CZ EN

Stanovisko MF k trestnímu oznámení v souvislosti s vynakládáním prostředků na přípravu EET

Ministerstvo financí zásadně odmítá tvrzení, že by v rámci projektu Elektronické evidence tržeb a s ním souvisejícího vynakládání finančních prostředků postupovalo nezákonně či dokonce na hranici trestněprávní roviny. Podání trestního oznámení považujeme za ryze účelový krok, který jen doplňuje absurdní politickou protikampaň k tomuto opatření, která má vést mimo jiné k zastrašování zaměstnanců státní správy. Postup Ministerstva financí je v souladu se všemi právními předpisy (rozpočtová pravidla, zákon o majetku státu, zákon o finanční kontrole) a odpovídá dlouhodobě uplatňované běžné praxi v rámci státní správy.

V rámci počáteční fáze jakéhokoliv projektu je nutné uskutečnit kroky za účelem, aby mohl být daný projekt vůbec realizován a předložen do legislativního procesu. Resort Ministerstva financí vynaložil finanční prostředky například na studii proveditelnosti a projektové řízení. Tyto fáze jsou jedním ze základních východisek pro tvorbu projektů všeobecně, mimo jiné i pro přípravu příslušné legislativy. Studie proveditelnosti je běžnou součástí všech významnějších projektů České republiky, a musí být ze své podstaty prováděna před přijetím příslušné legislativy. Studie pak dále slouží i k definování zadání pro budoucí dodavatele. Provádění přípravných prací je plně v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o majetku státu a zákonem o finanční kontrole, a dodržuje mechanismy vedoucí k zajištění efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků.

Ministerstvo financí si je vědomo, že zákon o evidenci tržeb je v legislativním procesu a právě této skutečnosti přizpůsobuje veškeré smluvní vztahy, jež jsou případně součástí příslušných veřejných zakázek. Smluvní vztahy jsou nastaveny tak, aby k plněním, a tudíž vynakládání prostředků, docházelo individuálně s ohledem na vývoj legislativního procesu, nebo mohlo dojít k ukončení smluvních vztahů bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zákon nebude přijat. Plnění ze smluv nastane až na základě výzvy objednatele, časový harmonogram plnění bude odpovídat legislativnímu procesu, účinnost smlouvy je případně navázána na platnost zákona a podobně.

Právě kvůli eskalujícím útokům ze strany opozice a výraznému zpolitizování věcné i technické roviny projektu Ministerstvo financí již v srpnu přistoupilo k prodloužení doby mezi platností a účinností zákona o evidenci tržeb. V této době dojde k zabezpečení technického řešení EET. Důvodem, proč bylo přistoupeno k tomuto velmi konzervativnímu řešení, které není v praxi státní správy obvyklé, je skutečnost, aby tento klíčový projekt nebyl nadále ohrožen účelovým napadáním údajně nezákonného postupu, zejména ve spojení s vynakládáním finančních prostředků. Podání trestního oznámení celou negativní protikampaň jen dokresluje a nelze než konstatovat, že Ministerstvo financí tento krok očekávalo.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář