CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-73071/2013/10/1200IK

Dotaz:

Jak vyplývá z usnesení vlády ČR č. 535 ze dne 3.7.2013, vzala vláda ČR na vědomí a vyslovila souhlas s navýšením základního kapitálu společnosti Explosia a.s., a to úpisem nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 250 mil. Kč. Současně bylo uloženo Ministerstvu financí, aby v souladu s tímto usnesením provedlo rozpočtové opatření ve výši 250 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „záměr“).

Dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) musí být Evropská komise o záměrech poskytnout veřejnou podporu včas informována. Dle § 4 odst. 2 zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory (dále jen „zák. o veřejné podpoře“), je poskytovatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko koordinačního orgánu, v daném případě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.

Vzhledem k tomu, že z dostupných zdrojů není zřejmé, zda Ministerstvo financí, jako poskytovatel veřejné podpory, splnilo své výše vymezené povinnosti, obracím se tímto ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) na Ministerstvo financí ČR jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ s žádostí o poskytnutí níže vymezených informací:

Zda Ministerstvo financí postupuje při realizaci záměru v souladu s čl. 107 a 108 SFEU a zákona o veřejné podpoře.

  • Kdy, pokud vůbec, byl či bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže požádán o vydání stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 zák. o veřejné podpoře.
  • Pokud již k vyžádání došlo, žádám o zaslání kopie této žádosti.
  • Kdy, pokud vůbec, byla či bude Komise informována o záměru poskytnout veřejnou podporu dle čl. 107 SFEU.
  • Pokud již k informování došlo, žádám o zaslání kopie tohoto sdělení. Požadované informace zašlete prosím v zákonné lhůtě 15 dnů do sídla žadatele. Trvám na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že již byly zveřejněny. Je-li to možné, žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.