CZ EN

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2015

Ministerstvo financí provozuje od roku 2004 protikorupční telefonní linku 257 043 800, elektronickou adresu korupce@mfcr.cz a od roku 2014 také schránku pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání. Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky, e-mailové adresy a schránce je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí a resortních organizací.

Protikorupční linka a e-mailová adresa je zřízena pro oznamování případů na podezření z korupčního jednání na Ministerstvu financí a jeho podřízených organizací, GFŘ, GŘC, ÚZSVM, a Kancelář finančního arbitra, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace dotačních programů Evropské unie. V případě, že se podnět týká jiného subjektu, bude postoupen věcně příslušnému správnímu orgánu.

Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky. Stejně jako v předchozích letech, občané v roce 2015 využívali tyto nástroje k podávání různých oznámení. Všechny přijaté podněty a informace jsou evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci.

Obsah oznámení je členěn do kategorií přijatých informací uvedených v tab. č. 2, mezi které patří např.:

  • daňové úniky,
  • dotace,
  • výběrová řízení,
  • nakládání s prostředky EU,
  • hospodaření měst a obcí, apod.

Předmětem telefonních oznámení byly také dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní. V těchto případech se volajícím doporučuje kontaktovat věcně příslušný správní orgán nebo existující protikorupční linku daného orgánu, případně použít jeho elektronickou adresu.

Do schránky pro příjem podnětů poukazujících na korupční jednání umístěné ve vstupní hale budovy Ministerstva financí a přístupné veřejnosti bez omezení nebyl podán v roce 2015 žádný podnět.

Prošetřovány byly nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, ale také anonymní podání, která obsahují konkrétní údaje o porušování právních předpisů. Závažná podání se neprodleně postupují Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, k prověření. Ostatní anonymní podání se odkládají.

V tabulce č. 1 je uveden přehled přijatých protikorupčních oznámení za posledních pět let. Z přehledu je patrné, že v roce 2015 byl doručen přibližně stejný počet oznámení jako v uplynulých letech.

Tabulka č. 1: Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
Období Počet oznámení z protikorupční linky Počet oznámení z e-mailové adresy Z toho anonymních Počet oznámení celkem
2011 32 34 24 66
2012 9 40 23 49
2013 8 57 43 65
2014 19 42 31 61
2015 28 39 36 67

 

Za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo přijato celkem 67 oznámení, z toho 28 telefonicky a 39 na elektronickou adresu. Z celkového počtu bylo 36 anonymních. Oznamovatelé dávali přednost, stejně jako v předchozích letech, elektronickému způsobu komunikace.

V tabulce č. 2 je uveden přehled přijatých oznámení. Z přehledu vyplývá, že na podezření z korupce v resortu Ministerstva financí bylo přijato jedno oznámení, týkající se finančního úřadu v souvislosti s daňovou kontrolou, které se prošetřením neprokázalo. 3 oznámení vyjadřovala podezření na korupční jednání nesouvisející s činností Ministerstva financí, proto byla zařazena do kategorie ostatní. Volající se dotazovali, jakým způsobem a komu by měli své podezření oznámit. Dvě telefonická oznámení se věcně týkala Magistrátu města Brna a soudního řízení, proto byly oznamovatelům sděleny kontakty na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Policejní prezidium. Jedno podezření na korupční jednání zaslané e-mailem, oznamovatel sám zaslal také Policii ČR.

Nejpočetnější skupina oznámení se týkala daňové problematiky. V roce 2015 bylo doručeno 23 oznámení. Obsahově se jednalo o upozornění na možné daňové úniky a dotazy k elektronické evidenci tržeb. Oznámení z daňové oblasti byla postupována prostřednictvím odboru zabývajícím se správními činnostmi Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a případně následnému prošetření příslušným správcem daně.

V oblasti kategorie dotace bylo přijato 5 oznámení. Obsahem byly pochybnosti o správnosti čerpání a využití dotací. Podněty ke kontrole čerpání dotací byly postoupeny příslušným správním orgánům.

V šetření zůstaly 2 podněty na nesrovnalosti v projektu financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Stejně jako v předchozích letech byly přijaty informace, které směřovaly k nesprávnostem při výběrových řízeních a pochybnostech o veřejných zakázkách. Doručeno bylo 7 oznámení. S činností ÚZSVM souvisely 2 podněty, které se týkaly výběrového řízení na koupi nemovitého majetku. Pochybnosti nebyly po prošetření potvrzeny. V ostatních případech byla podání postoupena věcně příslušným orgánům.

Ve 3 případech se občané zajímali o problematiku hospodaření měst a obcí. Obsahem těchto podnětů se zabýval odbor na Ministerstvu financí, v jehož působnosti je dohled nad hospodařením územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Další početnou skupinou je kategorie ostatní, která zahrnuje 23 podání. Obsahuje dotazy a žádosti s různým zaměřením. Podatelé žádali o poskytnutí různých informací, a to i bez souvislosti s působností Ministerstva financí. V těchto případech byli podatelé odkazováni na věcně a místně příslušné správní orgány.

Např. žádosti o pomoc s exekucí a soudním řízením byly postupovány na Ministerstvo spravedlnosti a Exekutorskou komoru ČR, která vykonává dohled nad činností exekutorů, protože Ministerstvu financí tato problematika nepřísluší.

Dotazy týkající se práce bez povolení byly směřovány na Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce. Také se vyskytovaly dotazy na způsob oznámení podezření na daňové úniky. Tazatelům bylo doporučeno obrátit se na místně příslušný finanční úřad.

Závěr:

Protikorupční linku a e-mailovou adresu Ministerstva financí využívali občané v roce 2015, stejně jako v předchozích letech, k vyřizování podnětů vztahujících se k činnosti veřejné správy. Ve většině případů přijaté informace s korupcí přímo nesouvisely, avšak upozorňovaly na možná protiprávní jednání.

Protikorupční linka a e-mailová adresa plní zejména informační a poradenskou funkci při komunikaci s veřejností a je jedním z nástrojů omezování korupčního prostředí. Prostřednictvím těchto nástrojů Ministerstvo financí současně zajišťuje komunikaci s občany při podávání a vyřizování stížností a podnětů.

Tabulka č. 2: Přehled přijatých oznámení podle způsobu vyřízení a kategorií informací dle věcného zaměření
Kategorie informace Potvrzeno Částečně potvrzeno Nepotvrzeno V šetření Odpovědi na dotazy Postoupeno Počet
Korupce na Ministerstvu financí 0 0 0 0 0 0 0
Korupce finanční správa 0 0 1 0 0 0 1
Korupce celní správa 0 0 0 0 0 0 0
Korupce u ÚZSVM 0 0 0 0 0 0 0
Korupce ostatní 0 0 0 0 2 1 3
Daně 0 0 1 0 12 10 23
Dotace 0 0 0 0 1 4 5
Prostředky EU 0 0 0 2 0 0 2
Výběrové řízení 0 0 2 0 2 3 7
Hospodaření měst a obcí 0 0 0 0 3 0 3
Ostatní 0 0 1 0 16 6 23
Celkem 0 0 5 2 36 24 67

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.