CZ EN

oddělení 5304 - Evropské a mezinárodní právo

Zajišťuje jednotné koncepční řešení otázek vyplývajících z harmonizace právních předpisů v působnosti ministerstva s právem EU, dohlíží na náležitou aplikaci zásad primárního práva EU.

a)    zajišťuje jednotné koncepční řešení otázek vyplývajících z harmonizace právních předpisů v působnosti ministerstva s právem EU, dohlíží na náležitou aplikaci zásad primárního práva EU,
b)    sleduje, analyzuje a vyhodnocuje reformu práva EU a zpracovává návrhy textů základních smluvních dokumentů EU z hlediska působnosti resortu ministerstva,
c)    sleduje judikaturu Soudního dvora EU s ohledem na působnost ministerstva, provádí analýzu relevantní judikatury a na jejím základě navrhuje koncepční opatření za účelem řádného převzetí acquis,
d)    zodpovídá za náležitou ochranu zájmů ČR v rámci působnosti ministerstva vůči EK a SDEU, zejména koordinuje a koncepčně zastřešuje vypracování podkladů k řízením zahájeným před SDEU dotýkajícím se působnosti ministerstva,
e)    řídí metodicky a koordinuje, na základě poznatků z účasti v Pracovní skupině MPO pro odstraňování překážek v oblasti volného pohybu zboží a služeb a svobody usazování v neharmonizované sféře, činnost příslušných útvarů ministerstva při tvorbě právních předpisů,
f)    zajišťuje fungování systému SOLVIT v resortu ministerstva a spolupráci se SOLVIT Centrem pro ČR,
g)    zabezpečuje komunikaci s ÚOHS v oblasti schválených veřejných podpor, předkládá ÚOHS v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb. souhrnný přehled veřejných podpor poskytnutých ministerstvem, a poskytuje v této oblasti právní poradenství,
h)    zabezpečuje a koordinuje plnění povinností v souvislosti se zajištěním informovanosti Parlamentu o návrzích aktů EU,
i)    koordinuje systémově v rámci ministerstva administrativně-technické činnosti spojené s harmonizací právních předpisů (zejména poskytování údajů pro databáze Úřadu vlády ČR a přijímání gescí), a prostřednictvím zpracovávání souhrnné zprávy o slučitelnosti právních předpisů za resort ministerstva zabezpečuje kontrolu činnosti v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU,
j)    zabezpečuje vztahy vyplývající pro ministerstvo z členství v Radě Evropy a jejích institucích; řeší zejména otázky spojené s aplikací evropského smluvního systému Rady Evropy; zajišťuje spolupráci s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; zastřešuje koncepčně a koordinuje zpracování vyjádření ministerstva ke stížnostem proti ČR před Evropským soudem pro lidská práva,
k)    podílí se na přípravě právních dokumentů, které jsou uzavírány se zahraničními subjekty, včetně dokumentů uzavíraných v rámci mezinárodních organizací a institucí, s výjimkou daňové problematiky a oblasti přijmu pomoci z rozpočtu EU,
l)    poskytuje právní pomoc v mezinárodněprávní oblasti útvarům ministerstva.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář