CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-70167/2014-21/1320 IK

Dotaz:

Prosím o informace o hospodaření ministerstva financí a to konkrétně pouze o hospodaření ústředního orgánu ministerstva financí v letech 2008-2013.
K bodu níže 1-5 zasílám v příloze tabulku pro srozumitelnost, co potřebuji, dle vzoru od MZP.
Ve výkazu rozbor zaměstnanosti, který lze získat na webu, není bohužel rozdělena částka na platy a OPPP.
K ostatním 6 bodům by mě stačilo zaslat bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu s níže uvedenými položkami, ale jen pro ústřední orgán MF (příloha vzor od MZP pro rok 2013). Jednotlivá vysvětlení k položkám zatím nepožaduji, zeptala bych se později konkrétně. Potřebovala bych ještě ujištění, že informace ve vašich závěrečných účtech zveřejněných na webu (v tabulkách k běžným a kapitálovým výdajům) se v odstavcích s názvem MF vztahují jen k ústřednímu orgánu. Děkuji.

 • Schválený počet zaměstnanců dle rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF
 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF
 • Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní platby za provedenou práci dle schváleného rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF
 • Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní platby za provedenou práci dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF
 • Průměrný měsíční plat zaměstnance pro rok 2008-2013 pro ÚO MF
 • Kapitálové výdaje – hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 6111 programové vybavení, 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (u této položky stručně, co především konkrétně obsahuje), 6121 budovy, haly, stavby (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 6122 stroje, přístroje a zařízené (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 6123 dopravní prostředky (pokud toto bylo pořízeno, k jakému konkrétnímu účelu), 6125 výpočetní technika
 • Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5131 potraviny (pokud toto bylo pořízeno, k jakému konkrétnímu účelu), 5132 ochranné pracovní pomůcky, 5133 Léky a zdravotnický materiál, 5134 prádlo, oděv, obuv (jaké profese ze zaměstnanců ÚO MF toto používají), 5136 knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud
  toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 5139 nákup materiálu jinde nezařazený (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo)
 • Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5151 a 5157 voda (studená, teplá), 5152 teplo, 5153 plyn, 5154 elektrická energie, 5155 pevná paliva, 5156 pohonné hmoty a maziva, 5159 nákup ostatních paliv a energií (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo)
 • Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5161 služby pošty, 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací, 5163 služby peněžních ústavů, 5164, 5165 nájemné a nájemné za půdu (uvést alespoň podílem, kolik činilo nájemné v oblasti ICT – datová centra, komunikační infrastruktura, a kolik ostatní nájemné smlouvy, a co je především jejich
  předmětem), 5166 konzultační, poradenské a právní služby (co tyto služby především konkrétně zahrnovali, s jakými projekty souviseli především), 5167 služby školení a vzdělávání, 5168 služby zpracovávání dat, 5169 nákup ostatních služeb (co do tohoto seskupení především patří, jak významnou částí např. provoz výpočetní techniky a inf. systémů, překlady, tlumočení, úklid, ostraha, doprava, odvoz odpadu atd.)
 • Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5171 opravy a udržování, 5172 programové vybavení (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 5173 cestovné (tuzemské i zahraničí), 5175 pohoštění (pokud toto bylo pořízeno, k jakým konkrétním účelům především), 5176 účastnické poplatky na konference, 5179 ostatní nákupy jinde
  nezařazené (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo)
 • Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5194 věcné dary (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo, a k jakým účelům byly dary poskytnuty)

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář