Novinky

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2009

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Pracovní místa
 • Ministerstvo financí
 • Personální politika
 • Rovné příležitosti
 • Rozpočtové zásady

Genderová politika MF v roce 2009

Dokumenty ke stažení

 

1. Připravit tiskovou zprávu, případně i článek do odborného tisku ke všem zásadním událostem z oblasti uplatňování rovnosti žen a mužů (příp. i lidských práv), které spadají do okruhu působnosti Ministerstva financí.

 • Odpovídá: Oddělení komunikace MF
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31.12.2009

2. Iniciovat přípravu osvětové akce v tisku zaměřené na gender budgeting a uplatňování rovných příležitostí obecně.

 • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 12. 2009 

3. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na  rozpracování úkolů vlády v rámci MF i pro jednotlivé resortní organizace a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF.  Skupina bude nadále spolupracovat rovněž při rozpracování závěrů z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, které se budou týkat resortu MF.

 • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
 •  Termín: 31. 1. 2010  pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny

4. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních  předpisů a opatření  dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen.  Revidovat, popřípadě následně rušit, měnit nebo doplňovat ty předpisy, které jsou s tímto principem v rozporu. 

 • Odpovídají:  vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2009

5. U nově jmenovaných vedoucích zaměstnanců MF zajišťovat vzdělávání zahrnující základní legislativu Evropské unie zaměřenou na  problematiku diskriminace a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.

 • Odpovídají:  ředitel Personálního odboru MF
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2009

6. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.

 • Odpovídají:  ředitel Personálního odboru MF   
 • Termín:  průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2009

7.  Nadále dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména  v záležitostech  odměňování, pracovních příležitostí a pracovních podmínek. Při přiznávání  nenárokových složek platu (osobní příplatek, odměny) rozhodovat objektivně v souladu s obecně stanovenými zásadami. 

 • Odpovídají:  vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
 • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2009

 8.  Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů  v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik.

 • Odpovídají:  ředitel Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
 • Termín: 31. 12. 2009

9. Aktualizovat evidenci počtu stížností a vedených soudních sporů týkajících se diskriminace a nerovnosti příležitostí žen a mužů na pracovištích resortu Ministerstva financí.

 • Odpovídají:  ředitel Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
 • Termín:  31. 12. 2009

10. Čerpání FKSP ministerstva z pohledu genderového principu vyhodnotit za rok 2008; analýzu průběžně využívat k přípravě projektů a programů péče o zaměstnance.

 • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF (správci položek rozpočtu FKSP)
 • Termín: 15. 1. 2010

11. Aktivně spolupracovat se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené a informovat je o činnosti MF. V případě zájmu a možností jim umožnit pracovní činnost (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) po dobu mateřské/rodičovské dovolené.

 • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 12. 2009

12. Umožnit práci na zkrácený pracovní úvazek zaměstnancům pečujícím o potřebné členy rodiny, popřípadě po nezbytně nutnou dobu umožnit těmto zaměstnancům i práci doma.

 • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
 • Termín: 31. 12. 2009.

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

Doporučované

Nejčtenější