Novinky

Priority MF při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 2007

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Pracovní místa
 • Rovné příležitosti
 • Ministerstvo financí

Genderová politika MF v roce 2007

 1. Připravit tiskovou zprávu, případně i článek do odborného tisku ke všem zásadním událostem z oblasti uplatňování rovnosti žen a mužů (příp. i lidských práv), které spadají do okruhu působnosti Ministerstva financí.
  • Odpovídá: oddělení Komunikace MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12.2007
 2. Dále pokračovat v diskusi k gender budgeting a vyhodnotit její výsledky.
  • Odpovídá: : ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12.2007 k vyhodnocení výsledků veřejné diskuse
 3. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na  rozpracování úkolů vlády a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF.  Skupina bude nadále spolupracovat rovněž při rozpracování závěrů z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, které se budou týkat resortu MF.
  • Odpovídají: NM 02 a státní tajemník, člen Rady vlády pro rovné příležitosti; ředitel odboru Personálního MF
  • Termín: 31. 1.2008 pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny
 4. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních  předpisů a opatření  dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen.  Revidovat, popřípadě následně rušit, měnit nebo doplňovat ty předpisy, které jsou s tímto principem v rozporu.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2007
 5. Pokračovat ve vzdělávání řídících a koncepčních pracovníků resortních organizací MF zahrnující základní legislativu Evropské unie zaměřenou na  problematiku diskriminace a prosazování rovných příležitostí pro ženy a mužů.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odbor MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucích personálních útvarů
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12.2007
 6. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.
  • Odpovídají: ředitel Personálního MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucích personálních útvarů
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12 2007
 7. Dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména  v záležitostech odměňování pracovních příležitostí a pracovních podmínek. Při přiznávání nenárokových složek platu (osobní příplatek, odměny) rozhodovat objektivně  souladu s obecně stanovenými  zásadami.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2007
 8. Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik.
  • Odpovídají: ředitel odboru Personálního MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucí personálních útvarů
  • Termín: 31. 12. 2007
 9. Aktualizovat evidenci počtu stížností a vedených soudních sporů týkajících se diskriminace a nerovnosti příležitostí žen a mužů na pracovištích resortu Ministerstva financí.
  • Odpovídají: ředitel odboru Personálního MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucí personálních útvarů
  • Termín: 31. 10. 2007
 10. Čerpání FKSP ministerstva z pohledu genderového principu vyhodnotit za rok  2006 analýzu průběžně využívat k přípravě projektů a programů péče o zaměstnance.
  • Odpovídá: ředitel odboru Personálního MF (správci položek rozpočtu FKSP)
  • Termín: 15. 1.2007

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

 

Doporučované

Nejčtenější