Novinky

Informace o zpracování osobních údajů

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka
odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Vydáno

 • GDPR
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo financí
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 2. 4. 2019
 • Aktualizace odstavce IV
 • Aktualizace odstavce I (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje výhradně na základě platného práva, tj. zákonných oprávnění, a v některých případech na základě souhlasu subjektů osobních údajů.

I. KDO JE MINISTERSTVO FINANCÍ, KDE A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy. V souladu s ústavním pořádkem a právem Evropské unie vykonává funkci správce osobních údajů fyzických osob, což znamená, že určuje účel, prostředky a způsob zpracování těchto osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj.

Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou fyzické osoby (subjekty osobních údajů) kontaktovat Ministerstvo financí některým z následujících způsobů:

 • datovou schránkou: xzeaauv
 • e-mailem: podatelna@mfcr.cz (pouze s tzv. zaručeným elektronickým podpisem)
 • poštou na adresu: Letenská 15, 118 10 Praha 1
 • osobním podáním prostřednictvím podatelny Ministerstva financí

Funkci pověřence vykonává Ing. Miroslav Starčevič, kterého je možné kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů Ministerstvo financí respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. shromažďování osobních údajů probíhá pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a dále nejsou osobní údaje zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro dosažení stanovených účelů;
 4. jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné a aktualizované osobní údaje;
 5. osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, například údaje uvedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření se uchovávají po dobu trváním doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku k zajištění úkolů podle zákona č. 427/2011 S Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů;
 6. zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

V agendách, vedených Ministerstvem financí, jsou zpracovávány osobní údaje související s výkonem příslušné agendy. V souladu s platným právem se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry:

 1. identifikační a adresné údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa;
 2. popisné: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení;
 3. citlivé např. zdravotní stav (pouze u zaměstnanců);
 4. údaje o jiné osobě: adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě;
 5. záznamy telefonických hovorů: nedochází-li k nahrávání hovoru po přepojení na jinou linku.

Údaje jsou vedené v konkrétních agendách dle jednotlivých zákonných oprávnění, která se příslušných agend týkají.

IV. KOHO SE OSOBNÍ ÚDAJE TÝKAJÍ

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje (subjekty údajů). Ministerstvo financí zpracovává také osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, zaměstnanců na dohodu a stážistů a dále osobní údaje, vyplývající ze zadávání veřejných zakázek. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní také na rodinné příslušníky či zástupce fyzických osob.

V. JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY

Osobní údaje fyzických osob Ministerstvo financí získává vždy v souladu s platným právem od fyzických osob, od jiných správců a z veřejně dostupných zdrojů. Pokud osobní údaje získává od fyzických osob na základě jejich souhlasu, vždy je informuje o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou tyto osobní údaje zpracovány, a komu mohou být zpřístupněny, pokud fyzické osobě (subjektu údajů) tyto informace už nejsou známy. Současně subjekt údajů informujeme o tom, zda poskytnutí jeho osobních údajů je povinné nebo dobrovolné a také o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Pokud je ke zpracování osobních údajů nezbytný souhlas subjektu údajů, Ministerstvo financí si jej vždy vyžádá.

VI. PRO JAKÉ ÚČELY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Ministerstvo financí osobní údaje fyzických osob zpracovává výlučně na základě zákonných oprávnění k výkonu jednotlivých agend, případně na základě souhlasu fyzických osob. Jedná se o zpracování zejména:

 1. pro účely uzavření a plnění smlouvy;
 2. pro vyřizování žádostí, stížností a podnětů fyzických osob;
 3. pro plnění právních povinností Ministerstva financí;
 4. pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 5. pro účely našich oprávněných zájmů.

VII. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

V některých případech je Ministerstvo financí povinno v souladu s platným právem poskytovat osobní údaje fyzických osob jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

 • poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;
 • poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;
 • poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

VIII. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A ZABEZPEČENY

Za účelem ochrany osobních údajů Ministerstvo financí přijalo přiměřená opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Ministerstva financí nebo v informačních systémech jeho zpracovatelů. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

Se zpracovateli Ministerstvo financí uzavírá písemnou smlouvu. Využíváme pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

IX. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů mohou fyzické osoby (subjekty údajů) využít následujících práv, umožňuje-li to v konkrétním případě platné právo:

 1. Právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů;
 2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou o něm zpracovávány nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
 3. Právo na výmaz osobních údajů. Subjekt údajů může požadovat vymazání osobních údajů, pokud bude dosažen účel, pro který byly zpracovány, dále pokud odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, či pokud byly údaje zpracovány protiprávně nebo pokud byla splněna právní povinnost;
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Na žádost subjektu údajů lze v případě protiprávního zpracování místo výmazu omezit použití osobních údajů stejně jako v případě, kdy jsou po splnění účelu zpracování osobní údaje požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, má subjekt údajů právo na přenos takových osobních údajů jinému správci. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

Doporučované

Nejčtenější