CZ EN

Nepřesnosti v článku o regulaci cen ve vodárenství

"Zlatý byznys vodáren. Až třetina z faktur je zisk"
Datum: 17.9.2014 Autor: Jan Sůra Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Titulní strana Strana: 01

Reakce MF:

Rád bych upřesnil tvrzení v článku „Zlatý byznys vodáren. Až třetina z faktur je zisk“, podle kterého je způsob regulace cen vody nedostatečný.

Ukazatel relace zisku k jakékoliv nákladové základně, tak, jak je prezentován v článku, není a nemůže být v žádném směru určující pro cenovou regulaci. Ta je založena na zahrnování zisku odvozeného z návratnosti vloženého kapitálu vlastníka, popř. provozovatele. Lze předpokládat, že vyšší procento zisku k nákladům je dosahováno u tzv. smíšeného modelu provozování, kdy provozovatel neuplatňuje jako náklad nájemné za pronájem infrastrukturního majetku (neplatí jej) a tím se mu výrazně sníží nákladová základna. Současně i takovýto provozovatel je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinován vytvářet fond obnovy tohoto majetku, kdy v případě větších investic je nezbytné budoucí zdroje vytvářet ze zisku. Všechny tyto vlivy působí na rozdílnost v článku prezentovaného ukazatele, který má pouze orientační vypovídací význam. K tomu samozřejmě přistupují další faktory ovlivňující nákladovost, jako jsou hydrologické podmínky, druh a dostupnost vodních zdrojů (podzemní voda, povrchová voda) a řada dalších.

Právě důsledné odvozování výše zisku od vloženého kapitálu, jak stanovují pravidla regulace cen v tomto odvětví, může přispívat k rovnoměrné tvorbě zdrojů a k lepšímu porovnávání výsledků vodárenských firem. Významným příspěvkem k udržování reálné cenové úrovně je i důsledné provádění veřejných soutěží na provozování vodárenského majetku.

Do budoucna Ministerstvo financí předpokládá větší využití benchmarkingu vodárenských společností k limitování některých nákladových položek v závislosti na efektivitě jejich vynakládání odvozené z nejlepších podniků v oboru, což bude stimulační prvek pro snižování nákladovosti a tedy i cen této důležité komodity. O vhodném nastavení způsobu regulace jedná Ministerstvo financí se všemi relevantními resorty.

Martin Pros
náměstek ministra financí pro Mezinárodní vztahy

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář