CZ EN

Nekorektní přístup Ministerstva vnitra k dlouhodobé koncepci rozvoje Celní správy

Reakce MF na vyjádření Ministerstva vnitra.

Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad nízkou úrovní profesionality zaměstnanců Ministerstva vnitra, kteří společně se zástupci dalších rezortů měli v rámci pracovní skupiny zřízené na základě požadavku Koaliční rady odborně posoudit a zhodnotit aspekty návrhu na rozšíření kompetencí CS v oblasti trestního řízení. Považujeme za nepřijatelné, aby před ukončením fungování této společné skupiny zároveň Ministerstvo vnitra vydávalo tisková sdělení, která autoritativně návrh odsuzují. Zvlášť politováníhodná je skutečnost, že k tomu využívá zcela nekonkrétní a nepodložené argumenty, přičemž jejich případné doložení a obhájení mělo být právě předmětem práce v rámci této skupiny. Zároveň se ohrazujeme proti jednostrannému a účelovému publikování nepřipomínkovaných zápisů z jednání, které Ministerstvo vnitra, bez toho, aby oslovilo zbývající partnery v rámci skupiny, zveřejnilo na svém webu.

Návrh Ministerstva financí na rozšíření kompetencí Celní správy v oblasti trestního řízení je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy a od roku 2007 je pravidelně diskutován v rámci resortu, ale i mimo něj (například na půdě Senátu). Celní správa má kompetence k prověřování trestných činů souvisejících s její činností již od roku 1995. Po dovedení trestních spisů do fáze, kdy je možné pachateli sdělit obvinění, však musí tyto spisy předat Policii. Podstata návrhu Ministerstva financí spočívá v umožnění Celní správě dotahovat spisy na vlastní odpovědnost až k řízení u soudu.

Koaliční rada projednala uvedený návrh 24. 10. 2016, tedy nikoliv před půl rokem, jak stojí v tiskové zprávě. Ministerstvo vnitra s tímto návrhem nesouhlasilo od počátku, ale své stanovisko nebylo schopno podložit věcnými argumenty. Zejména proto byla zřízena pracovní skupina pod vedením paní náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, která měla návrh pečlivě posoudit a zpracovat výstup pro Koaliční radu. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 30. 11. 2016 a byly na něm dohodnuty konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty, které měly být zpracovány jako podklad pro druhé jednání, které se uskutečnilo 24. 1. 2017. Všechny úkoly byly skutečně zpracovány až na úkoly pro Ministerstva vnitra, které mělo předložit především věcné argumenty, proč s návrhem nesouhlasí.

Jednání 24. 1. 2017 skutečně proběhlo a v současné době probíhá vyhotovování zápisu. K tiskové zprávě je přiložen záznam, který si zástupci Ministerstva vnitra vypracovali sami bez jeho odsouhlasení ze strany ostatních účastníků jednání. Tento záznam poskytuje účelové zkreslení průběhu jednání:

  • Předně, Ministerstvo vnitra nezpracovalo úkol zadaný na prvním jednání, aby zaslalo věcné argumenty pro své nesouhlasné stanovisko.
  • Dále je uvedena dezinterpretace statistiky trestních spisů zahájených Celní správou. Skutečnost, že většina trestních spisů připravených ze strany Celní správy skončila úspěšně a dokonce z velké části ještě v témže roce, nesvědčí o funkčnosti současného systému, ale o tom, že Celní správa je schopna připravit trestní spis tak, že i přes mnohdy časově náročnou fázi seznamování se s trestním spisem ze strany Policie je možné dané trestní řízení ukončit v relativně krátkém čase.
  • Funkčnost stávajícího systému totiž nelze hodnotit počtem úspěšně ukončených spisů, ale tím, jestli je dostatečně efektivně využíván potenciál a kapacitní možnosti. Namísto složitého předávání spisů, které často brzdí průběh vyšetřování, by mohly být kapacity věnovány na prověřování dalších trestních činů.
  • Došlo by k uvolnění kapacit Policie pro prověřování a vyšetřování dalších celospolečenských forem závažné trestné činnosti, např. korupce, dotačních podvodů nebo finanční kriminality, kde je její úloha nezastupitelná.
  • Návrh má podporu Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího státního zastupitelství a obou Vrchních státních zastupitelství. Dostatečná lhůta pro přípravu na nové kompetence (doba mezi vyhlášením příslušné novely ve Sbírce zákonů a její faktickou účinností) je ze strany Ministerstva financí a Celní správy navrhována již od počátku.
  • Návrh požaduje sdílenou, nikoliv výhradní, kompetenci pro Celní správu. Je třeba zohlednit skutečnost, že pánem trestního řízení, který má právo a je schopen řešit případné kompetenční spory, je vždy státní zástupce.
  • Daňová kobra je metodou spolupráce mezi Finanční správou, Celní správou a Policií při řešení trestných činů s krácením daní nad 150 mil. Kč, která je založená na sdílení informací. Lepší a lepší výsledky jasně ukazují, že efektivita této spolupráce roste. Vzhledem k tomu, že navrhované rozšíření kompetencí by se v praxi týkalo trestných činů, na nichž Celní správa pracuje vzhledem k nižší způsobené škodě samostatně, není zcela pochopitelné, že zástupci Ministerstva vnitra argumentují rizikem ohrožení Daňové kobry.
  • Na jednání bylo skutečně dohodnuto, že další jednání se již neuskuteční. Je však třeba zdůraznit, že byl stanoven termín pro Ministerstvo vnitra, aby zaslalo dříve nesplněný úkol, tedy věcné argumenty, kterými zdůvodní své nesouhlasné stanovisko. Následně měla být předložena zpráva pro Koaliční radu.

S ohledem na výše uvedené je s podivem, že se Ministerstvo vnitra rozhodlo formou tiskové zprávy a zveřejněním neodsouhlasené a zavádějící verze zápisu z jednání jednostranně vyjádřit závěr z jednání pracovní skupiny předtím, než se s výstupem z jednání pracovní skupiny mohla seznámit Koaliční rada.

Tento postup vnímá Ministerstvo financí tak, že Ministerstvo vnitra ani nadále není schopno splnit již dvakrát uložený úkol na zpracování stanoviska k danému návrhu, které by obsahovalo věcné argumenty. Pravděpodobně se jedná o snahu ne příliš elegantně se vyhnout tomu, že by Ministerstvo vnitra muselo obhájit v diskuzi s odborníky na straně ostatních rezortů. Namísto analýzy a věcných argumentů zvolili tuto demagogickou formu, která není hodna státních zaměstnanců, jimž byl Koaliční radou svěřen úkol posoudit daný návrh.

Takovéto jednání ze strany zástupců Ministerstva vnitra není korektní, a proto bude po vzájemné dohodě mezi Celní správou a Ministerstvem financí jednostranně ukončena činnost pracovní skupiny a společný výstup k projednanému návrhu bude předán Koaliční radě jakožto dílčí výstup z jednání této pracovní skupiny.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.