dokumentů mezi ústředními orgány stát. správy, o konvergenci cenových hladin spotřebitelských výdajů v zemích EU.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady o tom, jak trh sázek a loterií zaměstnává Evropskou komisi, o americké platební bilanci (tajemství statistiky) a dále zprávu německého Spolkového účetního dvora o efektivitě finančních úřadů (nevýhody fiskálního federalismu) a poučení z velkého španělského investičního podvodu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 15/2006

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: zahraniční vlastnictví ve finančním sektoru (různé aspekty), osobní bankroty a úvěrová zadluženost domácností (řešení v návrhu insolvenčního zákona), ekologicky nepříznivé daňové úlevy v dopravě (přehled), změny v legislativě k DPH v roce 2006, progrese u daně z příjmů fyzických osob na území ČR (historický exkurz, čl. NM D. Trezziové), trh nemovitostí v zemích EU a ČR, perspektivy penzijní reformy v ČR (Prague economic papers).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články ze šesté výroční vědecké konference MMF (politická ekonomie reforem, důvody fiskální transparentnosti, asymetrické účinky státních výdajů) a dále na příspěvky k volbě podoby pravidel fiskální politiky (OECD journal on budgeting), k provádění rozpočtové politiky ve Francii, k důvodům proč si střední Evropa nemůže dovolit odkládat přijetí eura, ke kodexu zásad pro statistiky Evropské unie a k situaci na trhu s právy na znečišťování ovzduší.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Riskantní strategie německé spolkové vlády při daňové reformě, Vývoj státních výdajů podmíněných trhem práce (analýza zatížení veřejných rozpočtů – Německo), Británie se stává dražším sídlem pro firmy a má problémy s daněmi (režim korporačních daní) a Mezi spořením na zlé časy a podinvestováním (úspory soukromých domácností, národohospodářské úspory a investice - Německo).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 1/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: soutěžní právo a politika v Německu, daňová harmonizace v EU po vstupu nových členů, změny ve vzorové smlouvě OECD, britská legislativa mezinárodního zdanění, hodnocení transformace v Polsku, investice v zemích východní Evropy (outsorcing), elektronické zdravotnictví aj.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o PPP ve Francii, o směrnicích EU týkajících se daní z příjmů (zdanění úroků, zdanění mateřských a dceřiných společností), o odložené dani (z účetního hlediska) a o daňovém plánování.
 • V další části Informací Vám nabízíme tyto překlady: Ztížený boj s podvody v DPH (rozsudek ESD a jeho vliv na práci finančních úřadů), Wall Street spoléhá na sázení online (opatření a iniciativy v USA na podporu boje s hazardním hraním a internetovým sázením) a příspěvek s přehledem hlavních bodů německé finanční resp. fiskální politiky.
 • Dovolujeme si ještě upozornit, že součástí těchto Informací jsou seznamy českých a zahraničních časopisů, které budou docházet do odborné knihovny v roce 2006. Některé tituly jsou již dostupné v elektronické formě.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: regulace na trzích cenných papírů, zdanění otevřeného nemovitostního fondu, srovnání daňového zatížení v r. 2005 v Německu s ostatními zeměmi EU, státní záruky kvůli porušení evropského práva DPH, metodologie analýzy veřejných financí v Rakousku, kvalitativní a kvantitativní aspekty vztahů bank a hedžových fondů, vývoj hedžových fondů v Evropě, překážky vzniku jednotného evropského platebního systému, pochybnosti o PPP ve Velké Británii, pojistní matematici a problémy s penzemi.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o systémech včasného varování v pojišťovnictví (Pojistný obzor), o způsobech řešení sporů v souvislosti s ochranou mezinárodních investic (Právní rozhledy) či o přípravách na zavedení eura - z pohledu bankovního sektoru (Bankovnictví).
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady věnované proměnám inflace (inflační mutace), řízení proti Německu za nedodržování Paktu stability a růstu, kritickým ohlasům na zpřísněnou regulaci účetnictví a podnikové kontroly a problémům fungování Evropské měnové unie.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 5/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: dynamika vztahů mezi daněmi a stínovou ekonomikou, odpovědnost státu v daňových záležitostech, jednotný režim REIT v EU, stárnutí a reforma penzijního systému a dopady pro finanční trhy, analýza a srovnání bankovních systémů se zaměřením na boj s praním peněz, konvergence účetních standardů, zrození filantrokapitalismu, dopady nové ekonomiky.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o cenové kontrole a jejím významu (Účetnictví), o rizicích a výzvách měnové strategie k převzetí eura (Politická ekonomie), o konvergenci čes. ekonomiky k eurozóně a odhadu nákladů na přijetí eura (Statistika), o bilanci devizového zákona po deseti letech (Právník) či o politickém tlaku na centrální banky (Finance a úvěr). Do naší článkové databáze jsme dále podchytili vybrané příspěvky z konference k finančnímu právu a to z nového titulu – Mezinárodní a srovnávací právní revue.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady věnované úloze MMF v dnešní době, reformním plánům v oblasti podnikových daní v Německu, vlivu obchodního řetězce Wal-Mart na ekonomiku USA a otázkám makroekonomické stability versus provádění hospodářských reforem v Evropě.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 3/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: udržitelná rozpočtová politika, výkonové rozpočtování, tržní mechanismy a poskytování veřejných služeb (OECD journal on budgeting), finanční vzdělávání v zemích OECD, dopad stárnutí obyvatelstva na oblast kapitálu a finančních trhů (Financial Market Trends), vývoj podnikových financí v eurozóně (Monthly bulletin ECB), hedžové fondy (Euromoney), vztah ukazatelů Evropské komise a jejich předpovědí ekonomické aktivity v eurozóně (Journal of business cycle measurement and analysis).
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o stavu ekonomické vědy v ČR a na Slovensku, o auditu unijního hospodaření, o finanční perspektivě EU na léta 2007-2013, o vývoji inkasa a sazeb spotřebních daní v ČR a EU (porovnání dat 1993-2003), o komunikaci daňové správy s veřejností a na příspěvek NM Dany Trezziové v týdeníku Euro s názvem Smluvní výrobci a koncesionáři.
 • V další části Informací Vám nabízíme tyto překlady: Hrubě zkreslený obraz : jak změřit ekonomiky (měření blahobytu, viz též studie OECD Going for growth), Rozdíly v eurozóně ztěžují měnovou politiku ECB, Ekonomika se obává minimální mzdy : každý model nízké mzdy má své záludnosti (úvahy o minimální mzdě v Německu a minimální mzda v evropských státech) a Více odvahy – zpráva o možnostech zvyšování sazby DPH v Německu.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 2/2006

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová teorie, Harmonizace daňových systémů zemí EU, Oceňování akciových trhů, Základy finančního účetnictví, Finanční analýza obchodních a státních organizací. Též pokračujeme v doplňování tematické řady publikací Přehledy judikatury.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Tax competition in Europe, Handbook of public finance, Economics of the welfare state, Public expenditure control in Europe, Tax policy in the real world, Fiscal policy in EMU, Consumer protection in financial services, Monetary strategies for joining the euro a samozřejmě nové publikace OECD a Mezinárodního měnového fondu.
 • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky : leden 2006, též dostupný na webových stránkách MF.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 10/2006

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová kontrola, Mezinárodní zdanění příjmů, Judikatura ESD v oblasti DPH, Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů, Finanční právo (4. vyd.), Fiskální politika, Dějiny měnových teorií na českém území (F. Vencovský, K. Půlpán), Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti (J. Jílek), Hodnocení efektivnosti investičních projektů EU, Učebnice evropské integrace, Obchodní právo (3 sv.) a řadu dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2006, A guide to the European VAT directives (4 sv.), Handbook of international banking, Comitology : delegation of powers in the EU, Regulation of international financial markets, Competition and profitability in European financial services a samozřejmě nové publikace mezinárodních organizací. Zvláště upozorňujeme na hospodářský přehled OECD věnovaný České republice (Czech Republic - OECD economic survey 2006).
 • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky : červenec 2006, též dostupný na webu MF a dále Informace o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2005 a Výsledky činnosti územních finančních orgánů za rok 2005 (dokument pro vnitřní potřebu).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 13/2006

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: vývoj právní úpravy PPP v právu ES, ekonomické důsledky pořádání olympijských her v Praze (meziodvětvová analýza dopadů), zhodnocení transformace v osmi zemích, které se staly členy EU v roce 2004 (velice zajímavý pohled i z perspektivy každodenního života člověka), vymáhání daňových pohledávek.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články k financování sociálních dávek z daní, k úsporám soukromých domácností v Rakousku, k aktuálním penzijním reformám v Rakousku, ke konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti eurozóny, k měřítkům inflačních očekávání v eurozóně, k regulaci investic v Evropě (MiFID), k DPH ve vztahu k investičním fondům podle evropské legislativy, k úloze ECB a Eurosystému v evropské finanční integraci, komentář k plánovanému zvýšení DPH v Německu, příspěvky o významu deficitu veřejného účtu USA, o řízení vodního hospodářství ve Francii, o problému mezinárodní platební nerovnováhy a komentář a přehled literatury o globální nerovnováze.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Kapitálové trhy mění strukturu Německa, Bundesbanka vyráží do boje proti plánům EU (zvažovaná změna pravidel pro bankovní fúze a ohrožení stability bankovního sektoru).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2006

