CZ EN

Opravník omylů redaktorky Petrášové

Komentář Andreje Babiše, ministra financí.
Zdroj: Mladá fronta DNES | 11.4.2014 | Rubrika: Názory | Strana: 11

V úterním vydání deníku Mladá Fronta Dnes se objevil komentář Lenky Petrášové, který obsahuje řadu nepravdivých informací. Například prý Evropská unie kritizovala systém cenotvorby léků v České republice, protože Ministerstvo financí před předáním kompetencí na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v roce 2008 neuplatňovalo správní řízení, které nyní SÚKL uplatňuje. Není to pravda.

Není pravda ani to, že by stát v případě, že by se navrátila cenová kontrola léků pod ministerstvo financí, porušil „transparenční“ směrnici Evropské unie, která žádá, aby rozhodnutí o úhradách léčiv byla založena na objektivních kritériích, byla odůvodněna a podléhala soudnímu přezkumu. V žádném případě směrnice nevyžaduje, aby ceny stanovoval ústav, který je zřízen pro kontrolu léčiv, nikoliv jejich cen.

Vstupem ČR do Evropské unie se stala Evropská Směrnice o lécích závaznou i pro nás a to včetně platných lhůt a povinného režimu správního řízení. Směrnice platila jak pro tvorbu cen, tak pro tvorbu úhrad. Ministerstvo financí reagovalo vydáním cenového výměru a podřídilo tak důsledně cenotvorbu léků správnímu řízení. Tento postup tehdy však u úhrad žádným způsobem nezajistilo Ministerstvo zdravotnictví, a tím porušovalo zmíněnou Směrnici, což vedlo až k podání stížnosti na ČR. Zmíněná stížnost tedy nebyla kvůli cenotvorbě, ale kvůli úhradám léčiv.

Výměrem MF z roku 2006 byly transparentně stanoveny postupy v souladu se Směrnicí EU. V souladu se správním řádem byl upraven postup při posuzování a rozhodování o návrzích na stanovení maximálních cen léčiv a zdravotnických prostředků. MF požadavek Směrnice o plné přezkoumatelnosti cenového procesu u každé lékové položky zajistilo. Mezi lety 2006 a 2007 vydalo ministerstvo 1576 správních rozhodnutí, z toho 1125 pozitivních. Každé z těchto rozhodnutí zahrnovalo rozdílný počet lékových položek daného navrhovatele.

V tomto časovém období stanovilo Ministerstvo financí maximální ceny dle návrhů předložených cca 330 navrhovateli pro 10 516 položek léčivých přípravků, 609 položek radiofarmak, 363 položek dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a 5 572 položek zdravotnických prostředků, bez jakéhokoliv překročení Směrnicí daných lhůt.

Ministerstvo financí o každém cenovém návrhu vydávalo správní rozhodnutí o výsledku jeho posouzení, které bylo řádně odůvodněno v souladu s kritérii daných Směrnicí a stanovenými v cenovém výměru. V případě nesouhlasu s rozhodnutím měl navrhovatel možnost odvolání - rozkladu. Současně měl navrhovatel možnost využít přezkumu soudem. Není tedy pravda, že se navrhovatel proti rozhodnutí nemohl odvolat.

Z daných informací je tedy patrné, že systém regulace cen léčiv v kompetenci Ministerstva financí důsledně probíhal v režimu správního řízení bezproblémově do 1. ledna 2008, kdy došlo k převodu kompetencí na Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL. Paní Petrášová dobře ví, že převod cenotvorby na SÚKL byl uskutečněn v rámci tzv. „Topolánkova balíčku“ za vlády Marka Šnajdra a k současnému stavu má vážné výhrady i Nejvyšší správní soud.

Rovněž není možné, aby byla takto „lacině“ kritizována podmínka pro zveřejňování smluv o poskytování zdravotní péče. Je to naprosto nezbytný první krok k zvýšení transparentnosti jakýchkoliv veřejných výdajů.

Paní redaktorka jistě ví (nebo by alespoň vědět měla), že každá základní smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi pojišťovnou a poskytovatelem je v podstatě jen opsanou tzv. rámcovou smlouvou, které jsou stanoveny vyhláškou č.618/2006 Sb. Tedy všechny jsou prakticky identické. A VZP ČR zatím zveřejnila v podstatě jen tento základní dokument, který pochopitelně nevypovídá prakticky o ničem. Je tak třeba vyčkat na zveřejnění dalších příloh a dodatků, ze kterých je pak možné vyčíst mnohem více, než si paní redaktorka sama myslí, a rozumí tomu zcela jistě mnohem více lidí v zemi, než se paní redaktorka domnívá. Jen zcela na okraj je třeba říci, že smlouvy platí 5 až 8 let a žádné „smlouvy za řadu let zpět“ tedy neexistují.

V první fázi budou data analyzována ministerstvy i odbornou veřejností. Z toho zcela jistě vyplynou mnohá doporučení. Navíc je to jedním z opatření, na kterém se rezorty ministerstva financí a zdravotnictví shodnou. Ministerstvo zdravotnictví navíc již zahájilo legislativní práce pro realizaci tohoto opatření. Ministerstvo financí bude požadovat zveřejňování smluv i zpětně.

Dále se paní redaktorka mýlí i v tom, že bych snad já „střílel broky“ na nějakou škodnou, jak nazývá Národní centrum tkání a buněk v Brně či 4MEDI v Ostravě. O těchto případech jsem se dozvěděl stejně jako miliony dalších občanů zejména z reportáží České televize, na kterou nemám žádný vliv, ale domnívám se, že reportérky odvedly velmi profesionální práci.

Nikdo nejsme neomylní. Samozřejmě ani já, byť se snažím, aby omylů bylo co nejméně. Velmi bych přál paní redaktorce Petrášové, aby se přeci jen o trochu více sama snažila o totéž.

Andrej Babiš
Ministr financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.