Novinky

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2013

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Pracovní místa
 • Rovné příležitosti
 • Personální politika
 • Rozpočtové zásady

Genderová politika MF v roce 2013

1. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na  rozpracování úkolů vlády v rámci MF i pro jednotlivé resortní organizace a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF.  Skupina bude nadále spolupracovat rovněž při rozpracování závěrů z jednání Rady vlády pro rovné   příležitosti žen a mužů, které se budou týkat resortu MF.                                                     

 • Odpovídají: ředitelka Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 1. 2014  pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny

2. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních  předpisů a opatření  nadále dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen. 

 • Odpovídají:  vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2013

3. U nově jmenovaných vedoucích zaměstnanců MF zajišťovat vzdělávání zahrnující základní legislativu Evropské unie zaměřenou na  problematiku diskriminace a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.

 • Odpovídají:  ředitelka Personálního odboru MF 
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2013

4. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.

 • Odpovídají:  ředitelka Personálního odboru MF
 • Termín:  průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2013

5. Nadále dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména  v záležitostech  odměňování, pracovních příležitostí a pracovních podmínek.

 • Odpovídají:  vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2013 

6. Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik.

 • Odpovídají:  ředitelka Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
 • Termín: 31. 12. 2013

7. Aktualizovat evidenci počtu stížností a vedených soudních sporů týkajících se diskriminace a nerovnosti příležitostí žen a mužů na pracovištích resortu Ministerstva financí.

 • Odpovídají:  ředitelka Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
 • Termín:  31. 12. 2013

8. Čerpání FKSP ministerstva z pohledu genderového principu vyhodnotit za rok 2012; analýzu průběžně využívat k přípravě projektů a programů péče o zaměstnance.

 • Odpovídá: ředitelka Personálního odboru MF (správci položek rozpočtu FKSP)
 • Termín: 15. 1. 2014

9. Spolupracovat se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené a informovat je o činnosti MF.

 • Odpovídá: ředitelka Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 12. 2013

10. Umožnit práci na zkrácený pracovní úvazek zaměstnancům pečujícím o potřebné  členy rodiny.

 • Odpovídá: ředitelka Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 12. 2013.

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

Doporučované

Nejčtenější