CZ EN

MF vykazuje pohledávky za EK správně, programové období stále nebylo uzavřeno

Reakce na TZ NKÚ ke KA č. 18/05

MF výrazně zlepšilo v posledních několika letech celkový stav svého účetnictví především v oblastech účtování REPO obchodů, derivátů, majetkových účastí, rezerv a podmíněch aktiv a pasiv. Dále zvýšilo vypovídací hodnotu účetní závěrky a zlepšilo průkaznost svého účetnictví důkladným prováděním inventarizace. Samo NKÚ oceňuje například zavedení účtování o rezervách a tím docílené zpřesnění pohledu na závazky státu. Nedostatky zjištěné ze strany NKÚ nemají za následek vznik finanční ztráty nebo nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu.

Z pohledu Národního fondu zatím nedošlo k finančnímu uzavření programového období 2004 - 2006 a nejedná se tedy o nesprávné vykázání pohledávek za EK. Za finanční uzavření je považován stav, kdy již neprobíhají žádné finanční toky v rámci předmětných operačních programů. MF však za dotčené programové období ještě obdržení prostředků ze strany EK očekává. MF již v současné době zpracovává metodiku pro finanční uzavření programového období 2004 - 2006 a návazně připraví obdobnou metodiku pro programové období 2007 - 2013.

Výše závazků vůči předfinancujícím subjektům v částce 5,6 mld. Kč nebyla ze strany NKÚ rozporována a jejich úhrada je podmíněna hodnotou vymožených prostředků. Vymáhání prostředků nadále probíhá. Jejich výši nelze předem odhadnout.

Ke zjištění o přehledu o peněžních tocích MF uvádí, že se jednalo pouze o nepřesné vykázání jedné operace v přehledu o peněžních tocích, která však byla správně zaúčtována a celkový tok peněžních prostředků za období roku 2017 byl v uvedeném přehledu vykázán správně. Tato nesprávnost neměla dopad do hodnoty aktiv a pasiv ani výsledku hospodaření.

Počínaje roční účetní závěrkou za rok 2018 MF již sestavuje přehled o peněžních tocích také s přihlédnutím k Mezinárodnímu účetnímu standardu pro veřejný sektor, čímž by k nepřesnostem tohoto druhu již nemělo docházet.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.