Novinky

Základní informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Programové financování
Aktualizováno 8. 1. 2019
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktů

Programové financování:

 • nástroj řízení veřejných finančních zdrojů vycházející z potřeb veřejnosti, transformovaných do cílů a ty do programů
 • multifunkční systém, který zahrnuje roli plánovací, rozpočtovou, evidenční a kontrolní
 • tímto systémem je řízen celý proces využívání veřejných prostředků od samého vzniku potřeb až po závěrečné vyhodnocení dosažených cílů (cíle musí být naplněny při dodržení podmínek 3E)
 • obsahuje potenciál dosáhnout výrazných úspor na výdajích státního rozpočtu a může se stát i účinným protikorupčním nástrojemm

Program:

Programem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí.

Legislativní rámec programového financování

Základní právní normy (právní základ, legislativní podklady)
1. Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
2. Vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
3. Vyhláška č. 11/2010 Sb. (změnová vyhláška) kterou se mění Vyhláška č.560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010

 

Související právní normy
1. Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
2. Vyhláška č. 416/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

 

Pro zajištění monitorování systému programového financování ve všech fázích procesu (plánovací, rozpočtová, evidenční a kontrolní) byl vyvinut centrální informační systém Ministerstva financí EDS/SMVS (jeho vývoj financuje MF a poskytuje ho bezplatně k využívání všem kapitolám SR).

Informační Systém programového financování manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu.

Dělí se na:

 • EDS - Evidenční Dotační Systém eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí a dotací ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • SMVS - Správa Majetku ve Vlastnictví Státu řídí poskytování prostředků ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku státu

Základní údaje ze systému jsou dostupné v dalších informačních systémech - např.  

Činnost programového financování zajišťuje oddělení 1106 Programové financování.

Kontakt:

Ministerstvo financí
oddělení 1106 - Programové financování
Ing. Vítězslav Dvořák Vitezslav.Dvorak@mfcr.cz tel. 257 043 064 
Ing.Dis. Blanka Blažková Blanka.Blazkova@mfcr.cz tel. 257 043 328
Ing. Kateřina Panská Katerina.Panska@mfcz.cz tel. 257 042 008
Vais Petr Petr.Vais@mfcr.cz tel. 257 043 199
Ing. Jaroslava Ležáková Jaroslava.Lezakova@mfcr.cz tel. 257 042 422
Ing. Petr Horník Petr.Hornik@mfcr.cz tel. 257 043 207

 

Zpracovatel systému EDS/SMVS je splečnost Syscom
e-mail pro dotazy k systému EDS/SMVS: progfin@mfcr.cz

 

 

Doporučované

Nejčtenější