CZ EN

oddělení 7302 - Regulace hazardu

Zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    spolupracuje s odborem Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy resp. odborem Sektorové politiky na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů zejména z hlediska regulace hazardních her a daně z hazardních her,
c)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daně z hazardních her,
d)    zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her,
e)    na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti hazardních her,
f)    na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her, koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Legislativa a sporné agendy, resp. odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti hazardních her, resp. daně z hazardních her,
g)    spolupracuje a účastní se s odborem Legislativa a sporné agendy resp. odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti hazardních her, resp. daně z hazardních her ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
h)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti hazardních her a daně z hazardních her s právem EU,
i)    zajišťuje notifikační proces v oblasti hazardních her a daně z hazardních her a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
j)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti hazardních her (GREF aj.) a daně z hazardních her,
k)    posuzuje návrhy a projekty nových druhů hazardních her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o základním povolení a stanovení podmínek pro jejich provozování,
l)    vytváří základní koncepci a metodiku systému státního dozoru nad hazardními hrami, včetně vytváření metodiky pro pověřené osoby na úseku osvědčování technických parametrů pro provoz hazardních her a vytváření metodiky pro obce a kraje ve věci ohlášení hazardní hry a vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru,
m)    spolupracuje s ostatními útvary zejména s odborem Legislativa a sporné agendy a odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti hazardních her a daně z hazardních her,
n)    dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti daně z hazardních her,
o)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury, provádí analýzy a spolupracuje s jinými orgány, institucemi i mezinárodními (GREF aj.) a odbornou veřejností či subjekty v oblasti hazardních her včetně oblastí souvisejících,
p)    provádí analytickou a rozborovou činnost, zpracovává ekonomické přehledy provozování hazardních her,
q)    vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení,
r)    vykonává dozor nad plněním povinností pověřených osob v oblasti technických náležitostí hazardních her, 
s)    vede kontrolní řízení dle zákona č. 255/2012 Sb.,
t)    vykonává odborný dohled nad nastavenými kontrolními mechanismy a postupy uplatňovanými orgány celní správy při výkonu státního dozoru,
u)    vypracovává pro odbor Legislativa a sporné agendy podklady pro trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva týkající se neoprávněného provozování hazardních her podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb.,
v)    komunikuje s Policií ČR, celní správou a dalšími zainteresovanými státními složkami ve věci postihu nelegálního provozování hazardních her,
w)    navrhuje systémová opatření ke zvýšení racionalizace a efektivity kontrolních postupů při zajišťování výkonu státního dozoru nad hazardními hrami orgány celní správy,
x)    spravuje informační systém pro provozování hazardních her,
y)    vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.