Novinky

Informace o projektu „Založení, provoz a rozvoj projektové kanceláře na Ministerstvu financí“

samostatné oddělení 9005 - Projektová kancelář
samostatné oddělení 9005 - Projektová kancelář

Vydáno

 • O ministerstvu
 • Hospodaření resortu
 • Spolufinancování prostředků EU
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 22. 2. 2016
 • Aktualizace tabulky v části Indikátory

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/C7.00003

Ministerstvo financí (dále jen „MF“) realizovalo v období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015 projekt Založení, provoz a rozvoj projektové kanceláře na MF. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu byly vytvořeny podmínky pro efektivní přípravu projektových záměrů a řízení projektů, pro vyšší využití fondů EU pro spolufinancování rozvojových projektů MF a pro sdílení dobré praxe v rámci resortu. Vznikla projektová kancelář jako expertní útvar metodické a koordinační podpory pro projekty spolufinancované z fondů EU, jejichž příjemcem je MF, byla implementována vnitřní řídicí dokumentace a metodika řízení projektů, jejímž základem je mezinárodní metodika PRINCE2®. Tato se stala základem metodiky řízení projektů pro celý resort MF.

Cíle

Hlavní cíle projektu byly splněny.

Hlavní Zrevidovat stav projektového řízení na MF
Zajistit realizaci projektů v souladu se strategickými cíli MF
+ Zajistit efektivní realizaci projektů plnící stanovené cíle ve stanoveném čase, rozpočtu a kvalitě – záměr a projekty připravené od poloviny roku 2015 jsou nastartovány tak, aby splnily tento cíl
Dílčí Analýza současného stavu projektového řízení a identifikace silných a slabých stránek, analýza potřeb
Vytvoření projektové kanceláře (dále jen „PK“), nastavení procesního a organizačního rámce jejího fungování
Vytvoření / adaptace metodiky projektového prostředí respektující potřeby MF a v souladu s dobrou praxí ve veřejné správě a její implementace
Zajištění zdrojů a nástrojů potřebných pro fungování PK
Realizace školení a testování provozu projektové kanceláře (na reálných projektech či zpracování analýz pro odborné útvary / rozvojové aktivity)

 

Termín realizace / harmonogram

1. 7. 2014 – 31. 12. 2015
Projekt ukončen v termínu.

Náklady a příjmy

Realizační náklady projektu Příjmy projektu (podpora)
Plán 8 151 867 Kč 6 929 087 Kč
Skutečnost 3 592 764,09 Kč 2 478 909,33 Kč

 

Úspora nákladů projektu:

 • 4 559 102,91 Kč
 • 56% z původně plánovaných nákladů

Podíl SR (náklady MF):

 • 1 119 094,12 Kč
 • 31% ze skutečných nákladů projektu

Přínosy

Projekt splnil všechny očekávané přínosy, přínosy budou kontrolovány a ověřeny v době udržitelnosti projektu.

Udržitelnost / provoz (2016 - 2021)

Odpovědnost: samostatné oddělení 9005 Projektová kancelář

Využitelnost:

 • projektová kancelář jako expertní útvar pro metodickou a konzultační činnost řízení projektů s cílem efektivního čerpání fondů EU a řízení projektů
 • směrnice č. 5/2015 a metodická pravidla Řízení projektů realizovaných MF
 • šablony projektové dokumentace, procesní mapy řízení projektů
 • školicí materiály, vzdělávací plány

V rámci ukončení projektu byl nastaven Plán kontroly přínosů projektu, jež určuje odpovědnosti za udržitelnost výstupů, hodnocení přínosů a termíny hodnocení. Odpovědným útvarem na Ministerstvu financí za udržitelnost výstupů a hodnocení přínosů je samostatné oddělení Projektová kancelář.

Indikátory

Všechny indikátory projektu byly splněny do 31. 12. 2015 přesně podle Dodatku č. 2 k Podmínkám použití prostředků pro realizaci projektu.

Indikátor Popis Výchozí hodnota Cílová hodnota Skutečnost 31. 12. 15 Popis
07.41.00 Počet podpořených osob celkem 0 4 4 5 zaměstnanců SO 9005 Projektová kancelář
07.45.00 Počet podpořených organizací celkem 0 1 1 Podpořená organizace – Ministerstvo financí ČR
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem 0 6 6 2 osoby – certifikát PRINCE2® Practitioner
5 osob – certifikát Řízení projektů na MF
2 osoby – certifikát Lektor ve veřejné správě I. a II.
Jedná se o zaměstnance SO 9005 Projektová kancelář.
07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 6 6 Statut projektové kanceláře, včetně popisu pracovních pozic a vzdělávacích plánů
Vnitřní řídící dokumentace projektové kanceláře (PK)
Metodika projektového řízení a soubor souvisejících dokumentů
Vzdělávací kurz pro pracovníky PK a související školící/studijní materiály
Vzdělávací kurz pro školení školitelů a související školící/studijní materiály
Podpůrný SW nástroj projektového řízení

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz

Logo Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Doporučované

Nejčtenější