CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2021

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje Ministerstvo financí výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle InfZ.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1 
Počet podaných písemných žádostí* 338
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 36
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 13
Počet podaných rozkladů 6

* Případné ústní žádosti o poskytnutí informace se podle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Nejčastějšími důvody pro odmítnutí žádosti nebo její části v roce 2021 byla skutečnost, že po Ministerstvu financí bylo požadováno poskytnutí názoru ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ a nebo neexistující informace. Častým důvodem byla rovněž skutečnost, že žadatel svou žádost neupřesnil ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ.

B. Soudní řízení

V roce 2021 Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministryně financí ze dne 20. února 2018, č. j. MF-149/2018/10-8, a vrátil věc Ministerstvu financí k dalšímu řízení. Dále byla Ministerstvu financí uložena povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2021, č. j. 6 A 52/2018- 77, je zveřejněn na této adrese:

http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/6_A_52_2018_77_20210622081637_prevedeno.pdf

Proti tomuto rozsudku podalo Ministerstvo financí kasační stížnost.

V roce 2021 Městský soud v Praze dále rozhodoval o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, která byla podána v roce 2018. Městský soud v Praze této žalobě částečně vyhověl a zároveň uložil Ministerstvu financí povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 14 342 Kč. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. června 2021, č. j. 6 A 45/2018-45, je zveřejněn na této adrese:

http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/6A_45_2018_28_20211006105708_prevedeno.pdf

Náklady ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) InfZ jsou výše uvedené náhrady nákladů řízení, které Ministerstvo financí uhradilo žalobcům, resp. jejich právním zástupcům.

C. Poskytnuté výhradní licence

V roce 2021 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ.

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

V roce 2021 byly podány celkem 4 stížností na postup Ministerstva financí při vyřizování žádosti o informace.

V 1 případě bylo stížnosti vyhověno (stížnost se vztahovala k části žádosti):

  • Ve stížnosti bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí (příslušné části) žádosti. Stížnosti bylo nadřízeným orgánem vyhověno – Ministerstvu financí bylo přikázáno žádost v příslušné části vyřídit. Následně bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Ve 3 případech nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná:

  • v prvním případě byla důvodem podání stížnosti nespokojenost s částí poskytnutých informací, se lhůtou pro vyřízení žádosti a s procesem vyřízení žádosti;
  • ve druhém případě bylo namítáno, že nebyly poskytnuty všechny požadované dokumenty, aniž by bylo specifikováno které; zároveň byla část podání vyhodnocena a vyřizována jako nová žádost;
  • ve třetím případě stížnost směřovala proti skutečnosti, že Ministerstvo financí předalo s ohledem na požadovanou informaci část žádosti k přímému vyřízení Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo financí za poskytnutí informace požaduje úhradu pouze v odůvodněných případech. V roce 2021 byla požadována úhrada ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ celkem v 8 případech (z toho byla v 1 případě úhrada požadována pouze ve vztahu k části žádosti). V 1 případě byly požadovány hmotné náklady spojené s vyřízením žádosti. Ve všech ostatních případech byla důvodem pro zpoplatnění vyřízení žádosti (či její části) skutečnost, že vyhledání a následné zpracování požadovaných informací představuje mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ; ve 3 případech byly zároveň požadovány i hmotné náklady spojené s vyřízením žádosti.

V 1 případě byla požadovaná částka uhrazena a Ministerstvo financí proto požadovanou informaci poskytlo. V 6 případech požadovaná částka uhrazena nebyla, a proto Ministerstvo financí postupovalo v souladu s § 17 odst. 5 InfZ a žádost (příp. její část) odložilo. Ve zbývajícím případě ke dni 31. prosince 2021 neuplynula lhůta pro úhradu nákladů stanovená v § 17 odst. 5 InfZ.

F. Základní přehled podání za období 2011 až 2021

Tabulka č. 2
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet žádostí 303 470 307 391 376 371 410 346 337 301 338
Počet vydaných rozhodnutí 30 45 22 60 55 87 116 119 81 86 49
Počet podaných rozkladů 27 12 10 9 21 12 4 23 7 14 6

 


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.