CZ EN

samostatné oddělení 9002 – Bezpečnost a krizové řízení

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva a jeho resortních organizací.

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva a jeho resortních organizací. Zajišťuje a plní úkoly v oblasti OUI podle zákona č. 412/2005 Sb., tzn. v oblasti administrativní, personální a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Zastupuje ministerstvo v pracovních orgánech BRS - Výboru pro civilní nouzové plánování, Výboru pro vnitřní bezpečnost a v jejich meziresortních odborných pracovních skupinách. Zajišťuje účast a obsah činnosti zástupců ministerstva včetně celkové působnosti ministerstva v ÚKŠ a dalších orgánech bezpečnosti a krizového řízení ČR. Zabezpečuje přípravu a závěrečnou kompletaci materiálů pro schůzi BRS. Zřizuje Operační středisko KŠ MF, jako pracoviště krizového řízení k zajištění připravenosti ministerstva na řešení krizových situací. Provádí v oblasti krizového řízení kontrolní činnost v rámci resortu. Zabezpečuje po organizační stránce náhradní (záložní) pracoviště KŠ MF a náhradní pracoviště vedení ministerstva. Zajišťuje činnost Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací, stanovených Krizovým plánem ministerstva, schváleným ministrem financí. Podílí se na zpracování a realizaci Plánu obrany ČR v působnosti resortu ministerstva. Zabezpečuje činnosti spojené s problematikou objektů důležitých pro obranu státu, objektů možného napadení, subjektů a prvků evropské a národní kritické infrastruktury v působnosti resortu ministerstva a koordinuje v těchto oblastech činnost resortních organizací. Plní úkoly a koordinuje zabezpečení účasti ministerstva a resortních organizací při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení a mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení EU a NATO. Spolupracuje se SSHR v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Metodicky usměrňuje, koordinuje a řídí činnosti spojené s OUI na ministerstvu a v jeho resortních organizacích. Je správcem utajovaných informačních a komunikačních technologií a plní roli lokálního správce vládního utajovaného spojení v rozsahu uvedeném v odstavci 3. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje provádění opatření fyzické (objektové) bezpečnosti na ministerstvu a v resortních organizacích. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje aplikaci Bezpečnostní politiky ministerstva. Odpovídá za činnosti spojené s vedením agendy střetu zájmů na ministerstvu podle zákona č. 159/2006 Sb. Vytváří kontaktní bod pro hodnocení dezinformačních kampaní a jiných projevů cizí moci.

a)    zajišťuje plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; zabezpečuje úkoly krizového řízení při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva a jeho resortních organizací,
b)    zabezpečuje činnost Operačního střediska KŠ MF jako pracoviště krizového řízení k zajištění připravenosti ministerstva na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb., včetně financování zajištění a obnovy nezbytného technického vybavení v rámci příslušné položky rozpočtu ministerstva, 
c)    zajišťuje po organizační a  administrativní stránce činnost KŠ MF; vede a aktualizuje jmenný seznam jeho členů a alternátů,
d)    zabezpečuje v prostoru dislokace odboru zřízení, chod a funkčnost hlavního pracoviště KŠ MF a pracoviště Operačního střediska KŠ MF, 
e)    zajišťuje po organizační stránce činnost záložního pracoviště KŠ MF, záložního pracoviště vedení ministerstva a zvláštních skupin zaměstnanců ministerstva a resortních organizací; zabezpečuje aktivaci, zaujetí, dočasné užívání a  deaktivaci těchto pracovišť,
f)    zabezpečuje v součinnosti s příslušnými útvary ministerstva  a resortními organizacemi vedení seznamu „Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací“, včetně projednávání počtu systemizovaných míst jejich zaměstnanců; provádí ve spolupráci s odborem Personální rozlišení systemizovaných míst do těchto zvláštních skupin určených zaměstnanců, 
g)    zpracovává a realizuje dokumentaci Krizového plánu MF, Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury MF, Dílčího plánu obrany MF, Pandemického plánu MF, povodňových plánů MF, Typového plánu MF a ČNB a další související dokumentaci krizového řízení ministerstva, 
h)    podílí se na zpracování a realizaci Plánu obrany ČR; zpracovává opatření při vzniku vojenských a nevojenských krizových situací na území ČR, zabezpečuje činnosti spojené  problematikou fungováním objektů důležitých pro obranu státu a objektů možného napadení v resortu ministerstva a koordinuje v této oblasti činnost resortních organizací, 
i)    zajišťuje činnosti spojené s  problematikou evropské a národní kritické infrastruktury v působnosti resortu ministerstva;  koordinuje v této oblasti činnost resortních organizací; vykonává za ministerstvo kontrolu plánů krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a kontrolu ochrany prvků kritické infrastruktury v resortu ministerstva podle zákona č. 240/2000 Sb., ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
j)    plní úkoly a koordinuje zabezpečení účasti ministerstva a resortních organizací při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení a mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení EU a NATO na území ČR, 
k)    zajišťuje po organizační a administrativní stránce jmenování a činnost zástupců ministerstva v národních orgánech krizového řízení; zabezpečuje účast a obsah činnosti zástupců ministerstva v meziresortních odborných pracovních skupinách či obdobných odborných orgánech krizového řízení ČR,
l)    zajišťuje organizačně a po administrativní stránce stálou pohotovost k dosažitelnosti zástupce ministerstva v ÚKŠ a stálou pohotovost k dosažitelnosti vybraných členů KŠ MF; realizuje stálou pohotovost k aktivaci Operačního střediska KŠ MF a jeho pracoviště; zabezpečuje aktivaci a svolání KŠ MF; provádí kontroly dosažitelnost členů KŠ MF a určených zaměstnanců Operačního střediska KŠ MF,
m)    spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady v oblasti krizového řízení, IZS, ochrany obyvatelstva a hospodářských opatření pro krizové stavy,
n)    metodicky řídí a koordinuje bezpečnostní politiku ministerstva a resortních organizací, kontroluje její aplikaci a zabezpečuje realizaci bezpečnostních a režimových opatření stanovených vnitřními předpisy a ukládá pokyny k odstranění zjištěných nedostatků,
o)    zajišťuje v rámci OUI činnosti v oblasti administrativní, personální, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů podle zák. č. 412/2005 Sb., a provádí jejich kontrolu na ministerstvu a v resortních organizacích,
p)    posuzuje navrhované koncepce a programy zabezpečení OUI zaváděné v ČR v návaznosti na systémy užívané v členských zemích NATO, EU a státech, s nimiž má ČR uzavřeny dohody o vzájemné ochraně utajovaných informací; plní úkoly v oblasti OUI vyplývající z mezinárodních smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací; spolupracuje s NBÚ v oblasti kontroly, vyřizování stížností a rozhodovacího procesu pro ukládání pokut a opatření k nápravě nedostatků, 
q)    na ministerstvu vede registr a archiv utajovaných informací a dohlíží na centrální evidenci utajovaných informací, dále zajišťuje jejich evidenci, skartaci a archivaci; současně zajišťuje veškerou evidenci administrativních pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb.,
r)    podílí se na zajišťování úkolů krizového řízení při mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost resortu ministerstva; v rámci zajištění objektové bezpečnosti a v oblasti řešení mimořádných situací v problematice OUI na ministerstvu realizuje opatření spojená s vyhlašováním jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů, vyplývajících z usnesení BRS č. 260/2002, ze dne 22. 1. 2002,
s)    plní úkoly za oblast objektové bezpečnosti a OUI v návaznosti na zajištění činnosti KŠ MF, 
t)    vede v oblasti personální bezpečnosti veškerou agendu o fyzických osobách, které mají přístup k utajovaným informacím na ministerstvu; zajišťuje a provádí proškolení těchto osob v oblasti OUI podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. b) zák. č. 412/2005 Sb. a kontroluje, zda tyto osoby splňují podmínky stanovené platnými právními předpisy; zpracovává a vydává přehledy systemizovaných míst, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi; spolupracuje při výkonu těchto činností s ostatními útvary ministerstva a dále zpracovává „personální projekt“ za resort ministerstva ve smyslu § 72 zákona č. 412/2005 Sb.,
u)    připravuje pro bezpečnostního ředitele podklady pro vydání Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle zákona č. 412/2005 Sb., spolupracuje s NBÚ, BIS, Policií ČR a s dalšími orgány státu v  oblasti personální bezpečnosti při zajištění vydání osvědčení fyzické osoby stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné podle zák. č. 412/2005 Sb.,
v)    kontroluje platnost vydaných osvědčení, provádí poučení k vydaným osvědčením a zpracovává Záznamy o zániku platnosti Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydává souhlas ke zvláštnímu přístupu k utajované informaci a připravuje podklady k žádosti pro vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc,
w)    zpracovává za resort ministerstva seznamy utajovaných informací podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., a navrhuje změny těchto seznamů za resort ministerstva,
x)    aplikuje zásady opatření fyzické bezpečnosti podle zák. č. 412/2005 Sb., a zpracovává projekt fyzické bezpečnosti ministerstva ve smyslu § 32 tohoto zákona,
y)    zajišťuje OUI v oblasti bezpečnostních a informačních technologií a zajišťuje provoz informačních a komunikačních systémů určených pro nakládání s utajovanými informacemi podle zák. č. 412/2005 Sb., a dalších právních předpisů, včetně vykonávání role lokální bezpečnostní správy a správy vládního utajovaného spojení lokálního pracoviště vládního utajovaného spojení,
z)    provádí analytickou činnost v rámci vnější a vnitřní bezpečnosti a aplikuje zásady bezpečnostních opatření přijímaných vládou ČR, případně jejími představiteli, v resortu ministerstva, s dopadem na výkon činnosti bezpečnostního sboru resortu ministerstva v uvedených oblastech, zajišťuje a provádí metodické činnosti objektové bezpečnosti (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové systémy, elektronická kontrola vstupu a mechanické zábranné systémy) v resortních organizacích; zabezpečuje v rámci ministerstva budování, používání, řízení provozu a integraci těchto systémů do jednotného bezpečnostního systému,
aa)    zajišťuje fyzickou ostrahu v návaznosti na bezpečnostní standardy a objektovou bezpečnost ministerstva; provádí opatření v rámci ostrahy, ochrany objektů a majetku ministerstva; zajišťuje recepční činnost v objektech ministerstva,
bb)    zajišťuje bezpečnostní a režimová opatření ve spolupráci s odborem Vnější vztahy a komunikace a odborem Kabinet ministra při konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv a zahraničních delegací, případně jiných mimořádných akcích (konference atd.),
cc)    zajištuje koordinaci a spolupráci s bezpečnostními sbory a zpravodajskými službami při zajišťování bezpečnosti ministerstva,
dd)    metodicky řídí a koordinuje činnosti spojené s vedením agendy střetu zájmů v rámci resortu ministerstva podle zák. č. 159/2006 Sb., vykonává funkci evidenčního orgánu ve smyslu tohoto zákona pro ministerstvo a jeho resortní organizace,
ee)    spolupracuje se samostatným oddělením Strategické a projektové řízení v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., ve vazbě na realizaci bezpečnostních opatření fyzické bezpečnosti, včetně spolupráce na vytvoření požadované dokumentace v této oblasti,
ff)    metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje činnosti spojení s agendou hybridních hrozeb v rámci resortu ministerstva, včetně spolupráce s Ministerstvem vnitra z pohledu vnitřní bezpečnosti státu, 
gg)     metodicky řídí a koordinuje bezpečnostní opatření spojené se zvýšením odolnosti resortu ministerstva ve vazbě na působení „cizí moci“, včetně zajištění spolupráce s Ministerstvem vnitra a zpravodajskými službami v této oblasti,
hh)    zpracovává v součinnosti s ostatními útvary materiály do BRS, které následně předává samostatnému oddělení Vládní a parlamentní agenda; zajišťuje ve spolupráci s příslušnými útvary přípravu materiálů nebo zpracování stanovisek pro potřeby ministra, které se předkládají do BRS elektronickou cestou (IS eBRS).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář