CZ EN

samostatné oddělení 9001 - Vládní a parlamentní agenda

Vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra, zajišťuje komplexně organizační výkon ústavních pravomocí ministra a koordinuje spolupráci s ostatními útvary a OSS.

Vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra, zajišťuje komplexně organizační výkon ústavních pravomocí ministra a koordinuje spolupráci s ostatními útvary a OSS. Koordinuje a zabezpečuje výkon spisové služby pro ministra. Zajišťuje styk ministerstva s Parlamentem ČR, Úřadem vlády ČR, Kanceláří prezidenta republiky a s dalšími orgány a institucemi. Kontroluje po formální stránce připravené podklady pro jednání vlády, Parlamentu ČR, poradu vedení ministerstva a další jednání. Zajišťuje po administrativní a organizační stránce plnění úkolů ministra jako člena vlády ve spolupráci s odborem Kabinet ministra. Organizuje a po administrativní stránce zabezpečuje činnost porady vedení ministerstva jako stálého poradního orgánu ministra.

a)    zadává podle pokynů ministra zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
b)    koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro ministra na jednání schůzí vlády, porady ministrů, Rady hospodářské a sociální dohody, Parlamentu ČR a dalších orgánů, jichž je ministr členem, nebo se zúčastňuje jejich jednání,
c)    koordinuje přípravu podkladů útvarů ministerstva, z nichž sestavuje návrh plánu hlavních úkolů ministerstva v rámci Plánu nelegislativních úkolů vlády, a předkládá je podle rozhodnutí ministra k projednání na poradu vedení ministerstva,
d)    eviduje usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR a jejich výborů; provádí rozpis úkolů vyplývajících pro ministerstvo z těchto usnesení a kontroluje jejich plnění především z časového hlediska; zasílá informace o plnění orgánům Parlamentu ČR,
e)    eviduje interpelace poslanců Parlamentu ČR na ministra a koordinuje jejich vyřizování; zabezpečuje styk s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR,
f)    organizačně zabezpečuje realizaci programu ministra v prostorách Parlamentu ČR, koordinuje účast příslušných zodpovědných zaměstnanců a státních zaměstnanců ministerstva na jednáních Parlamentu ČR a jeho orgánů, ve spolupráci s odborem Kabinet ministra sjednává akce, návštěvy a pracovní jednání dle pokynů ministra, v případě potřeby se jich také účastní,
g)    koordinuje účast zástupců ministerstva na jednáních LRV a v pracovních komisích LRV,
h)    zajišťuje komplexně evidenci, rozpis a kontrolu plnění úkolů z usnesení vlády a z vládních úkolových listů, zpracovává měsíční informaci o plnění hlavních úkolů ministerstva uložených vládou,
i)    provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných ministrem,
j)    zabezpečuje pracovní styk s Úřadem vlády ČR,
k)    zajišťuje registraci a odhlašování zaměstnanců ministerstva v IS EKLEP,
l)    zajišťuje prostřednictvím IS EKLEP vyhledávání dokumentů určených pro mezirezortní připomínkové řízení a jednání schůze vlády, eviduje je v systému EPD, určuje způsob vyřízení, odpovědného gestora a termín vyřízení, kontroluje plnění stanovených termínů a formální stránku vyřizujícího materiálu,
m)    zajišťuje prostřednictvím IS EKLEP vkládání a autorizaci materiálů a připomínek ministerstva uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení a příjem, evidenci a distribuci připomínek ostatních resortů k materiálům ministerstva,
n)    zajišťuje vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a připomínek ministerstva k materiálům ostatních resortů prostřednictvím IS eBRS,
o)    zajišťuje evidenci příchozí pošty adresované ministrovi pro potřeby samostatného oddělení, určuje způsob vyřízení, gestora odpovědného za vyřízení a termín plnění, kontroluje plnění stanovených termínů, 
p)    zajišťuje předkládání spisů k podpisu ministrovi, provádí u nich kontrolu dodržování formálních náležitostí a podle potřeby se k nim vyjadřuje; vypravuje odchozí poštu odesílanou jménem ministra,
q)    zabezpečuje po organizační a administrativní stránce činnost porady vedení ministerstva; kontroluje formální náležitosti předkládaných materiálů,
r)    vyhotovuje zápis z jednání porady vedení; eviduje a kontroluje plnění přijatých závěrů, 
s)    připravuje podklady a vyjádření ve věci vyřizování žádostí o udělení výjimek u materiálů předkládaných na poradu vedení a materiálů zasílaných do vnitřního připomínkového řízení v rámci ministerstva. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.