CZ EN

Náměstek Ondřej Závodský k materiálům předkládaným MPO

Náměstek ministra financí pro majetek státu Ondřej Závodský na úterní tiskové konferenci prezentoval stanoviska Ministerstva financí ke dvěma materiálům předloženým vládě Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně programu revitalizace a řešení situace horníků zaměstnaných v důlní společnosti OKD. Oba souvisí s privatizačním fondem, který je v gesci právě náměstka ministra financí pro majetek státu a jehož příjmy v současné době představují především dividendy firmy ČEZ.

Ministerstvo financí je připraveno podpořit poskytnutí přiměřené pomoci státu horníkům z krachující společnosti OKD v případě jejich masového propouštění. Podstatně se však rozchází s Ministerstvem průmyslu a obchodu v názoru na to, jaká forma pomoci je nejvhodnější. Náměstek Závodský uvedl, že nevidí žádný smysluplný důvod k tomu, aby stát komplikovaně přes státní podnik Diamo poskytoval zhruba 250-ti horníkům pomoc ve výši až 2,5 miliardy Kč. "Podle našeho názoru má být nezaměstnanost řešena standardně formou pobídek Úřadu práce. Existují tady částky na zaměstnávání, na vytvoření jednoho pracovního místa pro dlouhodobě nezaměstnanou osobu přes 20.000 korun," řekl Ondřej Závodský. "Nic nebrání tomu, aby kdokoliv, kdo v budoucnu získá zakázku od Ministerstva financí, ať už v oblasti ekologie nebo revitalizace, tuto částku požadoval a zmíněné horníky zaměstnal," doplnil.

Právě smluvní povinnost státu zabezpečit odstranění několika set starých ekologických zátěží a revitalizací životního prostředí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji úzce souvisí s otázkou využití státního podniku Diamo a prostředků z privatizačního fondu. Náměstek Závodský zdůraznil, že tyto kapacity jsou plně využity za účelem sanování především hrozící kontaminace vodních toků. Např. u Spolany Neratovice je nutné akutně řešit situaci desetitisícinásobného překročení limitů chlorovaných uhlovodíků, které částečně odtékají do Labe. „Takovéto projekty jsou z hlediska ministerstva financí ve spojení s ministerstvem životního prostředí naprosto neopomenutelné a prostě je musíme realizovat, jinak bychom čelili sankcím z ekologických smluv a v neposlední řadě bychom mohli skutečně velmi vážně ohrozit obyvatele v okolí těchto kontaminovaných zón,“ sdělil náměstek ministra financí. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na použití finančních prostředků z privatizačního fondu a státního podniku Diamo po řešení situace horníků z OKD je tak nejen zbytečný, ale i nebezpečný, protože tyto prostředky by státu chyběly při řešení těchto akutních ekologických zátěží.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář