CZ EN

odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol BIS, MF, MV, NBÚ, NÚKIB, GIBS, MO, SSHR, SÚJB, ÚOHS, ČTÚ, ERÚ, MD, MMR, MPO, ČBÚ, ÚPDI, MZe, ÚPV a MŽP za financování jejich rozpočtů a se SFDI, SFPI, SFŽP a SZIF za financování jejich rozpočtů.

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol BIS, MF, MV, NBÚ, NÚKIB, GIBS, MO, SSHR, SÚJB, ÚOHS, ČTÚ, ERÚ, MD, MMR, MPO, ČBÚ, ÚPDI, MZe, ÚPV a MŽP za financování jejich rozpočtů a se SFDI, SFPI, SFŽP a SZIF za financování jejich rozpočtů. 
Podílí se na vypracování střednědobých výhledů kapitol a SF, připravuje návrhy jejich rozpočtů, rozepisuje výdajové rámce a příslušné rozpočtové limity. Hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a kontroluje návrhy závěrečných účtů kapitol a hodnotících zpráv SF, podílí se na zpracování souhrnného státního závěrečného účtu a provádí kontrolu předložených podkladů k finančnímu vypořádání vztahů kapitol se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku financovaných kapitol. Průběžně sleduje a vyhodnocuje plnění příjmů a čerpání výdajů, provádí rozbory, případně stanovuje návrhy na opatření v rámci rozpočtů kapitol ve své působnosti, zpracovává informace o rozpočtech kapitol a SF, sleduje stav a vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů. Posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a jejich ukazatele, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování akcí s individuálně posuzovanými výdaji a dotacemi včetně projektů spolufinancovaných z prostředků EU a FM, spolupracuje se správci financovaných kapitol při aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování a poskytuje metodickou podporu. Prostřednictvím programového financování dohlíží na významná investiční opatření v rámci financovaných kapitol. Zpracovává stanoviska ministerstva k veřejným zakázkám podle platných právních předpisů ve vybraných případech, kdy veřejným zadavatelem je subjekt v působnosti odboru. Podílí se na agendách financování společných programů EU (i ostatních finančních mechanismů) a národních programů za financované kapitoly. Řeší operativně problémové okruhy financování v oblasti financovaných kapitol a SF, včetně specifických oblastí SR, zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty. Vypracovává nebo se podílí na tvorbě strategií, koncepcí, legislativy a metodik z oblastí působnosti financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty a zabezpečení realizace finanční politiky.  Vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti. Vykonává působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 32 a 36 a § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na realizaci základního nastavení IISSP, jejím rozvoji, analýze i realizaci změnových požadavků. Řeší problematiku uvolňování finančních prostředků z účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému (IZS) a řešení krizových situací a jejich předcházení. Odbor poskytuje součinnost odboru Centrální harmonizační jednotka v oblasti přípravy analýz revizí výdajů z pohledu hodnoty za peníze, transparence a strategie veřejných institucí, včetně návrhů věcných řešení a odborné podpory při jejich realizaci z hlediska jejich odborné způsobilosti.

oddělení 1901 - Financování bezpečnosti

vedoucí oddělení: Ing. Jiří Najman
telefon: (+420) 25704 2313
email: Jiri.Najman@mfcr.cz

oddělení 1902 - Financování obrany

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Bc. Milan Kerber, MBA
telefon: (+420) 25704 2450
email: Milan.Kerber@mfcr.cz

oddělení 1903 - Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje

vedoucí oddělení: Ing. Luděk Janoušek
telefon: (+420) 25704 2817
email: Ludek.Janousek@mfcr.cz

oddělení 1904 - Financování zemědělství a životního prostředí

vedoucí oddělení: Ing. Miroslava Hřebcová
telefon: (+420) 25704 2813
email: Miroslava.Hrebcova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář