CZ EN

oddělení 5506 - Certifikace a akreditace

Je garantem zpracování průběžných žádostí o platbu a jejich předkládání EK v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU.

a)    je garantem zpracování průběžných žádostí o platbu a jejich předkládání EK v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU, resp. garantem certifikace výdajů v rámci programů spolufinancovaných z ESIF, dále je garantem ve věci zpracování účtů za každý účetní rok a jejich předkládání EK, včetně potvrzování jejich úplnosti, přesnosti a věrohodnosti,
b)    koordinuje a metodicky řídí postupy pro zpracování průběžných žádostí o platbu a jejich předkládání EK v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU, resp. pro certifikaci výdajů ESIF, a postupy pro zpracování účtů za každý účetní rok a jejich předkládání EK,
c)    tvoří koncepci zpracování průběžných žádostí o platbu a jejich předkládání EK, resp. certifikace výdajů, zpracovává a aktualizuje metodické pokyny pro zpracování průběžných žádostí o platbu a jejich předkládání EK v rámci fondů EU, resp. pro provádění certifikace výdajů ESIF, a uzavírání účtů,
d)    ověřuje správnost, oprávněnost a reálnost výdajů uvedených ve výkazech výdajů pro ESIF,
e)    provádí finanční opravy v případě identifikace nezpůsobilých výdajů, resp. nesrovnalostí u jednotlivých operací či ve fungování systému řízení a kontroly a také finanční opravy s cílem snížení zjištěné chybovosti u programů na hranici významnosti,
f)    průběžně ověřuje soulad činností a postupů subjektů zapojených do implementace fondů EU/ESIF s právními předpisy ČR a EU v oblasti, pro kterou je garantem, včetně zapracování postupů souvisejících se zpracováním a předkládáním průběžných žádostí o platbu a účtů za každý účetní rok na úrovni pracovních postupů užívaných subjekty zapojenými do implementace fondů EU/ESIF,
g)    provádí kontroly u subjektů zapojených do implementace ESIF v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
h)    monitoruje řešení nahlášených nesrovnalostí a je gestorem v oblasti vnitřního hlášení nesrovnalostí,
i)    vede a vykazuje EK záznamy o částkách, které jsou vyjmuty z výkazů výdajů, o částkách, které jsou vymoženy a jsou odečteny od částek předložených ve výkazech výdajů, o částkách, které zatím nejsou vymoženy, ale o jejichž vrácení je pravomocně rozhodnuto a o částkách, které se považují za nevymahatelné,
j)    podílí se na auditech prováděných AO, EÚD, EK a externími auditorskými firmami a při šetření OLAF v oblasti, pro kterou je garantem,
k)    spolupracuje s orgány EK, s ostatními členskými zeměmi EU a s orgány a institucemi zapojenými do implementace fondů EU/ESIF a SZP v oblasti, pro kterou je garantem,
l)    zajišťuje výkon funkce kompetentního/příslušného orgánu v rámci SZP, navrhuje koncepci činnosti kompetentního/příslušného orgánu, v jejímž rámci navrhuje a zpracovává pro tuto oblast interní metodické postupy,
m)    tvoří koncepci a metodicky řídí proces akreditace platební agentury zřízené pro účely implementace opatření v rámci SZP,
n)    zajišťuje monitoring, vyhodnocování a podávání zpráv o plnění akreditačních kritérií platební agenturou v rámci SZP,
o)    informuje EK o opatřeních přijatých v souvislosti s akreditací a certifikací a o navrhovaných změnách v administrativních postupech v rámci SZP,
p)    rozhoduje o akreditaci platební agentury zřízené pro účely implementace opatření v rámci SZP na základě předakreditačního šetření a provádí průběžný monitoring plnění podmínek akreditace,
q)    rozhoduje o výběru a zajišťuje spolupráci s certifikačním subjektem určeným k provádění certifikace účtů platební agentury,
r)    zajišťuje zpracování finanční části Dohody o partnerství. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.