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daně v Evropské unii, Czech Taxation in 2006, Moderní kompendium ekonomických teorií, Hospodářský cyklus, Ročenka konkurenceschopnosti ČR 2005, Finanční řízení, Strategické řízení v podnicích a projektech, Komunitární právní řád, Průvodce judikaturou ESD - 4.díl, Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému (klasické dílo československé právnické literatury), Vzory rozhodnutí podle nového správního řádu, Současná problematika konsolidace (účetnictví), Majetek státu v platné právní úpravě, Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru a řadu dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The economics of taxation, část prestižního souboru Handbook of public economics, úplnou novinku The welfare state in the EU, Regulation through agencies in the EU, Report on the European Economy 2006, Public finances in EMU, Public-private partnerships a samozřejmě nové publikace OECD (např. Taxing wages) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky : duben 2006, též dostupný na webových stránkách MF.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 14/2006

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňové spory, jejich prevence a řešení (3. vyd.), Daňový systém v ČR 2006, Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, Regulace evropského účetnictví, Programové financování a hodnocení veřejných výdajů, E-government v českém právu, Transformace české ekonomiky 1989-2004, Makroekonomická pozice ČR v rámci EU, Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy, Manuál prognostických metod, Vzory smluv a podání (nové vyd.), Přehled judikatury ve věcech ochrany hosp. soutěže, Občanský zákoník (vyd. 2006), Správní právo (6. vyd.), Dějiny evropské integrace (2 sv.) a řadu dalších praktických i teoretických publikací.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The challenges of tax reform in a global economy, Strategic public finance, Fiscal policy surveillance in Europe, Elements of the euro area: integrating financial markets, Funds of hedge funds, Report on the state of the European Union, Directives in EC law, Adjusting to EMU, International corporate governance, Financial instruments: reporting and accounting, Ecological economics, samozřejmě též nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2006 a dále též Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005, Výroční zpráva České daňové správy 2005, Návrh státního závěrečného účtu za rok 2005 a výstup expertní skupiny s názvem Zdanění příjmů a majetku v ČR.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 12/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: konvergence ČR a SR, zdanění korporací v Kanadě (včetně srovnání daňového břemene USA, Kanady a 12 zemí EU), progresivita nepřímých daní, rizikový kapitál v zemích OECD, veřejné finance a finanční trhy, zavádění Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), znalostní ekonomika, světová zemědělská politika v období globalizace, rozvoj průmyslu informačních služeb, příjmové poměry rodinných rozpočtů a výdaje na děti (Německo), spotřební výdaje soukromých domácností (Německo). Zájemce o dění v čínské ekonomice informujeme, že této problematice je věnováno celé číslo časopisu CESifo economic studies, June 2006.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek Perspektivy evropské daně, Nové prvky v architektuře pojistných trhů, Nová úprava kolektivního investování a dále na polemiku s významným amer. ekonomem o transformační, tedy neklasické privatizaci a na příspěvek k problematice optimálního zdanění.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Módní podpora vývozu je pro všechny ekonomiky velkou zátěží, Evropský pakt nestability, V Německu je bydlení cenově výhodné, Němci jsou stále ještě národem nájemníků a Šilinky v botě (na téma stále probíhající výměny šilinků za eura v Rakousku).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 7/2006

 • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: možnosti daňových arbitráží v EU, výnosy ze vzdělání (výběr ze studií), úloha komentářů k Vzorové daňové smlouvě OECD, rostoucí podíl žen ve světové ekonomice, šetření podnikatelské důvěry a vztah k růstu HDP, konkurenceschopnost středoevropských zemí aj.
 • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o uplatnění správního řádu v daňovém řízení, o důchodové reformě v SR, o dopadu rozpočtového deficitu na výši českých úrokových měr a na komentáře k novele zákona o finančních územních orgánech a k novele zákona o rezervách.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady tentokrát z německého tisku a to rozhovor s prezidentem Německého účetního dvora o nehospodárnosti úřadů, veřejném zadlužení a cestě k sanaci státních financí a rozsáhlejší příspěvek o důvodech prodeje zlata centrálních bank a jeho dopadech na peněžní a finanční politiku příslušných států, zejména pokud jde o zlepšení situace veřejných rozpočtů.